ConfigurationSection.IsModified Metoda

Definicja

Wskazuje, czy ten element konfiguracji został zmodyfikowany od czasu ostatniego zapisania lub załadowania w przypadku zaimplementowania w klasie pochodnej.Indicates whether this configuration element has been modified since it was last saved or loaded when implemented in a derived class.

protected:
 override bool IsModified();
protected public:
 override bool IsModified();
protected override bool IsModified ();
protected internal override bool IsModified ();
override this.IsModified : unit -> bool
Protected Overrides Function IsModified () As Boolean
Protected Friend Overrides Function IsModified () As Boolean

Zwraca

true, jeśli element został zmodyfikowany; w przeciwnym razie false.true if the element has been modified; otherwise, false.

Dotyczy