Console.WriteLine Metoda

Definicja

Zapisuje określone dane, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified data, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

Przeciążenia

WriteLine(String, Object, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonych obiektów, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String)

Zapisuje określoną wartość ciągu, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapisuje określoną podtablicę znaków Unicode, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object[])

Zapisuje tekstową reprezentację określonej tablicy obiektów, a po niej bieżący terminator wiersza, w standardowym strumieniu wyjściowym, korzystając z informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonego obiektu, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(UInt64)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 64-bitowej nieoznaczonej liczby całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(UInt32)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 32-bitowej nieoznaczonej liczby całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Single)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej wartości zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Decimal)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej Decimal wartości, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int64)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 64-bitowej podpisanej wartości całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int32)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 32-bitowej podpisanej wartości całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Double)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej wartości zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji, a następnie bieżący terminator wiersza do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[])

Zapisuje określoną tablicę znaków Unicode, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char)

Zapisuje określony znak Unicode, a po nim bieżący terminator wiersza, wartość do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

WriteLine(Boolean)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej wartości logicznej oraz terminatora bieżącego wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine()

Zapisuje bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the current line terminator to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonych obiektów, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonego obiektu, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonych obiektów i listę parametrów o zmiennej długości, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu określonych informacji o formacie.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

Uwagi

Domyślny terminator wiersza jest ciągiem, którego wartością jest znak powrotu karetki, po którym następuje znak wysuwu wiersza ("\r\n" w języku C# lub vbCrLf w Visual Basic).The default line terminator is a string whose value is a carriage return followed by a line feed ("\r\n" in C#, or vbCrLf in Visual Basic). Można zmienić terminator wiersza, ustawiając TextWriter.NewLine Właściwość Out właściwości na inny ciąg.You can change the line terminator by setting the TextWriter.NewLine property of the Out property to another string.

WriteLine(String, Object, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonych obiektów, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1);
public static void WriteLine (string format, object? arg0, object? arg1);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1);
static member WriteLine : string * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Pierwszy obiekt do zapisu przy użyciu format .The first object to write using format.

arg1
Object

Drugi obiekt do zapisu przy użyciu format .The second object to write using format.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

format to null.format is null.

Specyfikacja formatu w format jest nieprawidłowa.The format specification in format is invalid.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje standardowe specyfikatory formatowania liczb, dat i wyliczeń.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Ta metoda używa funkcji formatowania złożonego platformy .NET, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację tekstową i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Wynikowy ciąg jest zapisywany do strumienia wyjściowego.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerami lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu tekstową reprezentacja wartości odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu formatu jest { indeksem[ , wyrównania] [ : FormatString] } , który określa obowiązkowy indeks, opcjonalną długość i wyrównanie sformatowanego tekstu oraz opcjonalny ciąg znaków specyfikatora formatu, który decyduje o sposobie formatowania wartości odpowiedniego obiektu.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w poniższych tematach dotyczących formatowania..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(String)

Zapisuje określoną wartość ciągu, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ value);
public static void WriteLine (string? value);
public static void WriteLine (string value);
static member WriteLine : string -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As String)

Parametry

value
String

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Przykład zmienia terminator wiersza z wartości domyślnej "\r\n" lub vbCrLf "\r\n\r\n" lub vbCrLf + vbCrLf .The example changes the line terminator from its default value of "\r\n" or vbCrLf to "\r\n\r\n" or vbCrLf + vbCrLf. Następnie wywołuje WriteLine() metody i, WriteLine(String) Aby wyświetlić dane wyjściowe w konsoli programu.It then calls the WriteLine() and WriteLine(String) methods to display output to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.",
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Uwagi

Jeśli wartość jest null , tylko terminator wiersza jest zapisywana w standardowym strumieniu wyjściowym.If value is null, only the line terminator is written to the standard output stream.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine() metody.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine() method.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapisuje określoną podtablicę znaków Unicode, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer, int index, int count);
public static void WriteLine (char[] buffer, int index, int count);
static member WriteLine : char[] * int * int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char(), index As Integer, count As Integer)

Parametry

buffer
Char[]

Tablica znaków Unicode.An array of Unicode characters.

index
Int32

Pozycja początkowa w buffer .The starting position in buffer.

count
Int32

Liczba znaków, jaka ma zostać zapisana.The number of characters to write.

Wyjątki

buffer to null.buffer is null.

index lub count jest mniejsza od zera.index or count is less than zero.

index Plus count określ pozycję, która nie należy do zakresu buffer .index plus count specify a position that is not within buffer.

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Uwagi

Ta metoda zapisuje count znaki, zaczynając od index pozycji buffer do standardowego strumienia wyjściowego.This method writes count characters starting at position index of buffer to the standard output stream.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(String, Object[])

Zapisuje tekstową reprezentację określonej tablicy obiektów, a po niej bieżący terminator wiersza, w standardowym strumieniu wyjściowym, korzystając z informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, ... cli::array <System::Object ^> ^ arg);
public static void WriteLine (string format, params object?[]? arg);
public static void WriteLine (string format, params object[] arg);
static member WriteLine : string * obj[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, ParamArray arg As Object())

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg
Object[]

Tablica obiektów do zapisu przy użyciu format .An array of objects to write using format.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

format lub arg jest null .format or arg is null.

Specyfikacja formatu w format jest nieprawidłowa.The format specification in format is invalid.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje standardowe specyfikatory formatowania liczb, dat i wyliczeń.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Ta metoda używa funkcji formatowania złożonego platformy .NET, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację tekstową i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Wynikowy ciąg jest zapisywany do strumienia wyjściowego.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerami lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu tekstową reprezentacja wartości odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu formatu jest { indeksem[ , wyrównania] [ : FormatString] } , który określa obowiązkowy indeks, opcjonalną długość i wyrównanie sformatowanego tekstu oraz opcjonalny ciąg znaków specyfikatora formatu, który decyduje o sposobie formatowania wartości odpowiedniego obiektu.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w poniższych tematach dotyczących formatowania..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Uwagi dotyczące wywoływania

Ta metoda nie jest wywoływana przez kod C++.This method is not called by C++ code. Kompilator języka C++ rozpoznaje wywołania metody System. Console. WriteLine , które zawierają ciąg i listę czterech lub więcej parametrów obiektu jako wywołanie WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) .The C++ compiler resolves calls to System.Console.WriteLine that include a string and a list of four or more object parameters as a call to WriteLine(String, Object, Object, Object, Object). Rozpoznaje wywołania metody System. Console. WriteLine , które zawierają ciąg i tablicę obiektów jako wywołanie WriteLine(String, Object) .It resolves calls to System.Console.WriteLine that include a string and an object array as a call to WriteLine(String, Object).

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(String, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonego obiektu, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0);
public static void WriteLine (string format, object? arg0);
public static void WriteLine (string format, object arg0);
static member WriteLine : string * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Obiekt do zapisu przy użyciu format .An object to write using format.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

format to null.format is null.

Specyfikacja formatu w format jest nieprawidłowa.The format specification in format is invalid.

Przykłady

Poniższy przykład wywołuje metodę, WriteLine(String, Object) Aby wyświetlić pięć losowo generowanych Boolean wartości.The following example calls the WriteLine(String, Object) method to display five randomly generated Boolean values.

Random rnd = new Random();
// Generate five random Boolean values.
for (int ctr = 1; ctr <= 5; ctr++) {
  Boolean bln = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2));
  Console.WriteLine("True or False: {0}", bln);
}

// The example displays an output similar to the following:
//    True or False: False
//    True or False: True
//    True or False: False
//    True or False: False
//    True or False: True
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim rnd As New Random()
   ' Generate five random Boolean values.
   For ctr As Integer = 1 To 5
     Dim bool As Boolean = Convert.ToBoolean(rnd.Next(0, 2))
     Console.WriteLine("True or False: {0}", bool)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    True or False: False
'    True or False: True
'    True or False: False
'    True or False: False
'    True or False: True

Poniższy przykład wywołuje metodę, WriteLine(String, Object) Aby wyświetlić bieżącą datę.The following example calls the WriteLine(String, Object) method to display the current date. Należy zauważyć, że element formatu w format argumencie używa standardowego ciągu formatu daty i godziny "D", aby wyświetlić datę w formacie daty długiej bieżącej kultury.Note that the format item in the format argument uses the "D" standard date and time format string to display the date in the long date format of the current culture.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now);
  }
}
// The example displays output like the following:
//    Today's date: Monday, April 1, 2019
Module Example
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine("Today's date: {0:D}", DateTime.Now)
  End Sub
End Module
' The example displays output like the following:
'    Today's date: Friday, April 1, 2016

Uwagi

Ta metoda używa funkcji formatowania złożonego platformy .NET, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację tekstową i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Wynikowy ciąg jest zapisywany do strumienia wyjściowego.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerami lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu tekstową reprezentacja wartości odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu formatu jest { indeksem[ , wyrównania] [ : FormatString] } , który określa obowiązkowy indeks, opcjonalną długość i wyrównanie sformatowanego tekstu oraz opcjonalny ciąg znaków specyfikatora formatu, który decyduje o sposobie formatowania wartości odpowiedniego obiektu.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w poniższych tematach dotyczących formatowania..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 64-bitowej nieoznaczonej liczby całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : uint64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As ULong)

Parametry

value
UInt64

Wartość do zapisu.The value to write.

Atrybuty

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie UInt64.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the UInt64.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 32-bitowej nieoznaczonej liczby całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : uint32 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As UInteger)

Parametry

value
UInt32

Wartość do zapisu.The value to write.

Atrybuty

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie UInt32.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the UInt32.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Single)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej wartości zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(float value);
public static void WriteLine (float value);
static member WriteLine : single -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Single)

Parametry

value
Single

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie Single.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Single.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Decimal)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej Decimal wartości, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::Decimal value);
public static void WriteLine (decimal value);
static member WriteLine : decimal -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Decimal)

Parametry

value
Decimal

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie Decimal.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Decimal.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Int64)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 64-bitowej podpisanej wartości całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(long value);
public static void WriteLine (long value);
static member WriteLine : int64 -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Long)

Parametry

value
Int64

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie Int64.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Int64.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Int32)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej 32-bitowej podpisanej wartości całkowitej, a po niej bieżący terminator wiersza do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(int value);
public static void WriteLine (int value);
static member WriteLine : int -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Integer)

Parametry

value
Int32

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie Int32.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Int32.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Double)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej wartości zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji, a następnie bieżący terminator wiersza do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(double value);
public static void WriteLine (double value);
static member WriteLine : double -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Double)

Parametry

value
Double

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie Double.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Double.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Char[])

Zapisuje określoną tablicę znaków Unicode, a po niej bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(cli::array <char> ^ buffer);
public static void WriteLine (char[]? buffer);
public static void WriteLine (char[] buffer);
static member WriteLine : char[] -> unit
Public Shared Sub WriteLine (buffer As Char())

Parametry

buffer
Char[]

Tablica znaków Unicode.A Unicode character array.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Char)

Zapisuje określony znak Unicode, a po nim bieżący terminator wiersza, wartość do standardowego strumienia wyjściowego.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(char value);
public static void WriteLine (char value);
static member WriteLine : char -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Char)

Parametry

value
Char

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Boolean)

Zapisuje tekstową reprezentację określonej wartości logicznej oraz terminatora bieżącego wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(bool value);
public static void WriteLine (bool value);
static member WriteLine : bool -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Poniższy przykład generuje dziesięć losowych liczb całkowitych i używa Console.WriteLine(Boolean) metody, aby wskazać, czy są one parzyste.The following example generates ten random integers and uses the Console.WriteLine(Boolean) method to indicate whether they are even.

using namespace System;

void main()
{
  // Assign 10 random integers to an array.
  Random^ rnd = gcnew Random();
  array<Int32>^ numbers = gcnew array<Int32>(10); 
  for (int ctr = 0; ctr <= numbers->GetUpperBound(0); ctr++)
   numbers[ctr] = rnd->Next();

  // Determine whether the numbers are even or odd.
  for each (Int32 number in numbers) {
   bool even = (number % 2 == 0);
   Console::WriteLine("Is {0} even:", number);
   Console::WriteLine(even);
   Console::WriteLine();   
  }
}
// Assign 10 random integers to an array.
Random rnd = new Random();
int[] numbers = new int[10];
for (int ctr = 0; ctr <= numbers.GetUpperBound(0); ctr++)
  numbers[ctr] = rnd.Next();

// Determine whether the numbers are even or odd.
foreach (var number in numbers) {
  bool even = (number % 2 == 0);
  Console.WriteLine("Is {0} even:", number);
  Console.WriteLine(even);
  Console.WriteLine();
}
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Assign 10 random integers to an array.
   Dim rnd As New Random()
   Dim numbers(9) As Integer
   For ctr As Integer = 0 To numbers.GetUpperBound(0)
     numbers(ctr) = rnd.Next
   Next
   
   ' Determine whether the numbers are even or odd.
   For Each number In numbers
     Dim even As Boolean = (number mod 2 = 0)
     Console.WriteLine("Is {0} even:", number)
     Console.WriteLine(even)
     Console.WriteLine()   
   Next
  End Sub
End Module

Uwagi

Tekstowa reprezentacja value jest generowana przez wywołanie Boolean.ToString metody.The text representation of value is produced by calling the Boolean.ToString method.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine()

Zapisuje bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the current line terminator to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine();
public static void WriteLine ();
static member WriteLine : unit -> unit
Public Shared Sub WriteLine ()

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

Przykład zmienia terminator wiersza z wartości domyślnej "\r\n" lub vbCrLf "\r\n\r\n" lub vbCrLf + vbCrLf .The example changes the line terminator from its default value of "\r\n" or vbCrLf to "\r\n\r\n" or vbCrLf + vbCrLf. Następnie wywołuje WriteLine() metody i, WriteLine(String) Aby wyświetlić dane wyjściowe w konsoli programu.It then calls the WriteLine() and WriteLine(String) methods to display output to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<String^>^ lines = gcnew array<String^> { "This is the first line.", 
                         "This is the second line." };
  // Output the lines using the default newline sequence.
  Console::WriteLine("With the default new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);

  Console::WriteLine();

  // Redefine the newline characters to double space.
  Console::Out->NewLine = "\r\n\r\n";
  // Output the lines using the new newline sequence.
  Console::WriteLine("With redefined new line characters:");
  Console::WriteLine();
  for each (String^ line in lines)
   Console::WriteLine(line);
}
// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//    
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//    
//    With redefined new line characters:
//    
//    
//    
//    This is the first line.
//    
//    This is the second line.
string[] lines = { "This is the first line.",
          "This is the second line." };
// Output the lines using the default newline sequence.
Console.WriteLine("With the default new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

Console.WriteLine();

// Redefine the newline characters to double space.
Console.Out.NewLine = "\r\n\r\n";
// Output the lines using the new newline sequence.
Console.WriteLine("With redefined new line characters:");
Console.WriteLine();
foreach (string line in lines)
  Console.WriteLine(line);

// The example displays the following output:
//    With the default new line characters:
//
//    This is the first line.
//    This is the second line.
//
//    With redefined new line characters:
//
//
//
//    This is the first line.
//
//    This is the second line.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim lines() As String = { "This is the first line.", _
                "This is the second line." }
   ' Output the lines using the default newline sequence.
   Console.WriteLine("With the default new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
   Console.WriteLine()
   
   ' Redefine the newline characters to double space.
   Console.Out.NewLine = vbCrLf + vbCrLf
   ' Output the lines using the new newline sequence.
   Console.WriteLine("With redefined new line characters:")
   Console.WriteLine()
   For Each line As String In lines
     Console.WriteLine(line)
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    With the default new line characters:
'    
'    This is the first line.
'    This is the second line.
'    
'    With redefined new line characters:
'    
'    
'    
'    This is the first line.
'    
'    This is the second line.

Uwagi

Domyślny terminator wiersza jest ciągiem, którego wartością jest znak powrotu karetki, po którym następuje znak wysuwu wiersza ("\r\n" w języku C# lub vbCrLf w Visual Basic).The default line terminator is a string whose value is a carriage return followed by a line feed ("\r\n" in C#, or vbCrLf in Visual Basic). Można zmienić terminator wiersza, ustawiając TextWriter.NewLine Właściwość Out właściwości na inny ciąg.You can change the line terminator by setting the TextWriter.NewLine property of the Out property to another string. Przykład stanowi ilustrację.The example provides an illustration.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonych obiektów, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu informacji o określonym formacie.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2);
public static void WriteLine (string format, object? arg0, object? arg1, object? arg2);
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2);
static member WriteLine : string * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Pierwszy obiekt do zapisu przy użyciu format .The first object to write using format.

arg1
Object

Drugi obiekt do zapisu przy użyciu format .The second object to write using format.

arg2
Object

Trzeci obiekt do zapisu przy użyciu format .The third object to write using format.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

format to null.format is null.

Specyfikacja formatu w format jest nieprawidłowa.The format specification in format is invalid.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje standardowe specyfikatory formatowania liczb, dat i wyliczeń.The following example demonstrates the standard formatting specifiers for numbers, dates, and enumerations.

// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using namespace System;

public enum class Color {Yellow = 1, Blue, Green};

int main() 
{
  DateTime thisDate = DateTime::Now;
  Console::Clear();

  // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
    "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
    "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
    "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
    "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
    -123, -123.45f); 

  // Format the current date in various ways.
  Console::WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
    "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
    "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
    "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
    "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
    "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
    "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
    "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
    "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
    "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
    "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
    "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
    "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n", 
    thisDate);

  // Format a Color enumeration value in various ways.
  Console::WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
  Console::WriteLine(
    "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
    "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
    "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
    "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
    "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n", 
    Color::Green);    

};


/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
(default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
(default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
(default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
// This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
// Formatting for this example uses the "en-US" culture.

using System;
class Sample
{
  enum Color {Yellow = 1, Blue, Green};
  static DateTime thisDate = DateTime.Now;

  public static void Main()
  {
    Console.Clear();

    // Format a negative integer or floating-point number in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}\n" +
      "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}\n" +
      "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}\n" +
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}\n" +
      "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}\n" +
      "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      -123, -123.45f);

    // Format the current date in various ways.
    Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(d) Short date: . . . . . . . {0:d}\n" +
      "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}\n" +
      "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}\n" +
      "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}\n" +
      "(f) Full date/short time: . . {0:f}\n" +
      "(F) Full date/long time:. . . {0:F}\n" +
      "(g) General date/short time:. {0:g}\n" +
      "(G) General date/long time: . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}\n" +
      "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}\n" +
      "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}\n" +
      "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)\n" +
      "(U) Universal full date/time: {0:U}\n" +
      "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}\n",
      thisDate);

    // Format a Color enumeration value in various ways.
    Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers");
    Console.WriteLine(
      "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}\n" +
      "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')\n" +
      "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)\n" +
      "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}\n" +
      "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}\n",
      Color.Green);
  }
}
/*
This code example produces the following results:

Standard Numeric Format Specifiers
(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
(G) General:. . . . . . . . . -123
  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85

Standard DateTime Format Specifiers
(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004

Standard Enumeration Format Specifiers
(G) General:. . . . . . . . . Green
  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
(D) Decimal number: . . . . . 3
(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003

*/
' This code example demonstrates the Console.WriteLine() method.
' Formatting for this example uses the "en-US" culture.

Class Sample
  Public Enum Color
   Yellow = 1
   Blue = 2
   Green = 3
  End Enum 'Color
  Private Shared thisDate As DateTime = DateTime.Now
  
  Public Shared Sub Main()
   Console.Clear()

   ' Format a negative integer or floating-point number in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Numeric Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(C) Currency: . . . . . . . . {0:C}" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal:. . . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(E) Scientific: . . . . . . . {1:E}" & vbCrLf & _
            "(F) Fixed point:. . . . . . . {1:F}" & vbCrLf & _
            "(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(N) Number: . . . . . . . . . {0:N}" & vbCrLf & _
            "(P) Percent:. . . . . . . . . {1:P}" & vbCrLf & _
            "(R) Round-trip: . . . . . . . {1:R}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            - 123, - 123.45F)

   ' Format the current date in various ways.
   Console.WriteLine("Standard DateTime Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(d) Short date: . . . . . . . {0:d}" & vbCrLf & _
            "(D) Long date:. . . . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(t) Short time: . . . . . . . {0:t}" & vbCrLf & _
            "(T) Long time:. . . . . . . . {0:T}" & vbCrLf & _
            "(f) Full date/short time: . . {0:f}" & vbCrLf & _
            "(F) Full date/long time:. . . {0:F}" & vbCrLf & _
            "(g) General date/short time:. {0:g}" & vbCrLf & _
            "(G) General date/long time: . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(M) Month:. . . . . . . . . . {0:M}" & vbCrLf & _
            "(R) RFC1123:. . . . . . . . . {0:R}" & vbCrLf & _
            "(s) Sortable: . . . . . . . . {0:s}" & vbCrLf & _
            "(u) Universal sortable: . . . {0:u} (invariant)" & vbCrLf & _
            "(U) Universal full date/time: {0:U}" & vbCrLf & _
            "(Y) Year: . . . . . . . . . . {0:Y}" & vbCrLf, _
            thisDate)

   ' Format a Color enumeration value in various ways.
   Console.WriteLine("Standard Enumeration Format Specifiers")
   Console.WriteLine("(G) General:. . . . . . . . . {0:G}" & vbCrLf & _
            "  (default):. . . . . . . . {0} (default = 'G')" & vbCrLf & _
            "(F) Flags:. . . . . . . . . . {0:F} (flags or integer)" & vbCrLf & _
            "(D) Decimal number: . . . . . {0:D}" & vbCrLf & _
            "(X) Hexadecimal:. . . . . . . {0:X}" & vbCrLf, _
            Color.Green)
  End Sub
End Class
'
'This code example produces the following results:
'
'Standard Numeric Format Specifiers
'(C) Currency: . . . . . . . . ($123.00)
'(D) Decimal:. . . . . . . . . -123
'(E) Scientific: . . . . . . . -1.234500E+002
'(F) Fixed point:. . . . . . . -123.45
'(G) General:. . . . . . . . . -123
'  (default):. . . . . . . . -123 (default = 'G')
'(N) Number: . . . . . . . . . -123.00
'(P) Percent:. . . . . . . . . -12,345.00 %
'(R) Round-trip: . . . . . . . -123.45
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . FFFFFF85
'
'Standard DateTime Format Specifiers
'(d) Short date: . . . . . . . 6/26/2004
'(D) Long date:. . . . . . . . Saturday, June 26, 2004
'(t) Short time: . . . . . . . 8:11 PM
'(T) Long time:. . . . . . . . 8:11:04 PM
'(f) Full date/short time: . . Saturday, June 26, 2004 8:11 PM
'(F) Full date/long time:. . . Saturday, June 26, 2004 8:11:04 PM
'(g) General date/short time:. 6/26/2004 8:11 PM
'(G) General date/long time: . 6/26/2004 8:11:04 PM
'  (default):. . . . . . . . 6/26/2004 8:11:04 PM (default = 'G')
'(M) Month:. . . . . . . . . . June 26
'(R) RFC1123:. . . . . . . . . Sat, 26 Jun 2004 20:11:04 GMT
'(s) Sortable: . . . . . . . . 2004-06-26T20:11:04
'(u) Universal sortable: . . . 2004-06-26 20:11:04Z (invariant)
'(U) Universal full date/time: Sunday, June 27, 2004 3:11:04 AM
'(Y) Year: . . . . . . . . . . June, 2004
'
'Standard Enumeration Format Specifiers
'(G) General:. . . . . . . . . Green
'  (default):. . . . . . . . Green (default = 'G')
'(F) Flags:. . . . . . . . . . Green (flags or integer)
'(D) Decimal number: . . . . . 3
'(X) Hexadecimal:. . . . . . . 00000003
'

Poniższy przykład jest kalkulatorem wskazówek, który oblicza wskazówkę 18% i używa WriteLine metody do wyświetlania kwoty pierwotnej opłaty, kwoty pozostałej i całkowitej kwoty.The following example is a tip calculator that calculates an 18% tip and uses the WriteLine method to display the amount of the original charge, the amount of the tip, and the total amount. W przykładzie występuje aplikacja konsoli, która wymaga, aby użytkownik podał kwotę bazowej należności jako parametr wiersza polecenia.The example is a console application that requires the user to supply the amount of the original charge as a command-line parameter.

using System;

public class TipCalculator
{
  private const double tipRate = 0.18;
  public static void Main(string[] args)
  {
    double billTotal;
    if (args.Length == 0 || ! Double.TryParse(args[0], out billTotal))
    {
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total");
      return;
    }
    double tip = billTotal * tipRate;
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine($"Bill total:\t{billTotal,8:c}");
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:\t{tip,8:c} ({tipRate:p1})");
    Console.WriteLine(("").PadRight(24, '-'));
    Console.WriteLine($"Grand total:\t{billTotal + tip,8:c}");
  }
}

/*
>tipcalc 52.23

Bill total:    $52.23
Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
------------------------
Grand total:   $61.63
*/
Public Module TipCalculator
  Private Const tipRate As Double = 0.18
  
  Public Sub Main(args As String())
    Dim billTotal As Double
    If (args.Length = 0) OrElse (Not Double.TryParse(args(0), billTotal)) Then
      Console.WriteLine("usage: TIPCALC total")
      Return
    End If

    Dim tip As Double = billTotal * tipRate
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine($"Bill total:{vbTab}{billTotal,8:c}")
    Console.WriteLine($"Tip total/rate:{vbTab}{tip,8:c} ({tipRate:p1})")
    Console.WriteLine("".PadRight(24, "-"c))
    Console.WriteLine($"Grand total:{vbTab}{billTotal + tip,8:c}")
  End Sub

End Module

'Example Output:
'---------------
' >tipcalc 52.23
' 
' Bill total:    $52.23
' Tip total/rate:  $9.40 (18.0 %)
' ------------------------
' Grand total:   $61.63

Uwagi

Ta metoda używa funkcji formatowania złożonego platformy .NET, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację tekstową i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Wynikowy ciąg jest zapisywany do strumienia wyjściowego.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerami lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu tekstową reprezentacja wartości odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu formatu jest { indeksem[ , wyrównania] [ : FormatString] } , który określa obowiązkowy indeks, opcjonalną długość i wyrównanie sformatowanego tekstu oraz opcjonalny ciąg znaków specyfikatora formatu, który decyduje o sposobie formatowania wartości odpowiedniego obiektu.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w poniższych tematach dotyczących formatowania..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(Object)

Zapisuje tekstową reprezentację określonego obiektu, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

public:
 static void WriteLine(System::Object ^ value);
public static void WriteLine (object? value);
public static void WriteLine (object value);
static member WriteLine : obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (value As Object)

Parametry

value
Object

Wartość do zapisu.The value to write.

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano WriteLine(Object) metodę w celu wyświetlenia każdej wartości w tablicy obiektów w konsoli programu.The following example uses the WriteLine(Object) method to display each value in an object array to the console.

using namespace System;

void main()
{
  array<Object^>^ values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
               'a', (Decimal) 16907.32 };
  for each (Object^ value in values)
   Console::WriteLine(value);
}
// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Object[] values = { true, 12.632, 17908, "stringValue",
              'a', 16907.32m };
foreach (var value in values)
  Console.WriteLine(value);

// The example displays the following output:
//  True
//  12.632
//  17908
//  stringValue
//  a
//  16907.32
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As Object = { True, 12.632, 17908, "stringValue",
                 "a"c, 16907.32d }
   For Each value In values
     Console.WriteLine(value)
   Next              
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  True
'  12.632
'  17908
'  stringValue
'  a
'  16907.32

Uwagi

Jeśli value ma wartość null , tylko terminator wiersza jest zapisywana.If value is null, only the line terminator is written. W przeciwnym razie ToString Metoda value jest wywoływana w celu utworzenia swojej reprezentacji w postaci ciągu, a wynikowy ciąg jest zapisywana w standardowym strumieniu wyjściowym.Otherwise, the ToString method of value is called to produce its string representation, and the resulting string is written to the standard output stream.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Zobacz też

Dotyczy

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Zapisuje tekstową reprezentację określonych obiektów i listę parametrów o zmiennej długości, a następnie bieżący terminator wiersza w standardowym strumieniu wyjściowym przy użyciu określonych informacji o formacie.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

public:
 static void WriteLine(System::String ^ format, System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2, System::Object ^ arg3);
[System.CLSCompliant(false)]
public static void WriteLine (string format, object arg0, object arg1, object arg2, object arg3);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member WriteLine : string * obj * obj * obj * obj -> unit
Public Shared Sub WriteLine (format As String, arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object, arg3 As Object)

Parametry

format
String

Ciąg formatu złożonego.A composite format string.

arg0
Object

Pierwszy obiekt do zapisu przy użyciu format .The first object to write using format.

arg1
Object

Drugi obiekt do zapisu przy użyciu format .The second object to write using format.

arg2
Object

Trzeci obiekt do zapisu przy użyciu format .The third object to write using format.

arg3
Object

Czwarty obiekt do zapisu przy użyciu format .The fourth object to write using format.

Atrybuty

Wyjątki

Wystąpił błąd we/wy.An I/O error occurred.

format to null.format is null.

Specyfikacja formatu w format jest nieprawidłowa.The format specification in format is invalid.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie argumentów zmiennych przy użyciu WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) metody.The following example illustrates the use of variable arguments with the WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) method. Metoda jest wywoływana z ciągiem formatu złożonego i pięcioma elementami formatu.The method is called with a composite format string and five format items.

using namespace System;

int CountLetters(String^ value);
int CountWhitespace(String^ value);

void main()
{
  String^ value = "This is a test string.";
  
  
  Console::WriteLine("The string '{0}' consists of:" +
           "{4}{1} characters{4}{2} letters{4}" +
           "{3} white-space characters", 
           value, value->Length, CountLetters(value), 
           CountWhitespace(value), Environment::NewLine);
}

int CountLetters(String^ value)
{
  int nLetters = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsLetter(ch))
     nLetters++;
  }
  return nLetters;
}

int CountWhitespace(String^ value)
{
  int nWhitespace = 0;
  for each (Char ch in value) {
   if (Char::IsWhiteSpace(ch))
     nWhitespace++;
  }
  return nWhitespace;
}
// The example displays the following output:
//  The string 'This is a test string.' consists of:
//  22 characters
//  17 letters
//  4 white-space characters

Uwagi

Uwaga

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.This API is not CLS-compliant. Alternatywa zgodna ze specyfikacją CLS ma wartość Console.WriteLine(String, Object[]) .The CLS-compliant alternative is Console.WriteLine(String, Object[]). Kompilatory C# i Visual Basic automatycznie rozwiązują wywołanie tej metody jako wywołanie Console.WriteLine(String, Object[]) .The C# and Visual Basic compilers automatically resolve a call to this method as a call to Console.WriteLine(String, Object[]).

Ta metoda używa funkcji formatowania złożonego platformy .NET, aby przekonwertować wartość obiektu na jego reprezentację tekstową i osadzić tę reprezentację w ciągu.This method uses the composite formatting feature of .NET to convert the value of an object to its text representation and embed that representation in a string. Wynikowy ciąg jest zapisywany do strumienia wyjściowego.The resulting string is written to the output stream.

formatParametr składa się z zera lub więcej przebiegów tekstu zmieszanych z zerami lub więcej indeksowanych symboli zastępczych o nazwie elementy formatu, które odpowiadają obiektowi na liście parametrów tej metody.The format parameter consists of zero or more runs of text intermixed with zero or more indexed placeholders, called format items, that correspond to an object in the parameter list of this method. Proces formatowania zastępuje każdy element formatu tekstową reprezentacja wartości odpowiedniego obiektu.The formatting process replaces each format item with the text representation of the value of the corresponding object.

Składnia elementu formatu jest { indeksem[ , wyrównania] [ : FormatString] } , który określa obowiązkowy indeks, opcjonalną długość i wyrównanie sformatowanego tekstu oraz opcjonalny ciąg znaków specyfikatora formatu, który decyduje o sposobie formatowania wartości odpowiedniego obiektu.The syntax of a format item is {index[,alignment][:formatString]}, which specifies a mandatory index, the optional length and alignment of the formatted text, and an optional string of format specifier characters that govern how the value of the corresponding object is formatted.

Platforma .NET zapewnia rozbudowaną obsługę formatowania, która jest bardziej szczegółowym opisem w poniższych tematach dotyczących formatowania..NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat terminatora wiersza, zobacz sekcję Uwagi WriteLine metody, która nie wymaga żadnych parametrów.For more information about the line terminator, see the Remarks section of the WriteLine method that takes no parameters.

Uwagi dotyczące wywoływania

Ta metoda jest oznaczona za pomocą vararg słowa kluczowego, co oznacza, że obsługuje zmienną liczbę parametrów.This method is marked with the vararg keyword, which means that it supports a variable number of parameters. Metodę można wywołać z Visual C++, ale nie można jej wywołać z kodu C# lub Visual Basic.The method can be called from Visual C++, but it cannot be called from C# or Visual Basic code. Kompilatory C# i Visual Basic rozwiązują wywołania WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) jako wywołania do WriteLine(String, Object[]) .The C# and Visual Basic compilers resolve calls to WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) as calls to WriteLine(String, Object[]).

Zobacz też

Dotyczy