InstallException Klasa

Definicja

Wyjątek, który jest generowany, gdy wystąpi błąd podczas fazy zatwierdzania, wycofywania lub odinstalowywania instalacji.The exception that is thrown when an error occurs during the commit, rollback, or uninstall phase of an installation.

public ref class InstallException : SystemException
[System.Serializable]
public class InstallException : SystemException
[<System.Serializable>]
type InstallException = class
  inherit SystemException
Public Class InstallException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
InstallException
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład, a także przykłady w InstallException konstruktorach, razem tworzą przykład zestawu, który ma własny Instalator.The following example, plus the examples in the InstallException constructors, together make up an example showing an assembly having its own installer. Instalator ma nazwę MyInstaller , która ma atrybut RunInstallerAttribute wskazujący, że ten Instalator będzie wywoływany przez Installutil.exe (Narzędzie instalatora).The installer is named MyInstaller, which has an attribute RunInstallerAttribute, indicating that this installer will be invoked by Installutil.exe (Installer Tool). Installutil.exe (Narzędzie instalatora) wywołuje metody Commit , Rollback , Install i Uninstall .Installutil.exe (Installer Tool) calls the methods Commit, Rollback, Install and Uninstall. Kod w Commit zakłada, że plik o nazwie FileDoesNotExist.txt istnieje przed zatwierdzeniem instalacji zestawu.The code in Commit presumes that a file named FileDoesNotExist.txt exists before the installation of the assembly can be committed. Jeśli plik nie FileDoesNotExist.txt istnieje, Commit zgłasza InstallException .If the file FileDoesNotExist.txt does not exist, Commit raises an InstallException. Tak samo jest w przypadku, Uninstall gdy Dezinstalacja zostanie wykonana tylko wtedy, gdy plik o nazwie FileDoesNotExist.txt istnieje.The same is the case with Uninstall in which an uninstallation will only happen if a file named FileDoesNotExist.txt exists. W przeciwnym razie wywołuje InstallException .Otherwise it raises an InstallException. W programie Rollback jest wykonywany fragment kodu, który może zgłosić wyjątek.In Rollback, a code fragment is executed, which might raise an exception. Jeśli wyjątek jest wywoływany, zostanie przechwycony i InstallException zostanie zgłoszony do tego wyjątku.If the exception is raised, it is caught and an InstallException is raised with that exception being passed to it.

Uwaga

Uruchom ten przykład z pomocą Installutil.exe.Run this example with the help of Installutil.exe. Wpisz ten tekst w wierszu polecenia:Type this in the command prompt:

Installutil InstallException.exe

-lub--or-

Installutil /u InstallException.exe

#using <System.dll>
#using <System.Configuration.Install.dll>

using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Configuration::Install;
using namespace System::IO;

[RunInstaller(true)]
ref class MyInstaller: public Installer
{
public:
  virtual void Install( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Install( savedState );
   Console::WriteLine( "Install ..." );
   
   // Commit is called when install goes through successfully.
   // Rollback is called if there is any error during Install.
   // Uncommenting the code below will lead to 'RollBack' being called,
   // currently 'Commit' shall be called.
   // throw new IOException();
  }


  virtual void Commit( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Commit( savedState );
   Console::WriteLine( "Commit ..." );
   
   // Throw an error if a particular file doesn't exist.
   if ( !File::Exists( "FileDoesNotExist.txt" ) )
      throw gcnew InstallException;

   
   // Perform the final installation if the file exists.
  }


  virtual void Rollback( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Rollback( savedState );
   Console::WriteLine( "RollBack ..." );
   try
   {
     
     // Performing some activity during rollback that raises an 'IOException*'.
     throw gcnew IOException;
   }
   catch ( Exception^ e ) 
   {
     throw gcnew InstallException( "IOException* raised",e );
   }

   
   // Perform the remaining rollback activites if no exception raised.
  }


  virtual void Uninstall( IDictionary^ savedState ) override
  {
   Installer::Uninstall( savedState );
   Console::WriteLine( "UnInstall ..." );
   
   // Throw an error if a particular file doesn't exist.
   if ( !File::Exists( "FileDoesNotExist.txt" ) )
      throw gcnew InstallException( "The file 'FileDoesNotExist' does not exist" );

   
   // Perform the uninstall activites if the file exists.
  }

};

int main()
{
  Console::WriteLine( "This assembly is just an example for the Installer" );
}

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Collections;
using System.Configuration.Install;
using System.IO;

[RunInstaller(true)]
public class MyInstaller : Installer
{
  public override void Install(IDictionary savedState)
  {
   base.Install(savedState);
   Console.WriteLine("Install ...");

   // Commit is called when install goes through successfully.
   // Rollback is called if there is any error during Install.

   // Uncommenting the code below will lead to 'RollBack' being called,
   // currently 'Commit' shall be called.

   // throw new IOException();
  }

  public override void Commit(IDictionary savedState)
  {
   base.Commit(savedState);
   Console.WriteLine("Commit ...");
   // Throw an error if a particular file doesn't exist.
   if(!File.Exists("FileDoesNotExist.txt"))
     throw new InstallException();
   // Perform the final installation if the file exists.
  }

  public override void Rollback(IDictionary savedState)
  {
   base.Rollback(savedState);
   Console.WriteLine("RollBack ...");
   try
   {
     // Performing some activity during rollback that raises an 'IOException'.
     throw new IOException();
   }
   catch(Exception e)
   {
     throw new InstallException("IOException raised", e);
   }
   // Perform the remaining rollback activites if no exception raised.
  }

  public override void Uninstall(IDictionary savedState)
  {
   base.Uninstall(savedState);
   Console.WriteLine("UnInstall ...");
   // Throw an error if a particular file doesn't exist.
   if(!File.Exists("FileDoesNotExist.txt"))
     throw new InstallException("The file 'FileDoesNotExist'" +
      " does not exist");
   // Perform the uninstall activites if the file exists.
  }
}

// An Assembly that has its own installer.
public class MyAssembly1
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("This assembly is just an example for the Installer");
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.Collections
Imports System.Configuration.Install
Imports System.IO

<RunInstaller(True)> Public Class MyInstaller
  Inherits Installer

  Public Overrides Sub Install(savedState As IDictionary)
   MyBase.Install(savedState)
   Console.WriteLine("Install ...")

   ' Commit is called when install goes through successfully.
   ' Rollback is called if there is any error during Install.
   ' Uncommenting the code below will lead to 'RollBack' being called,
   ' currently 'Commit' shall be called.
   ' throw new IOException();

  End Sub

  Public Overrides Sub Commit(savedState As IDictionary)
   MyBase.Commit(savedState)
   Console.WriteLine("Commit ...")
   ' Throw an error if a particular file doesn't exist.
   If Not File.Exists("FileDoesNotExist.txt") Then
     Throw New InstallException()
   End If
   ' Perform the final installation if the file exists.
  End Sub

  Public Overrides Sub Rollback(savedState As IDictionary)
   MyBase.Rollback(savedState)
   Console.WriteLine("RollBack ...")
   Try
     ' Performing some activity during rollback that raises an 'IOException'.
     Throw New IOException()
   Catch e As Exception
     Throw New InstallException("IOException raised", e)
   End Try
  End Sub
  ' Perform the remaining rollback activites if no exception raised.

  Public Overrides Sub Uninstall(savedState As IDictionary)
   MyBase.Uninstall(savedState)
   Console.WriteLine("UnInstall ...")
   ' Throw an error if a particular file doesn't exist.
   If Not File.Exists("FileDoesNotExist.txt") Then
     Throw New InstallException("The file 'FileDoesNotExist'" + " does not exist")
   End If
   ' Perform the uninstall activites if the file exists.
  End Sub

End Class

' An Assembly that has its own installer.
Public Class MyAssembly1
  Public Shared Sub Main()
   Console.WriteLine("This assembly is just an example for the Installer")
  End Sub
End Class

Konstruktory

InstallException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InstallException.Initializes a new instance of the InstallException class.

InstallException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InstallException z zserializowanymi danymi.Initializes a new instance of the InstallException class with serialized data.

InstallException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie InstallException klasy i określa komunikat, który ma być wyświetlany użytkownikowi.Initializes a new instance of the InstallException class, and specifies the message to display to the user.

InstallException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie InstallException klasy i określa komunikat, który ma być wyświetlany użytkownikowi, oraz odwołanie do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the InstallException class, and specifies the message to display to the user, and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera Exception wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość Exception będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo Informacje o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też