DefaultValidator Klasa

Definicja

Umożliwia sprawdzenie poprawności obiektu.Provides validation of an object. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class DefaultValidator sealed : System::Configuration::ConfigurationValidatorBase
public sealed class DefaultValidator : System.Configuration.ConfigurationValidatorBase
type DefaultValidator = class
    inherit ConfigurationValidatorBase
Public NotInheritable Class DefaultValidator
Inherits ConfigurationValidatorBase
Dziedziczenie

Konstruktory

DefaultValidator()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DefaultValidator.Initializes a new instance of the DefaultValidator class.

Metody

CanValidate(Type)

Określa, czy obiekt może być sprawdzony, w oparciu o typ.Determines whether an object can be validated, based on type.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Validate(Object)

Określa, czy wartość obiektu jest prawidłowa.Determines whether the value of an object is valid.

Dotyczy

Zobacz też