ConfigurationElementCollection.IsReadOnly Metoda

Definicja

Wskazuje, czy ConfigurationElementCollection obiekt jest tylko do odczytu.Indicates whether the ConfigurationElementCollection object is read only.

public:
 override bool IsReadOnly();
public override bool IsReadOnly ();
override this.IsReadOnly : unit -> bool
Public Overrides Function IsReadOnly () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli ConfigurationElementCollection obiekt jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie, false .true if the ConfigurationElementCollection object is read only; otherwise, false.

Uwagi

System definiuje elementy konfiguracji, których nie można modyfikować.The system defines configuration elements that cannot be modified. Wywołaj tę metodę, aby określić, czy elementy mogą być modyfikowane.Call this method to determine whether elements can be modified.

Dotyczy