SettingsPropertyValueCollection.Remove(String) Metoda

Definicja

SettingsPropertyValue Usuwa obiekt z kolekcji.Removes a SettingsPropertyValue object from the collection.

public:
 void Remove(System::String ^ name);
public void Remove (string name);
member this.Remove : string -> unit
Public Sub Remove (name As String)

Parametry

name
String

Nazwa SettingsPropertyValue obiektu.The name of the SettingsPropertyValue object.

Wyjątki

Podjęto próbę usunięcia elementu z kolekcji, ale kolekcja została oznaczona jako tylko do odczytu.An attempt was made to remove an item from the collection, but the collection was marked as read-only.

Dotyczy