DefaultValidator.Validate(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy wartość obiektu jest prawidłowa.Determines whether the value of an object is valid.

public:
 override void Validate(System::Object ^ value);
public override void Validate (object value);
override this.Validate : obj -> unit
Public Overrides Sub Validate (value As Object)

Parametry

value
Object

Wartość obiektu.The object value.

Uwagi

ValidateMetoda sprawdza poprawność każdego obiektu za pomocą wartości.The Validate method validates any object with a value.

Dotyczy