ConfigurationElement.GetTransformedTypeString(String) Metoda

Definicja

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy typu.Returns the transformed version of the specified type name.

protected:
 virtual System::String ^ GetTransformedTypeString(System::String ^ typeName);
protected virtual string GetTransformedTypeString (string typeName);
abstract member GetTransformedTypeString : string -> string
override this.GetTransformedTypeString : string -> string
Protected Overridable Function GetTransformedTypeString (typeName As String) As String

Parametry

typeName
String

Nazwa typu.The name of the type.

Zwraca

Przekształcona wersja określonej nazwy typu.The transformed version of the specified type name. Jeśli transformator nie jest dostępny, wartość parametru typeName jest zwracana bez zmian.If no transformer is available, the typeName parameter value is returned unchanged. Właściwość TypeStringTransformer jest null, jeśli transformator nie jest dostępny.The TypeStringTransformer property is null if no transformer is available.

Uwagi

Metoda SerializeElement i Metoda SerializeToXmlElement wywołują tę metodę w celu przekształcenia nazwy typu w przypadku, gdy wcześniejsza wersja .NET Framework.NET Framework jest celem.The SerializeElement method and the SerializeToXmlElement method call this method in order to transform a type name when an earlier version of the .NET Framework.NET Framework is targeted.

Dotyczy

Zobacz też