ContextStaticAttribute Klasa

Definicja

Wskazuje, że wartość pola statycznego jest unikatowa dla danego kontekstu.Indicates that the value of a static field is unique for a particular context.

public ref class ContextStaticAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class ContextStaticAttribute : Attribute
type ContextStaticAttribute = class
    inherit Attribute
Public Class ContextStaticAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
ContextStaticAttribute
Atrybuty

Uwagi

Pole statyczne oznaczone ContextStaticAttribute nie jest udostępniane między kontekstami.A static field marked with ContextStaticAttribute is not shared between contexts. Jeśli wskazane pole statyczne jest dostępne w innym kontekście, będzie zawierać inną wartość.If the indicated static field is accessed on a different context, it will contain a different value. Użyj tego atrybutu, ponieważ jest i nie pochodzą od niego.Use this attribute as it is, and do not derive from it.

W poniższym przykładzie przedstawiono składnię tego atrybutu:The following example shows the syntax of this attribute:

[ContextStatic][ContextStatic]

statyczna int f = 7;static int f=7;

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z atrybutów, zobacz atrybuty.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

ContextStaticAttribute()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ContextStaticAttribute klasy.Initializes a new instance of the ContextStaticAttribute class.

Właściwości

TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy

Zobacz też