ConfigurationElement.HasContext Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy CurrentConfiguration Właściwość jest null .Gets a value that indicates whether the CurrentConfiguration property is null.

protected:
 property bool HasContext { bool get(); };
protected bool HasContext { get; }
member this.HasContext : bool
Protected ReadOnly Property HasContext As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

FAŁSZ, jeśli CurrentConfiguration Właściwość jest null ; w przeciwnym razie true .false if the CurrentConfiguration property is null; otherwise, true.

Dotyczy