DefaultValidator.CanValidate(Type) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt może być sprawdzony, w oparciu o typ.Determines whether an object can be validated, based on type.

public:
 override bool CanValidate(Type ^ type);
public override bool CanValidate (Type type);
override this.CanValidate : Type -> bool
Public Overrides Function CanValidate (type As Type) As Boolean

Parametry

type
Type

Typ obiektu.The object type.

Zwraca

Boolean

truedla wszystkich typów, które są weryfikowane.true for all types being validated.

Dotyczy