ConfigurationElement.InitializeDefault Metoda

Definicja

Służy do inicjowania domyślnego zestawu wartości dla ConfigurationElement obiektu.Used to initialize a default set of values for the ConfigurationElement object.

protected:
 virtual void InitializeDefault();
protected public:
 virtual void InitializeDefault();
protected virtual void InitializeDefault ();
protected internal virtual void InitializeDefault ();
abstract member InitializeDefault : unit -> unit
override this.InitializeDefault : unit -> unit
Protected Overridable Sub InitializeDefault ()
Protected Friend Overridable Sub InitializeDefault ()

Uwagi

Wywołuje się, by ustawić wewnętrzny stan obiektu na odpowiednie wartości domyślne.Called to set the internal state of the object to appropriate default values.

Dotyczy