ConfigurationElement.SetReadOnly Metoda

Definicja

Ustawia IsReadOnly() Właściwość dla ConfigurationElement obiektu i wszystkie podelementy.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElement object and all subelements.

protected:
 virtual void SetReadOnly();
protected public:
 virtual void SetReadOnly();
protected virtual void SetReadOnly ();
protected internal virtual void SetReadOnly ();
abstract member SetReadOnly : unit -> unit
override this.SetReadOnly : unit -> unit
Protected Overridable Sub SetReadOnly ()
Protected Friend Overridable Sub SetReadOnly ()

Uwagi

Ta metoda jest używana wewnętrznie w celu odłożenia tych elementów konfiguracji systemu, które nie mogą być modyfikowane.This method is used internally to set aside those system-configuration elements that cannot be modified.

Aby określić, które elementy mogą być modyfikowane, użyj IsReadOnly metody.To determine which elements can be modified, use the IsReadOnly method.

Dotyczy

Zobacz też