ConfigurationElement.Properties Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję właściwości.Gets the collection of properties.

protected:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected public:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected virtual System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
protected internal virtual System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
member this.Properties : System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection
Protected Overridable ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection
Protected Friend Overridable ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection

Wartość właściwości

ConfigurationPropertyCollection

ConfigurationPropertyCollectionWłaściwości elementu.The ConfigurationPropertyCollection of properties for the element.

Przykłady

Aby zapoznać się z przykładem, który pokazuje Properties , jak używać właściwości, zapoznaj się z ConfigurationProperty klasą.For an example that shows how to use the Properties property, refer to the ConfigurationProperty class.

Uwagi

PropertiesWłaściwość, nazywana również zbiorem właściwości, zawiera wszystkie właściwości (atrybuty), które są stosowane do elementu.The Properties property, also called the property bag, contains all the properties (attributes) that apply to the element.

Dotyczy

Zobacz też