ConfigurationElementCollection.BaseGetAllKeys Metoda

Definicja

Zwraca tablicę kluczy dla wszystkich elementów konfiguracji zawartych w ConfigurationElementCollection .Returns an array of the keys for all of the configuration elements contained in the ConfigurationElementCollection.

protected:
 cli::array <System::Object ^> ^ BaseGetAllKeys();
protected public:
 cli::array <System::Object ^> ^ BaseGetAllKeys();
protected object[] BaseGetAllKeys ();
protected internal object[] BaseGetAllKeys ();
member this.BaseGetAllKeys : unit -> obj[]
Protected Function BaseGetAllKeys () As Object()
Protected Friend Function BaseGetAllKeys () As Object()

Zwraca

Object[]

Tablica zawierająca klucze dla wszystkich ConfigurationElement obiektów zawartych w ConfigurationElementCollection .An array that contains the keys for all of the ConfigurationElement objects contained in the ConfigurationElementCollection.

Dotyczy