ConfigurationElement.ListErrors(IList) Metoda

Definicja

Dodaje błędy nieprawidłowej właściwości w tym ConfigurationElement obiekcie i we wszystkich podelementach do listy zakończonych.Adds the invalid-property errors in this ConfigurationElement object, and in all subelements, to the passed list.

protected:
 virtual void ListErrors(System::Collections::IList ^ errorList);
protected:
 virtual void ListErrors(System::Collections::IList ^ list);
protected virtual void ListErrors (System.Collections.IList errorList);
protected virtual void ListErrors (System.Collections.IList list);
abstract member ListErrors : System.Collections.IList -> unit
override this.ListErrors : System.Collections.IList -> unit
abstract member ListErrors : System.Collections.IList -> unit
override this.ListErrors : System.Collections.IList -> unit
Protected Overridable Sub ListErrors (errorList As IList)
Protected Overridable Sub ListErrors (list As IList)

Parametry

errorListlist
IList

Obiekt, który implementuje IList interfejs.An object that implements the IList interface.

Dotyczy