ConfigurationPropertyCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ConfigurationPropertyCollection.Initializes a new instance of the ConfigurationPropertyCollection class.

public:
 ConfigurationPropertyCollection();
public ConfigurationPropertyCollection ();
Public Sub New ()

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać ConfigurationPropertyCollection konstruktora.The following example shows how to use the ConfigurationPropertyCollection constructor.

Uwagi

Za pomocą programu można ConfigurationPropertyCollection utworzyć nową kolekcję, która będzie zawierać obiekty, które ConfigurationProperty mają zastosowanie do elementu konfiguracji.You use the ConfigurationPropertyCollection to create a new collection that will contain the ConfigurationProperty objects as they apply to your configuration element.

Dotyczy

Zobacz też