ConfigurationElementCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje ConfigurationElementCollection do tablicy.Copies the ConfigurationElementCollection to an array.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ arr, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array arr, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (arr As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

arr
Array

Tablica, do której ma zostać skopiowana ConfigurationElementCollection .Array to which to copy this ConfigurationElementCollection.

index
Int32

Lokalizacja indeksu, od której należy rozpocząć kopiowanie.Index location at which to begin copying.

Implementuje

Dotyczy