ConfigurationElementCollection.SetReadOnly Metoda

Definicja

Ustawia IsReadOnly() Właściwość dla ConfigurationElementCollection obiektu i dla wszystkich elementów podrzędnych.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElementCollection object and for all sub-elements.

protected:
 override void SetReadOnly();
protected public:
 override void SetReadOnly();
protected override void SetReadOnly ();
protected internal override void SetReadOnly ();
override this.SetReadOnly : unit -> unit
Protected Overrides Sub SetReadOnly ()
Protected Friend Overrides Sub SetReadOnly ()

Uwagi

Ta metoda jest używana wewnętrznie w celu odróżnienia tych elementów konfiguracji systemu, które nie mogą być modyfikowane.This method is used internally to set aside those system configuration elements that cannot be modified. Aby określić, które elementy można modyfikować, wywołaj IsReadOnly metodę.To determine which elements are modifiable, call the IsReadOnly method.

Dotyczy