ConfigurationElementCollection.ThrowOnDuplicate Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy próba dodania duplikatu do elementu ConfigurationElement spowoduje wystąpienie ConfigurationElementCollection wyjątku.Gets a value indicating whether an attempt to add a duplicate ConfigurationElement to the ConfigurationElementCollection will cause an exception to be thrown.

protected:
 virtual property bool ThrowOnDuplicate { bool get(); };
protected virtual bool ThrowOnDuplicate { get; }
member this.ThrowOnDuplicate : bool
Protected Overridable ReadOnly Property ThrowOnDuplicate As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli próba dodania duplikatu ConfigurationElement do niego spowoduje zgłoszenie ConfigurationElementCollection wyjątku; w przeciwnym razie false .true if an attempt to add a duplicate ConfigurationElement to this ConfigurationElementCollection will cause an exception to be thrown; otherwise, false.

Uwagi

Po dodaniu zduplikowanego elementu wyjątek jest zgłaszany, jeśli CollectionType wartość elementu jest albo AddRemoveClearMap AddRemoveClearMapAlternate .When you add a duplicate element, an exception is thrown if the CollectionType value of the element is either AddRemoveClearMap or AddRemoveClearMapAlternate.

Należy zauważyć, że elementy z identycznymi kluczami i wartościami nie są uważane za duplikaty i są akceptowane w trybie dyskretnym.Note that elements with identical keys and values are not considered duplicates, and are accepted silently. Tylko elementy z identycznymi kluczami, ale różne wartości są uznawane za duplikaty.Only elements with identical keys but different values are considered duplicates. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Uwagi dla BaseAdd metody.For more information, see the Remarks section for the BaseAdd method.

Dotyczy