ConfigurationLockCollection.Contains(String) Metoda

Definicja

Sprawdza, czy określony obiekt konfiguracji jest zablokowany.Verifies whether a specific configuration object is locked.

public:
 bool Contains(System::String ^ name);
public bool Contains (string name);
member this.Contains : string -> bool
Public Function Contains (name As String) As Boolean

Parametry

name
String

Nazwa obiektu konfiguracji do zweryfikowania.The name of the configuration object to verify.

Zwraca

Boolean

true, jeśli ConfigurationLockCollection zawiera określony obiekt konfiguracji; w przeciwnym razie false.true if the ConfigurationLockCollection contains the specified configuration object; otherwise, false.

Dotyczy