ContextInformation.HostingContext Właściwość

Definicja

Pobiera kontekst środowiska, w którym jest szacowana właściwość konfiguracji.Gets the context of the environment where the configuration property is being evaluated.

public:
 property System::Object ^ HostingContext { System::Object ^ get(); };
public object HostingContext { get; }
member this.HostingContext : obj
Public ReadOnly Property HostingContext As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt określający środowisko, w którym jest szacowana właściwość konfiguracji.An object specifying the environment where the configuration property is being evaluated.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać HostingContext właściwości.The following code example demonstrates how to use the HostingContext property.

// Create an object based on HostingContext.
WebContext myWC =
  (WebContext)config.EvaluationContext.HostingContext;
// Use the WebContext object to determine
// the ApplicationLevel.
Console.WriteLine("ApplicationLevel: {0}",
  myWC.ApplicationLevel);
' Create an object based on HostingContext.
Dim myWC As WebContext = _
  config.EvaluationContext.HostingContext
' Use the WebContext object to determine
' the ApplicationLevel.
Console.WriteLine("ApplicationLevel: {0}", _
  myWC.ApplicationLevel)

Uwagi

Możliwe HostingContext wartości to WebContext , ExeContext , lub null .The possible HostingContext value is WebContext, ExeContext, or null.

Dotyczy

Zobacz też