ConfigurationElement.HasContext Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy właściwość CurrentConfiguration jest null.Gets a value that indicates whether the CurrentConfiguration property is null.

protected:
 property bool HasContext { bool get(); };
protected bool HasContext { get; }
member this.HasContext : bool
Protected ReadOnly Property HasContext As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

FAŁSZ, jeśli właściwość CurrentConfiguration jest null; w przeciwnym razie true.false if the CurrentConfiguration property is null; otherwise, true.

Dotyczy