ConfigurationElementCollection.ClearElementName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę, ConfigurationElement która ma zostać skojarzona z operacją Clear w ConfigurationElementCollection klasie pochodnej.Gets or sets the name for the ConfigurationElement to associate with the clear operation in the ConfigurationElementCollection when overridden in a derived class.

protected:
 property System::String ^ ClearElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected public:
 property System::String ^ ClearElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected string ClearElementName { get; set; }
protected internal string ClearElementName { get; set; }
member this.ClearElementName : string with get, set
Protected Property ClearElementName As String
Protected Friend Property ClearElementName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa elementu.The name of the element.

Wyjątki

Wybrana wartość zaczyna się od zastrzeżonego prefiksu "config" lub "Lock".The selected value starts with the reserved prefix "config" or "lock".

Dotyczy