TimeSpanValidator Klasa

Definicja

Umożliwia sprawdzenie poprawności TimeSpan obiektu.Provides validation of a TimeSpan object.

public ref class TimeSpanValidator : System::Configuration::ConfigurationValidatorBase
public class TimeSpanValidator : System.Configuration.ConfigurationValidatorBase
type TimeSpanValidator = class
  inherit ConfigurationValidatorBase
Public Class TimeSpanValidator
Inherits ConfigurationValidatorBase
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać TimeSpanValidator typu.The following code example demonstrates how to use the TimeSpanValidator type.

using System;
using System.Configuration;

namespace Samples.AspNet
{
 class UsingTimeSpanValidator
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Display title.
   Console.WriteLine("ASP.NET Validators");
   Console.WriteLine();

   // Create TimeSpan and Validator.
   TimeSpan testTimeSpan = new TimeSpan(0,1,05);
   TimeSpan minTimeSpan = new TimeSpan(0,1,0);
   TimeSpan maxTimeSpan = new TimeSpan(0,1,10);
   TimeSpanValidator myTimeSpanValidator = new TimeSpanValidator(minTimeSpan, maxTimeSpan, false, 65);

   // Determine if the object to validate can be validated.
   Console.WriteLine("CanValidate: {0}",
    myTimeSpanValidator.CanValidate(testTimeSpan.GetType()));

   try
   {
    // Attempt validation.
    myTimeSpanValidator.Validate(testTimeSpan);
    Console.WriteLine("Validated.");
   }
   catch (ArgumentException e)
   {
    // Validation failed.
    Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message.ToString());
   }

   // Display and wait
   Console.ReadLine();
  }
 }
}
Imports System.Configuration

Namespace Samples.AspNet
 Class UsingStringValidator
  Public Shared Sub Main()

   ' Display title.
   Console.WriteLine("ASP.NET Validators")
   Console.WriteLine()

   ' Create string and validator.
   Dim testVal As String = "filename"
   Dim myStrValidator As StringValidator = New StringValidator(1, 8, "$%^")

   ' Create TimeSpan and Validator.
   Dim testTimeSpan As TimeSpan = New TimeSpan(0, 1, 5)
   Dim minTimeSpan As TimeSpan = New TimeSpan(0, 1, 0)
   Dim maxTimeSpan As TimeSpan = New TimeSpan(0, 1, 10)
   Dim myTimeSpanValidator As TimeSpanValidator = _
    New TimeSpanValidator(minTimeSpan, maxTimeSpan, False, 65)

   ' Determine if the object to validate can be validated.
   Console.WriteLine("CanValidate: {0}", _
    myTimeSpanValidator.CanValidate(testTimeSpan.GetType()))

   Try
    ' Attempt validation.
    myTimeSpanValidator.Validate(testTimeSpan)
    Console.WriteLine("Validated.")

   Catch e As Exception
    ' Validation failed.
    Console.WriteLine("Error: {0}", e.Message.ToString())
   End Try

   ' Display and wait.
   Console.ReadLine()
  End Sub
 End Class
End Namespace

Uwagi

TimeSpanValidatorKlasa jest używana do upewnienia się, że TimeSpan obiekt spełnia określone kryteria.The TimeSpanValidator class is used to ensure that a TimeSpan object meets specific criteria. TimeSpanValidatorKonstruktor z dwoma parametrami zapewnia, że obie wartości są zgodne z wartością minimalną i maksymalną TimeSpan .The TimeSpanValidator constructor with two parameters ensures that both a minimum and a maximum TimeSpan value are adhered to. TimeSpanValidatorKonstruktor z trzema parametrami sprawdza zarówno TimeSpan wartości minimalne, jak i maksymalne, a także czy zakres walidacji jest na wyłączność.The TimeSpanValidator constructor with three parameters checks both the minimum and maximum TimeSpan values, as well as whether the validation range is exclusive. TimeSpanValidatorKonstruktor z czterema parametrami sprawdza poprzednie trzy parametry i sprawdza, czy TimeSpan wartość jest równa określonej liczbie sekund.The TimeSpanValidator constructor with four parameters checks the previous three parameters and also checks whether the TimeSpan value is equal to a specific number of seconds.

CanValidateMetoda określa, czy sprawdzany typ obiektu jest zgodny z oczekiwanym typem.The CanValidate method determines whether the object type being validated matches the expected type. Zweryfikowany obiekt jest przenoszona jako parametr Validate metody.The object being validated is passed as a parameter of the Validate method.

Konstruktory

TimeSpanValidator(TimeSpan, TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpanValidator klasy na podstawie podanych parametrów.Initializes a new instance of the TimeSpanValidator class, based on supplied parameters.

TimeSpanValidator(TimeSpan, TimeSpan, Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpanValidator klasy na podstawie podanych parametrów.Initializes a new instance of the TimeSpanValidator class, based on supplied parameters.

TimeSpanValidator(TimeSpan, TimeSpan, Boolean, Int64)

Inicjuje nowe wystąpienie TimeSpanValidator klasy na podstawie podanych parametrów.Initializes a new instance of the TimeSpanValidator class, based on supplied parameters.

Metody

CanValidate(Type)

Określa, czy typ obiektu może być zweryfikowany.Determines whether the type of the object can be validated.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
Validate(Object)

Określa, czy wartość obiektu jest prawidłowa.Determines whether the value of an object is valid.

Dotyczy

Zobacz też