ConfigurationElement.OnRequiredPropertyNotFound(String) Metoda

Definicja

Zgłasza wyjątek, gdy wymagana właściwość nie zostanie znaleziona.Throws an exception when a required property is not found.

protected:
 virtual System::Object ^ OnRequiredPropertyNotFound(System::String ^ name);
protected virtual object OnRequiredPropertyNotFound (string name);
abstract member OnRequiredPropertyNotFound : string -> obj
override this.OnRequiredPropertyNotFound : string -> obj
Protected Overridable Function OnRequiredPropertyNotFound (name As String) As Object

Parametry

name
String

Nazwa wymaganego atrybutu, który nie został odnaleziony.The name of the required attribute that was not found.

Zwraca

Brak.None.

Wyjątki

We wszystkich przypadkach.In all cases.

Uwagi

OnDeserializeUnrecognizedElement jest wywoływana, gdy podczas deserializacji obiektu ConfigurationElement wystąpił nieznany atrybut.The OnDeserializeUnrecognizedElement is invoked when an unknown attribute is encountered while deserializing the ConfigurationElement object.

Dotyczy