SettingsPropertyCollection Klasa

Definicja

Zawiera kolekcję SettingsProperty obiektów.Contains a collection of SettingsProperty objects.

public ref class SettingsPropertyCollection : ICloneable, System::Collections::ICollection
public class SettingsPropertyCollection : ICloneable, System.Collections.ICollection
type SettingsPropertyCollection = class
    interface ICloneable
    interface ICollection
    interface IEnumerable
Public Class SettingsPropertyCollection
Implements ICloneable, ICollection
Dziedziczenie
SettingsPropertyCollection
Implementuje

Uwagi

SettingsPropertyCollection Kolekcja zawieraSettingsProperty kolekcję obiektów.The SettingsPropertyCollection collection contains a collection of SettingsProperty objects. SettingsProperty Obiekt jest używany wewnętrznie jako Klasa, która reprezentuje metadane dotyczące konkretnej właściwości konfiguracji.A SettingsProperty object is used internally as the class that represents metadata about an individual configuration property.

Konstruktory

SettingsPropertyCollection()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SettingsPropertyCollection klasy.Initializes a new instance of the SettingsPropertyCollection class.

Właściwości

Count

Pobiera wartość określającą liczbę SettingsProperty obiektów w kolekcji.Gets a value that specifies the number of SettingsProperty objects in the collection.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread safe).

Item[String]

Pobiera element kolekcji o podanej nazwie.Gets the collection item with the specified name.

SyncRoot

Pobiera obiekt do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets the object to synchronize access to the collection.

Metody

Add(SettingsProperty)

SettingsProperty Dodaje obiekt do kolekcji.Adds a SettingsProperty object to the collection.

Clear()

Usuwa wszystkie SettingsProperty obiekty z kolekcji.Removes all SettingsProperty objects from the collection.

Clone()

Tworzy kopię istniejącej kolekcji.Creates a copy of the existing collection.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje ten SettingsPropertyCollection obiekt do tablicy.Copies this SettingsPropertyCollection object to an array.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

IEnumerator Pobiera obiekt, który ma zastosowanie do kolekcji.Gets the IEnumerator object as it applies to the collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnAdd(SettingsProperty)

Wykonuje dodatkowe przetwarzanie niestandardowe podczas dodawania do zawartości SettingsPropertyCollection wystąpienia.Performs additional, custom processing when adding to the contents of the SettingsPropertyCollection instance.

OnAddComplete(SettingsProperty)

Wykonuje dodatkowe przetwarzanie niestandardowe po dodaniu do zawartości SettingsPropertyCollection wystąpienia.Performs additional, custom processing after adding to the contents of the SettingsPropertyCollection instance.

OnClear()

Wykonuje dodatkowe przetwarzanie niestandardowe podczas czyszczenia zawartości SettingsPropertyCollection wystąpienia.Performs additional, custom processing when clearing the contents of the SettingsPropertyCollection instance.

OnClearComplete()

Wykonuje dodatkowe przetwarzanie niestandardowe po wyczyszczeniu zawartości SettingsPropertyCollection wystąpienia.Performs additional, custom processing after clearing the contents of the SettingsPropertyCollection instance.

OnRemove(SettingsProperty)

Wykonuje dodatkowe przetwarzanie niestandardowe podczas usuwania zawartości SettingsPropertyCollection wystąpienia.Performs additional, custom processing when removing the contents of the SettingsPropertyCollection instance.

OnRemoveComplete(SettingsProperty)

Wykonuje dodatkowe przetwarzanie niestandardowe po usunięciu zawartości SettingsPropertyCollection wystąpienia.Performs additional, custom processing after removing the contents of the SettingsPropertyCollection instance.

Remove(String)

SettingsProperty Usuwa obiekt z kolekcji.Removes a SettingsProperty object from the collection.

SetReadOnly()

Ustawia, że kolekcja ma być tylko do odczytu.Sets the collection to be read-only.

ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też