Installer.BeforeRollback Zdarzenie

Definicja

Występuje przed wycofaniem instalatorów we Installers właściwości.Occurs before the installers in the Installers property are rolled back.

public:
 event System::Configuration::Install::InstallEventHandler ^ BeforeRollback;
public event System.Configuration.Install.InstallEventHandler BeforeRollback;
member this.BeforeRollback : System.Configuration.Install.InstallEventHandler 
Public Custom Event BeforeRollback As InstallEventHandler 

Typ zdarzenia

InstallEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład demonstruje BeforeRollback zdarzenie.The following example demonstrates the BeforeRollback event. Zastępuje on Install metodę i jawnie zgłasza metodę, ArgumentException tak aby Rollback Metoda została wywołana.It overrides the Install method and explicitly throws an ArgumentException so that the Rollback method is called. Po Rollback zakończeniu BeforeRollback nastąpi zdarzenie i zostanie wyświetlony komunikat.When the Rollback is complete, the BeforeRollback event occurs and a message is displayed.

#using <System.dll>
#using <System.Configuration.Install.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Configuration::Install;

// Set 'RunInstaller' attribute to true.

[RunInstaller(true)]
ref class MyInstallerClass: public Installer
{
public:
  MyInstallerClass()
  {
   
   // Attach the 'BeforeRollback' event.
   this->BeforeRollback += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstallerClass::MyInstaller_BeforeRollBack );
   
   // Attach the 'AfterRollback' event.
   this->AfterRollback += gcnew InstallEventHandler( this, &MyInstallerClass::MyInstaller_AfterRollback );
  }


private:

  // Event handler for 'BeforeRollback' event.
  void MyInstaller_BeforeRollBack( Object^ sender, InstallEventArgs^ e )
  {
   Console::WriteLine( "" );
   Console::WriteLine( "BeforeRollback Event occurred." );
   Console::WriteLine( "" );
  }


  // Event handler for 'AfterRollback' event.
  void MyInstaller_AfterRollback( Object^ sender, InstallEventArgs^ e )
  {
   Console::WriteLine( "" );
   Console::WriteLine( "AfterRollback Event occurred." );
   Console::WriteLine( "" );
  }


public:

  // Override the 'Install' method.
  virtual void Install( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Install( savedState );
   
   // Explicitly throw an exception so that roll back is called.
   throw gcnew ArgumentException( "Arg Exception" );
  }


  // Override the 'Commit' method.
  virtual void Commit( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Commit( savedState );
  }


  // Override the 'Rollback' method.
  virtual void Rollback( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Rollback( savedState );
  }

};

int main()
{
  Console::WriteLine( "Usage : installutil.exe Installer_BeforeRollback.exe " );
}

using System;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Configuration.Install;

// Set 'RunInstaller' attribute to true.
[RunInstaller(true)]
public class MyInstallerClass: Installer
{
  public MyInstallerClass() :base()
  {
   // Attach the 'BeforeRollback' event.
   this.BeforeRollback += new InstallEventHandler(MyInstaller_BeforeRollBack);
   // Attach the 'AfterRollback' event.
   this.AfterRollback += new InstallEventHandler(MyInstaller_AfterRollback);
  }
  // Event handler for 'BeforeRollback' event.
  private void MyInstaller_BeforeRollBack(object sender, InstallEventArgs e)
  {
   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("BeforeRollback Event occurred.");
   Console.WriteLine("");
  }
  // Event handler for 'AfterRollback' event.
  private void MyInstaller_AfterRollback(object sender, InstallEventArgs e)
  {
   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("AfterRollback Event occurred.");
   Console.WriteLine("");
  }
  // Override the 'Install' method.
  public override void Install(IDictionary savedState)
  {
   base.Install(savedState);
   // Explicitly throw an exception so that roll back is called.
   throw new ArgumentException("Arg Exception");
  }
  // Override the 'Commit' method.
  public override void Commit(IDictionary savedState)
  {
   base.Commit(savedState);
  }
  // Override the 'Rollback' method.
  public override void Rollback(IDictionary savedState)
  {
   base.Rollback(savedState);
  }
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Usage : installutil.exe Installer_BeforeRollback.exe ");
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.Configuration.Install

' Set 'RunInstaller' attribute to true.
<RunInstaller(True)> _
Public Class MyInstallerClass
  Inherits Installer

  Public Sub New()
   MyBase.New()
   ' Attach the 'BeforeRollback' event.
   AddHandler Me.BeforeRollback, AddressOf MyInstaller_BeforeRollBack
   ' Attach the 'AfterRollback' event.
   AddHandler Me.AfterRollback, AddressOf MyInstaller_AfterRollback
  End Sub


  ' Event handler for 'BeforeRollback' event.
  Private Sub MyInstaller_BeforeRollBack(sender As Object, e As InstallEventArgs)
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("BeforeRollback Event occurred.")
   Console.WriteLine("")
  End Sub

  ' Event handler for 'AfterRollback' event.
  Private Sub MyInstaller_AfterRollback(sender As Object, e As InstallEventArgs)
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("AfterRollback Event occurred.")
   Console.WriteLine("")
  End Sub

  ' Override the 'Install' method.
  Public Overrides Sub Install(savedState As IDictionary)
   MyBase.Install(savedState)
   ' Explicitly throw an exception so that roll back is called.
   Throw New ArgumentException("Arg Exception")
  End Sub

  ' Override the 'Commit' method.
  Public Overrides Sub Commit(savedState As IDictionary)
   MyBase.Commit(savedState)
  End Sub

  ' Override the 'Rollback' method.
  Public Overrides Sub Rollback(savedState As IDictionary)
   MyBase.Rollback(savedState)
  End Sub

  Public Shared Sub Main()
   Console.WriteLine("Usage : installutil.exe Installer_BeforeRollback.exe ")
  End Sub

End Class

Dotyczy

Zobacz też