ConfigurationSection.DeserializeSection(XmlReader) Metoda

Definicja

Odczytuje dane XML z pliku konfiguracyjnego.Reads XML from the configuration file.

protected:
 virtual void DeserializeSection(System::Xml::XmlReader ^ reader);
protected public:
 virtual void DeserializeSection(System::Xml::XmlReader ^ reader);
protected virtual void DeserializeSection (System.Xml.XmlReader reader);
protected internal virtual void DeserializeSection (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member DeserializeSection : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.DeserializeSection : System.Xml.XmlReader -> unit
Protected Overridable Sub DeserializeSection (reader As XmlReader)
Protected Friend Overridable Sub DeserializeSection (reader As XmlReader)

Parametry

reader
XmlReader

XmlReaderObiekt, który odczytuje z pliku konfiguracyjnego.The XmlReader object, which reads from the configuration file.

Wyjątki

readernie znaleziono żadnych elementów w pliku konfiguracji.reader found no elements in the configuration file.

Uwagi

Deserializacja odwołuje się do odczytywania danych XML z pliku konfiguracyjnego, jego przekształcenia w dane w czasie rzeczywistym oraz jego magazynu w obiekcie.Deserialization refers to the reading of XML data from a configuration file, its transformation into real-time data, and its storage in an object.

Dotyczy