ConsoleKeyInfo.Inequality(ConsoleKeyInfo, ConsoleKeyInfo) Operator

Definicja

Wskazuje, czy określone obiekty ConsoleKeyInfo nie są równe.Indicates whether the specified ConsoleKeyInfo objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(ConsoleKeyInfo a, ConsoleKeyInfo b);
public static bool operator != (ConsoleKeyInfo a, ConsoleKeyInfo b);
static member op_Inequality : ConsoleKeyInfo * ConsoleKeyInfo -> bool
Public Shared Operator != (a As ConsoleKeyInfo, b As ConsoleKeyInfo) As Boolean

Parametry

a
ConsoleKeyInfo

Pierwszy obiekt, który ma zostać porównany.The first object to compare.

b
ConsoleKeyInfo

Drugi obiekt, który będzie porównywany.The second object to compare.

Zwraca

true, jeśli a nie jest równa b; w przeciwnym razie false.true if a is not equal to b; otherwise, false.

Uwagi

Dwa obiekty ConsoleKeyInfo są równe, jeśli odpowiadające im KeyChar, Keyi Modifiers są równe.Two ConsoleKeyInfo objects are equal if their corresponding KeyChar, Key, and Modifiers properties are equal.

Dotyczy