ConfigurationElementCollection.Equals(Object) Metoda

Definicja

Porównuje ConfigurationElementCollection do określonego obiektu.Compares the ConfigurationElementCollection to the specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ compareTo);
public override bool Equals (object compareTo);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (compareTo As Object) As Boolean

Parametry

compareTo
Object

Obiekt do porównania.The object to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli obiekt, który ma zostać porównany, jest równy bieżącemu ConfigurationElementCollection wystąpieniu; w przeciwnym razie false .true if the object to compare with is equal to the current ConfigurationElementCollection instance; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Dotyczy