ExeContext Klasa

Definicja

Zarządza kontekstem ścieżki dla bieżącej aplikacji.Manages the path context for the current application. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class ExeContext sealed
public sealed class ExeContext
type ExeContext = class
Public NotInheritable Class ExeContext
Dziedziczenie
ExeContext

Właściwości

ExePath

Pobiera bieżącą ścieżkę dla aplikacji.Gets the current path for the application.

UserLevel

Pobiera obiekt reprezentujący poziom ścieżki bieżącej aplikacji.Gets an object representing the path level of the current application.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też