RegexStringValidatorAttribute.Regex Właściwość

Definicja

Pobiera ciąg używany do wykonywania walidacji wyrażenia regularnego.Gets the string used to perform regular-expression validation.

public:
 property System::String ^ Regex { System::String ^ get(); };
public string Regex { get; }
member this.Regex : string
Public ReadOnly Property Regex As String

Wartość właściwości

String

Ciąg zawierający wyrażenie regularne używane do filtrowania ciągu przypisanego do właściwości dekoracyjnego elementu konfiguracji.The string containing the regular expression used to filter the string assigned to the decorated configuration-element property.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać Regex właściwości.The following example shows how to use the Regex property.


ConfigurationValidatorBase valBase;

RegexStringValidatorAttribute rstrValAttr =
new RegexStringValidatorAttribute(@"\w+\S*");

// Get the regular expression string.
string regex = rstrValAttr.Regex;
Console.WriteLine("Regular expression: {0}", regex);

Dim valBase As _
ConfigurationValidatorBase

Dim rstrValAttr As _
New RegexStringValidatorAttribute("\w+\S*")

' Get the regular expression string.
Dim regex As String = _
rstrValAttr.Regex
Console.WriteLine( _
"Regular expression: {0}", regex)

Dotyczy