ConfigurationElement.ResetModified Metoda

Definicja

Resetuje wartość metody IsModified(), która ma być false zaimplementowana w klasie pochodnej.Resets the value of the IsModified() method to false when implemented in a derived class.

protected:
 virtual void ResetModified();
protected public:
 virtual void ResetModified();
protected virtual void ResetModified ();
protected internal virtual void ResetModified ();
abstract member ResetModified : unit -> unit
override this.ResetModified : unit -> unit
Protected Overridable Sub ResetModified ()
Protected Friend Overridable Sub ResetModified ()

Uwagi

Metoda ResetModified jest wywoływana automatycznie po zapisaniu zmian w tym obiekcie ConfigurationElement w pliku konfiguracji.The ResetModified method is automatically called after changes to this ConfigurationElement object have been written to the configuration file.

Dotyczy