SectionInformation Klasa

Definicja

Zawiera metadane dotyczące poszczególnych sekcji w hierarchii konfiguracji.Contains metadata about an individual section within the configuration hierarchy. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class SectionInformation sealed
public sealed class SectionInformation
type SectionInformation = class
Public NotInheritable Class SectionInformation
Dziedziczenie
SectionInformation

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak uzyskać SectionInformation metadane skojarzone z ConfigurationSection obiektem.The following example shows how to get the SectionInformation metadata that is associated with a ConfigurationSection object.

static public SectionInformation 
  GetSectionInformation()
{

  // Get the current configuration file.
  System.Configuration.Configuration config =
      ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(
      ConfigurationUserLevel.None);

  // Get the section.
  UrlsSection section =
    (UrlsSection)config.GetSection("MyUrls");

  SectionInformation sInfo = 
    section.SectionInformation;

  return sInfo;
}
Public Shared Function GetSectionInformation() _
As SectionInformation

  ' Get the current configuration file.
  Dim config _
  As System.Configuration.Configuration = _
  ConfigurationManager.OpenExeConfiguration( _
  ConfigurationUserLevel.None)

  ' Get the section.
  Dim section As UrlsSection = _
  CType(config.GetSection("MyUrls"), UrlsSection)

  Dim sInfo As SectionInformation = _
  section.SectionInformation

  Return sInfo

End Function 'GetSectionInformation
 

Poniższy przykład to fragment pliku konfiguracji, który jest używany w poprzednim przykładzie.The following example is an excerpt of the configuration file that is used by the previous example.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
 <configSections> 
  <section name="MyUrls" type="Samples.AspNet.UrlsSection, 
   ConfigurationElement, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
   PublicKeyToken=null" allowDefinition="Everywhere" 
   allowExeDefinition="MachineToApplication" 
   restartOnExternalChanges="true" /> 
 </configSections> 
 <MyUrls name="MyFavorites"> 
  <simple name="Contoso" url="http://www.contoso.com" port="8080" /> 
  <urls> 
   <clear /> 
   <add name="Microsoft" url="http://www.microsoft.com" port="0" /> 
  </urls> 
 </MyUrls> 
</configuration> 

Uwagi

SectionInformationObiekt zawiera metadane dotyczące poszczególnych sekcji w hierarchii konfiguracji.The SectionInformation object contains the metadata about an individual section within the configuration hierarchy. Ten obiekt może służyć do sprawdzania poprawności i zmieniania właściwości poszczególnych sekcji.This object can be used in order to validate and change the properties of an individual section.

Właściwości

AllowDefinition

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, gdzie w hierarchii plików konfiguracji można zdefiniować skojarzoną sekcję konfiguracyjną.Gets or sets a value that indicates where in the configuration file hierarchy the associated configuration section can be defined.

AllowExeDefinition

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, gdzie w hierarchii plików konfiguracji można zadeklarować skojarzoną sekcję konfiguracyjną.Gets or sets a value that indicates where in the configuration file hierarchy the associated configuration section can be declared.

AllowLocation

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy sekcja konfiguracji zezwala na location atrybut.Gets or sets a value that indicates whether the configuration section allows the location attribute.

AllowOverride

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy skojarzona sekcja konfiguracji może być zastąpiona przez pliki konfiguracji niższego poziomu.Gets or sets a value that indicates whether the associated configuration section can be overridden by lower-level configuration files.

ConfigSource

Pobiera lub ustawia nazwę pliku dołączanego, w którym zdefiniowano skojarzoną sekcję konfiguracyjną, jeśli taki plik istnieje.Gets or sets the name of the include file in which the associated configuration section is defined, if such a file exists.

ConfigurationBuilder

Pobiera ConfigurationBuilder obiekt dla tej sekcji konfiguracji.Gets the ConfigurationBuilder object for this configuration section.

ForceSave

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy skojarzona sekcja konfiguracji zostanie zapisana, nawet jeśli nie została zmodyfikowana.Gets or sets a value that indicates whether the associated configuration section will be saved even if it has not been modified.

InheritInChildApplications

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ustawienia określone w skojarzonej sekcji konfiguracji są dziedziczone przez aplikacje, które znajdują się w podkatalogu odpowiedniej aplikacji.Gets or sets a value that indicates whether the settings that are specified in the associated configuration section are inherited by applications that reside in a subdirectory of the relevant application.

IsDeclarationRequired

Pobiera wartość wskazującą, czy sekcja konfiguracji musi być zadeklarowana w pliku konfiguracji.Gets a value that indicates whether the configuration section must be declared in the configuration file.

IsDeclared

Pobiera wartość wskazującą, czy skojarzona sekcja konfiguracji jest zadeklarowana w pliku konfiguracji.Gets a value that indicates whether the associated configuration section is declared in the configuration file.

IsLocked

Pobiera wartość wskazującą, czy skojarzona sekcja konfiguracji jest zablokowana.Gets a value that indicates whether the associated configuration section is locked.

IsProtected

Pobiera wartość wskazującą, czy skojarzona sekcja konfiguracji jest chroniona.Gets a value that indicates whether the associated configuration section is protected.

Name

Pobiera nazwę skojarzonej sekcji konfiguracji.Gets the name of the associated configuration section.

OverrideMode

Pobiera lub ustawia OverrideMode wartość wyliczenia określającą, czy skojarzona sekcja konfiguracji może być zastąpiona przez podrzędne pliki konfiguracji.Gets or sets the OverrideMode enumeration value that specifies whether the associated configuration section can be overridden by child configuration files.

OverrideModeDefault

Pobiera lub ustawia wartość określającą domyślne zachowanie przesłonięcia w sekcji konfiguracji przez podrzędne pliki konfiguracji.Gets or sets a value that specifies the default override behavior of a configuration section by child configuration files.

OverrideModeEffective

Pobiera zachowanie przesłonięcia sekcji konfiguracji, która jest zależna od tego, czy podrzędne pliki konfiguracji mogą blokować sekcję konfiguracyjną.Gets the override behavior of a configuration section that is in turn based on whether child configuration files can lock the configuration section.

ProtectionProvider

Pobiera dostawcę konfiguracji chronionej dla skojarzonej sekcji konfiguracji.Gets the protected configuration provider for the associated configuration section.

RequirePermission

Pobiera wartość wskazującą, czy skojarzona sekcja konfiguracji wymaga uprawnień dostępu.Gets a value that indicates whether the associated configuration section requires access permissions.

RestartOnExternalChanges

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy zmiana w pliku dołączania konfiguracji zewnętrznej wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.Gets or sets a value that specifies whether a change in an external configuration include file requires an application restart.

SectionName

Pobiera nazwę skojarzonej sekcji konfiguracji.Gets the name of the associated configuration section.

Type

Pobiera lub ustawia nazwę klasy sekcji.Gets or sets the section class name.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
ForceDeclaration()

Wymusza, aby sekcja skojarzonej konfiguracji była wyświetlana w pliku konfiguracji.Forces the associated configuration section to appear in the configuration file.

ForceDeclaration(Boolean)

Wymusza, aby sekcja skojarzonej konfiguracji była wyświetlana w pliku konfiguracji, lub usuwa istniejącą sekcję z pliku konfiguracyjnego.Forces the associated configuration section to appear in the configuration file, or removes an existing section from the configuration file.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetParentSection()

Pobiera sekcję konfiguracyjną zawierającą sekcję konfiguracyjną skojarzoną z tym obiektem.Gets the configuration section that contains the configuration section associated with this object.

GetRawXml()

Zwraca obiekt węzła XML, który reprezentuje skojarzony obiekt sekcji konfiguracji.Returns an XML node object that represents the associated configuration-section object.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ProtectSection(String)

Oznacza sekcję konfiguracyjną do ochrony.Marks a configuration section for protection.

RevertToParent()

Powoduje, że skojarzona sekcja konfiguracji odziedziczy wszystkie jej wartości z sekcji nadrzędnej.Causes the associated configuration section to inherit all its values from the parent section.

SetRawXml(String)

Ustawia obiekt na reprezentację w formacie XML skojarzonej sekcji konfiguracji w pliku konfiguracji.Sets the object to an XML representation of the associated configuration section within the configuration file.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
UnprotectSection()

Usuwa szyfrowanie chronionej konfiguracji ze skojarzonej sekcji konfiguracji.Removes the protected configuration encryption from the associated configuration section.

Dotyczy

Zobacz też