NameValueSectionHandler Klasa

Definicja

Zawiera informacje o konfiguracji pary nazwa/wartość z sekcji konfiguracji.Provides name/value-pair configuration information from a configuration section.

public ref class NameValueSectionHandler : System::Configuration::IConfigurationSectionHandler
public class NameValueSectionHandler : System.Configuration.IConfigurationSectionHandler
type NameValueSectionHandler = class
    interface IConfigurationSectionHandler
Public Class NameValueSectionHandler
Implements IConfigurationSectionHandler
Dziedziczenie
NameValueSectionHandler
Implementuje

Uwagi

Ta klasa implementuje IConfigSectionHandler interfejs.This class implements the IConfigSectionHandler interface. NameValueSectionHandlerDefiniuje reguły manipulowania sekcjami konfiguracji XML.The NameValueSectionHandler defines rules for manipulating XML configuration sections.

Konstruktory

NameValueSectionHandler()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy NameValueSectionHandler.Initializes a new instance of the NameValueSectionHandler class.

Właściwości

KeyAttributeName

Pobiera nazwę atrybutu XML, która ma być używana jako klucz w parze klucz/wartość.Gets the XML attribute name to use as the key in a key/value pair.

ValueAttributeName

Pobiera nazwę atrybutu XML, która ma być używana jako wartość w parze klucz/wartość.Gets the XML attribute name to use as the value in a key/value pair.

Metody

Create(Object, Object, XmlNode)

Tworzy nową procedurę obsługi konfiguracji i dodaje ją do kolekcji obsługi sekcji na podstawie określonych parametrów.Creates a new configuration handler and adds it to the section-handler collection based on the specified parameters.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też