SchemeSettingElement.Name Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wpisu nazwy z SchemeSettingElement wystąpienia.Gets the value of the Name entry from a SchemeSettingElement instance.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("name", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument, IsKey=true, IsRequired=true)]
public string Name { get; }
public string Name { get; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("name", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument, IsKey=true, IsRequired=true)>]
member this.Name : string
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

String

Protokół używany przez to ustawienie schematu.The protocol used by this schema setting.

Atrybuty

Uwagi

GenericUriParserOptionsWłaściwość zwraca System.GenericUriParserOptions wartość wyliczenia dla tego SchemeSettingElement wystąpienia.The GenericUriParserOptions property returns a System.GenericUriParserOptions enumeration value for the SchemeSettingElement instance.

GenericUriParserOptionsElement jest obecnie ograniczony do protokołów HTTP i https.The GenericUriParserOptions element is currently restricted to HTTP and HTTPS.

Dotyczy

Zobacz też