UriSection.SchemeSettings Właściwość

Definicja

Pobiera SchemeSettingElementCollection obiekt, który zawiera ustawienia konfiguracji dla analizy schematu w Uri klasie.Gets a SchemeSettingElementCollection object that contains the configuration settings for scheme parsing in the Uri class.

public:
 property System::Configuration::SchemeSettingElementCollection ^ SchemeSettings { System::Configuration::SchemeSettingElementCollection ^ get(); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("schemeSettings")]
public System.Configuration.SchemeSettingElementCollection SchemeSettings { get; }
public System.Configuration.SchemeSettingElementCollection SchemeSettings { get; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("schemeSettings")>]
member this.SchemeSettings : System.Configuration.SchemeSettingElementCollection
member this.SchemeSettings : System.Configuration.SchemeSettingElementCollection
Public ReadOnly Property SchemeSettings As SchemeSettingElementCollection

Wartość właściwości

SchemeSettingElementCollection

Ustawienia konfiguracji dla analizy schematu w Uri klasieThe configuration settings for scheme parsing in the Uri class

Atrybuty

Uwagi

SchemeSettingsWłaściwość nie jest rodzajowa.The SchemeSettings property is not generic. Obsługiwane są tylko ustawienia konfiguracji genericUriParserOptions = "DontUnescapePathDotsAndSlashes" dla schematów HTTP i HTTPS.Only the genericUriParserOptions="DontUnescapePathDotsAndSlashes" configuration setting for HTTP and HTTPS schemes are supported. Wszystkie inne ustawienia są ignorowane.All other settings are ignored.

Dotyczy

Zobacz też