ConfigurationPropertyCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje tę kolekcję do tablicy.Copies this collection to an array.

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);
abstract member System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
override this.System.Collections.ICollection.CopyTo : Array * int -> unit
Sub CopyTo (array As Array, index As Integer) Implements ICollection.CopyTo

Parametry

array
Array

Tablica, do której ma zostać skopiowana wartość.The array to which to copy.

index
Int32

Lokalizacja indeksu, w której ma się rozpocząć kopiowanie.The index location at which to begin copying.

Implementuje

Dotyczy