ConfigurationValidatorBase.Validate(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy wartość obiektu jest prawidłowa.Determines whether the value of an object is valid.

public:
 abstract void Validate(System::Object ^ value);
public abstract void Validate (object value);
abstract member Validate : obj -> unit
Public MustOverride Sub Validate (value As Object)

Parametry

value
Object

Wartość obiektu.The object value.

Uwagi

Obiekt pochodny ConfigurationValidatorBase klasy zawiera kryteria niezbędne do walidacji obiektu.An object derived from the ConfigurationValidatorBase class contains the criteria necessary to validate an object. Kryteria są ustanawiane podczas tworzenia wystąpienia klasy pochodnej.The criteria are established when the derived class is instantiated. Obiekt do walidacji jest przekazaniem jako parametr Validate metody.The object to validate is passed as a parameter of the Validate method.

Dotyczy