SettingsManageability Wyliczenie

Definicja

Zawiera wartości, aby wskazać, które usługi powinny być dostępne dla ustawień aplikacji.Provides values to indicate which services should be made available to application settings.

public enum class SettingsManageability
public enum SettingsManageability
type SettingsManageability = 
Public Enum SettingsManageability
Dziedziczenie
SettingsManageability

Pola

Roaming 0

Włącza ustawienia aplikacji, które mają być przechowywane w profilach użytkowników mobilnych.Enables application settings to be stored in roaming user profiles. Aby uzyskać więcej informacji o profilach użytkowników mobilnych, zobacz izolowany magazyn i roaming.For more information about roaming user profiles, see Isolated Storage and Roaming.

Uwagi

SettingsManageabilityAttributeSłuży do wskazywania, że specjalne, wstępnie zdefiniowane usługi są udostępniane dla poszczególnych właściwości ustawień aplikacji i grup właściwości.The SettingsManageabilityAttribute is used to indicate that special, predefined services are to be provided for individual application settings properties and property groups. SettingsManageabilityWyliczenie zawiera listę dostępnych usług.The SettingsManageability enumeration lists the services that are available. Większość z tych usług będzie świadczona przez system operacyjny Windows.Most of these services will be provided by the Windows operating system.

Dotyczy

Zobacz też