ProviderSettings Klasa

Definicja

Reprezentuje elementy konfiguracji skojarzone z dostawcą.Represents the configuration elements associated with a provider.

public ref class ProviderSettings sealed : System::Configuration::ConfigurationElement
public sealed class ProviderSettings : System.Configuration.ConfigurationElement
type ProviderSettings = class
  inherit ConfigurationElement
Public NotInheritable Class ProviderSettings
Inherits ConfigurationElement
Dziedziczenie
ProviderSettings

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać ProviderSettings .The following code example shows how to use the ProviderSettings.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;
using System.Text;
using System.Configuration;
using System.Security.Permissions;

namespace Samples.AspNet
{

  // Shows how to use the ProviderSettings.
  public class UsingProviderSettings
  {

    [PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name = "FullTrust")]
    private static void GetProviderSettings()
    {
      // Get the application configuration file.
      System.Configuration.Configuration config =
          ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(
          ConfigurationUserLevel.None);

      ProtectedConfigurationSection pSection =
        config.GetSection("configProtectedData")
        as ProtectedConfigurationSection;

      ProviderSettingsCollection providerSettings =
       pSection.Providers;

      foreach (ProviderSettings pSettings in
        providerSettings)
      {


        Console.WriteLine(
          "Provider settings name: {0}",
          pSettings.Name);


        Console.WriteLine(
          "Provider settings type: {0}",
            pSettings.Type);

        NameValueCollection parameters =
          pSettings.Parameters;

        IEnumerator pEnum =
          parameters.GetEnumerator();

        int i = 0;
        while (pEnum.MoveNext())
        {
          string pLength =
            parameters[i].Length.ToString();
          Console.WriteLine(
            "Provider ssettings: {0} has {1} parameters",
            pSettings.Name, pLength);
        }
      }
    }

    static void Main(string[] args)
    {

      GetProviderSettings();
    }
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Specialized
Imports System.Text
Imports System.Configuration
Imports System.Security.Permissions


' Shows how to use the ProviderSettings.
Namespace Samples.AspNet


  Public Class UsingProviderSettings


    <PermissionSet( _
      SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
      Private Shared Sub GetProviderSettings()
      ' Get the application configuration file.
      Dim config _
      As System.Configuration.Configuration = _
      ConfigurationManager.OpenExeConfiguration( _
      ConfigurationUserLevel.None)

      Dim pSection As _
      ProtectedConfigurationSection = _
      config.GetSection("configProtectedData")

      Dim providerSettings _
      As ProviderSettingsCollection = _
      pSection.Providers

      Dim pSettings As ProviderSettings
      For Each pSettings In providerSettings

        Console.WriteLine( _
        "Provider settings name: {0}", _
        pSettings.Name)


        Console.WriteLine( _
        "Provider settings type: {0}", _
        pSettings.Type)

        Dim parameters _
        As NameValueCollection = pSettings.Parameters

        Dim pEnum _
        As IEnumerator = parameters.GetEnumerator()

        Dim i As Integer = 0
        While pEnum.MoveNext()
          Dim pLength As String = _
          parameters(i).Length.ToString()
          Console.WriteLine( _
          "Provider ssettings: {0} has {1} parameters", _
          pSettings.Name, pLength)
        End While
      Next pSettings

    End Sub


    Public Shared Sub Main(ByVal args() As String)

      GetProviderSettings()
    End Sub
  End Class

End Namespace

Poniżej znajduje się fragment pliku konfiguracji używanego w powyższym przykładzie.The following is an excerpt of the configuration file used by the above example.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 

 <configProtectedData> 

  <providers> 
   <clear /> 
   <add 
     name="TripleDESProtectedConfigurationProvider"  
     type="Samples.Aspnet.TripleDESProtectedConfigurationProvider, protectedconfigurationproviderlib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral,  
PublicKeyToken=79e01ae0f5cfc66f, processorArchitecture=MSIL" /> 

  </providers> 

 </configProtectedData> 

</configuration> 

Uwagi

ASP.NET używa dostawców do wykonywania określonych usług wymaganych przez funkcję.ASP.NET uses providers to perform specific services required by a feature. Na przykład funkcja członkostwa używa dostawcy do koordynowania trwałości danych członkostwa w bazie danych.For example, the membership feature uses a provider to coordinate the persistence of membership data in a database.

W pliku konfiguracji indywidualne dostawcy są dodawani do providers elementu w określonej sekcji funkcji.In a configuration file, individual providers are added to a providers element within a particular feature section.

ProviderSettingsKlasa reprezentuje określoną grupę ustawień, które są dodawane do providers elementu w sekcji konfiguracji.The ProviderSettings class represents a particular group of settings that are added to the providers element within a configuration section. Zazwyczaj atrybuty konfiguracji określone przez add dyrektywę zawierają nazwę, typ i inne właściwości.Typically the configuration attributes specified by the add directive include a name, type, and other properties.

Konstruktory

ProviderSettings()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ProviderSettings.Initializes a new instance of the ProviderSettings class.

ProviderSettings(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ProviderSettings.Initializes a new instance of the ProviderSettings class.

Właściwości

CurrentConfiguration

Pobiera odwołanie do wystąpienia najwyższego poziomu Configuration , które reprezentuje hierarchię konfiguracji, do której ConfigurationElement należy bieżące wystąpienie.Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ElementInformation

Pobiera ElementInformation obiekt, który zawiera informacje, które nie są dostosowywane i funkcje ConfigurationElement obiektu.Gets an ElementInformation object that contains the non-customizable information and functionality of the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ElementProperty

Pobiera ConfigurationElementProperty obiekt, który reprezentuje ConfigurationElement sam obiekt.Gets the ConfigurationElementProperty object that represents the ConfigurationElement object itself.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
EvaluationContext

Pobiera ContextInformation obiekt dla ConfigurationElement obiektu.Gets the ContextInformation object for the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
HasContext

Pobiera wartość wskazującą, czy CurrentConfiguration Właściwość jest null .Gets a value that indicates whether the CurrentConfiguration property is null.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Item[ConfigurationProperty]

Pobiera lub ustawia właściwość lub atrybut tego elementu konfiguracji.Gets or sets a property or attribute of this configuration element.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Item[String]

Pobiera lub ustawia właściwość, atrybut lub element podrzędny tego elementu konfiguracji.Gets or sets a property, attribute, or child element of this configuration element.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAllAttributesExcept

Pobiera kolekcję zablokowanych atrybutów.Gets the collection of locked attributes.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAllElementsExcept

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockAttributes

Pobiera kolekcję zablokowanych atrybutów.Gets the collection of locked attributes.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockElements

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
LockItem

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element jest zablokowany.Gets or sets a value indicating whether the element is locked.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Name

Pobiera lub ustawia nazwę dostawcy skonfigurowanego przez tę klasę.Gets or sets the name of the provider configured by this class.

Parameters

Pobiera kolekcję parametrów zdefiniowanych przez użytkownika dla dostawcy.Gets a collection of user-defined parameters for the provider.

Properties

Pobiera kolekcję właściwości.Gets the collection of properties.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Type

Pobiera lub ustawia typ dostawcy skonfigurowanego przez tę klasę.Gets or sets the type of the provider configured by this class.

Metody

DeserializeElement(XmlReader, Boolean)

Odczytuje dane XML z pliku konfiguracyjnego.Reads XML from the configuration file.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Equals(Object)

Porównuje bieżące ConfigurationElement wystąpienie do określonego obiektu.Compares the current ConfigurationElement instance to the specified object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetHashCode()

Pobiera unikatową wartość reprezentującą bieżące ConfigurationElement wystąpienie.Gets a unique value representing the current ConfigurationElement instance.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetTransformedAssemblyString(String)

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy zestawu.Returns the transformed version of the specified assembly name.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetTransformedTypeString(String)

Zwraca przekształconą wersję określonej nazwy typu.Returns the transformed version of the specified type name.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Init()

Ustawia ConfigurationElement obiekt do stanu początkowego.Sets the ConfigurationElement object to its initial state.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
InitializeDefault()

Służy do inicjowania domyślnego zestawu wartości dla ConfigurationElement obiektu.Used to initialize a default set of values for the ConfigurationElement object.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
IsModified()

Wskazuje, czy ten element konfiguracji został zmodyfikowany od czasu ostatniego zapisania lub załadowania, gdy jest zaimplementowany w klasie pochodnej.Indicates whether this configuration element has been modified since it was last saved or loaded, when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
IsReadOnly()

Pobiera wartość wskazującą, czy ConfigurationElement obiekt jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ConfigurationElement object is read-only.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ListErrors(IList)

Dodaje błędy nieprawidłowej właściwości w tym ConfigurationElement obiekcie i we wszystkich podelementach do listy zakończonych.Adds the invalid-property errors in this ConfigurationElement object, and in all subelements, to the passed list.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDeserializeUnrecognizedAttribute(String, String)

Pobiera wartość wskazującą, czy podczas deserializacji napotkano nieznany atrybut.Gets a value indicating whether an unknown attribute is encountered during deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
OnDeserializeUnrecognizedElement(String, XmlReader)

Pobiera wartość wskazującą, czy nieznany element został napotkany podczas deserializacji.Gets a value indicating whether an unknown element is encountered during deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
OnRequiredPropertyNotFound(String)

Zgłasza wyjątek, gdy wymagana właściwość nie zostanie znaleziona.Throws an exception when a required property is not found.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
PostDeserialize()

Wywoływana po deserializacji.Called after deserialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
PreSerialize(XmlWriter)

Wywoływana przed serializacji.Called before serialization.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
Reset(ConfigurationElement)

Resetuje stan wewnętrzny ConfigurationElement obiektu, w tym blokady i kolekcje właściwości.Resets the internal state of the ConfigurationElement object, including the locks and the properties collections.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ResetModified()

Resetuje wartość IsModified() metody do false po zaimplementowaniu w klasie pochodnej.Resets the value of the IsModified() method to false when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SerializeElement(XmlWriter, Boolean)

Zapisuje zawartość tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji w przypadku zaimplementowania w klasie pochodnej.Writes the contents of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SerializeToXmlElement(XmlWriter, String)

Zapisuje zewnętrzne Tagi tego elementu konfiguracji w pliku konfiguracji po zaimplementowaniu w klasie pochodnej.Writes the outer tags of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SetPropertyValue(ConfigurationProperty, Object, Boolean)

Ustawia właściwość na określoną wartość.Sets a property to the specified value.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
SetReadOnly()

Ustawia IsReadOnly() Właściwość dla ConfigurationElement obiektu i wszystkie podelementy.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElement object and all subelements.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Unmerge(ConfigurationElement, ConfigurationElement, ConfigurationSaveMode)

Modyfikuje ConfigurationElement obiekt, aby usunąć wszystkie wartości, które nie powinny być zapisane.Modifies the ConfigurationElement object to remove all values that should not be saved.

(Odziedziczone po ConfigurationElement)

Dotyczy

Zobacz też