Convert.ToChar Metoda

Definicja

Konwertuje określoną wartość na znak Unicode.

Przeciążenia

ToChar(Object)

Konwertuje wartość określonego obiektu na znak Unicode.

ToChar(Object, IFormatProvider)

Konwertuje wartość określonego obiektu na odpowiadający mu znak Unicode przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

ToChar(UInt64)

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(UInt32)

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(UInt16)

Konwertuje wartość określonej 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(String)

Konwertuje pierwszy znak określonego ciągu na znak Unicode.

ToChar(Single)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

ToChar(SByte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej podpisanej na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(String, IFormatProvider)

Konwertuje pierwszy znak określonego ciągu na znak Unicode przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

ToChar(Int64)

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej podpisanej na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(Int16)

Konwertuje wartość określonej 16-bitowej liczby całkowitej ze znakiem Unicode na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(Double)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

ToChar(Decimal)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

ToChar(DateTime)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

ToChar(Char)

Zwraca określoną wartość znaku Unicode; nie jest wykonywana żadna rzeczywista konwersja.

ToChar(Byte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(Boolean)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

ToChar(Int32)

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem Unicode na odpowiedni znak Unicode.

ToChar(Object)

Konwertuje wartość określonego obiektu na znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::Object ^ value);
public static char ToChar (object value);
public static char ToChar (object? value);
static member ToChar : obj -> char
Public Shared Function ToChar (value As Object) As Char

Parametry

value
Object

Obiekt, który implementuje IConvertible interfejs.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem wartości lub Char.MinValue , jeśli value jest null.

Wyjątki

value jest ciągiem o wartości null.

value nie implementuje interfejsu IConvertible .

-lub-

Konwersja value na element Char nie jest obsługiwana.

value wartość jest mniejsza niż Char.MinValue lub większa niż Char.MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy obiektów na Char wartość.

object[] values = { 'r', "s", "word", (byte) 83, 77, 109324, 335812911,
          new DateTime(2009, 3, 10), (uint) 1934,
          (sbyte) -17, 169.34, 175.6m, null };
char result;

foreach (object value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(value);
   Console.WriteLine("The {0} value {1} converts to {2}.",
            value.GetType().Name, value, result);
  }
  catch (FormatException e) {
   Console.WriteLine(e.Message);
  }
  catch (InvalidCastException) {
   Console.WriteLine("Conversion of the {0} value {1} to a Char is not supported.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Char data type.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (NullReferenceException) {
   Console.WriteLine("Cannot convert a null reference to a Char.");
  }
}
// The example displays the following output:
//    The Char value r converts to r.
//    The String value s converts to s.
//    String must be exactly one character long.
//    The Byte value 83 converts to S.
//    The Int32 value 77 converts to M.
//    The Int32 value 109324 is outside the range of the Char data type.
//    The Int32 value 335812911 is outside the range of the Char data type.
//    Conversion of the DateTime value 3/10/2009 12:00:00 AM to a Char is not supported.
//    The UInt32 value 1934 converts to ?.
//    The SByte value -17 is outside the range of the Char data type.
//    Conversion of the Double value 169.34 to a Char is not supported.
//    Conversion of the Decimal value 175.6 to a Char is not supported.
//    Cannot convert a null reference to a Char.
let values: obj[] = 
  [| 'r'; "s"; "word"; 83uy; 77; 109324; 335812911
    DateTime(2009, 3, 10); 1934u
    -17y; 169.34; 175.6m; null |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToChar(value)
    printfn $"The {value.GetType().Name} value {value} converts to {result}."
  with
  | :? FormatException as e ->
    printfn $"{e.Message}"
  | :? InvalidCastException ->
    printfn $"Conversion of the {value.GetType().Name} value {value} to a Char is not supported."
  | :? OverflowException ->
    printfn $"The {value.GetType().Name} value {value} is outside the range of the Char data type."
  | :? NullReferenceException ->
    printfn "Cannot convert a null reference to a Char."
// The example displays the following output:
//    The Char value r converts to r.
//    The String value s converts to s.
//    String must be exactly one character long.
//    The Byte value 83 converts to S.
//    The Int32 value 77 converts to M.
//    The Int32 value 109324 is outside the range of the Char data type.
//    The Int32 value 335812911 is outside the range of the Char data type.
//    Conversion of the DateTime value 3/10/2009 12:00:00 AM to a Char is not supported.
//    The UInt32 value 1934 converts to ?.
//    The SByte value -17 is outside the range of the Char data type.
//    Conversion of the Double value 169.34 to a Char is not supported.
//    Conversion of the Decimal value 175.6 to a Char is not supported.
//    Cannot convert a null reference to a Char.
Dim values() As Object = { "r"c, "s", "word", CByte(83), 77, 109324, _
              335812911, #3/10/2009#, CUInt(1934), _
              CSByte(-17), 169.34, 175.6d, Nothing }
Dim result As Char

For Each value As Object In values
  Try
   result = Convert.ToChar(value)
   Console.WriteLine("The {0} value {1} converts to {2}.", _
            value.GetType().Name, value, result)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine(e.Message)
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("Conversion of the {0} value {1} to a Char is not supported.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Char data type.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As NullReferenceException
   Console.WriteLine("Cannot convert a null reference to a Char.")
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    The Char value r converts to r.
'    The String value s converts to s.
'    String must be exactly one character long.
'    The Byte value 83 converts to S.
'    The Int32 value 77 converts to M.
'    The Int32 value 109324 is outside the range of the Char data type.
'    The Int32 value 335812911 is outside the range of the Char data type.
'    Conversion of the DateTime value 3/10/2009 12:00:00 AM to a Char is not supported.
'    The UInt32 value 1934 converts to ?.
'    The SByte value -17 is outside the range of the Char data type.
'    Conversion of the Double value 169.34 to a Char is not supported.
'    Conversion of the Decimal value 175.6 to a Char is not supported.
'    Cannot convert a null reference to a Char.

Uwagi

Jeśli value nie nulljest , ta metoda opakowuje wywołanie IConvertible.ToChar implementacji bazowego valuetypu .

Dotyczy

ToChar(Object, IFormatProvider)

Konwertuje wartość określonego obiektu na odpowiadający mu znak Unicode przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 static char ToChar(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static char ToChar (object value, IFormatProvider provider);
public static char ToChar (object? value, IFormatProvider? provider);
static member ToChar : obj * IFormatProvider -> char
Public Shared Function ToChar (value As Object, provider As IFormatProvider) As Char

Parametry

value
Object

Obiekt, który implementuje IConvertible interfejs.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value, lub Char.MinValue , jeśli value ma wartość null.

Wyjątki

value jest ciągiem o wartości null.

value nie implementuje interfejsu IConvertible .

-lub-

Konwersja value na element Char nie jest obsługiwana.

value wartość jest mniejsza niż Char.MinValue lub większa niż Char.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano klasę, która implementuje IConvertible klasę i klasę, która implementuje IFormatProviderklasę . Obiekty klasy implementujące IConvertible tablicę Double wartości. Obiekt każdej klasy jest przekazywany do ToChar metody . Ta metoda zwraca znak, którego wartość Unicode jest średnią tablicy Double wartości przy użyciu obiektu, który implementuje IFormatProvider , aby określić sposób obliczania średniej.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum class AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};


// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
ref class AverageInfo: public IFormatProvider
{
protected:
  AverageType AvgType;

public:

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  AverageInfo( AverageType avgType )
  {
   this->AvgType = avgType;
  }


  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   if ( argType == AverageInfo::typeid)
      return this;
   else
      return (Object^)0;
  }


  property AverageType TypeOfAverage 
  {

   // Use this property to set or get the type of averaging.
   AverageType get()
   {
     return this->AvgType;
   }

   void set( AverageType value )
   {
     this->AvgType = value;
   }

  }

};


// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
ref class DataSet: public IConvertible
{
private:
  static Object^ null = nullptr;

protected:
  ArrayList^ data;
  AverageInfo^ defaultProvider;

  // This method unboxes a boxed double.
  double UnBoxDouble( Object^ obj )
  {
   return *static_cast<double^>(obj);
  }


public:

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  DataSet( ... array<Double>^values )
  {
   data = gcnew ArrayList( (Array^)values );
   defaultProvider = gcnew AverageInfo( AverageType::ArithmeticMean );
  }


  // Add additional values with this method.
  int Add( double value )
  {
   data->Add( value );
   return data->Count;
  }


  property double Item[ int ]
  {

   // Get, set, and add values with this indexer property.
   double get( int index )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         return UnBoxDouble( data[ index ] );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.get] Index out of range." );
   }

   void set( int index, double value )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         data[ index ] = value;
     else
     if ( index == data->Count )
         data->Add( value );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.set] Index out of range." );
   }

  }

  property int Count 
  {

   // This property returns the number of elements in the object.
   int get()
   {
     return data->Count;
   }

  }

protected:

  // This method calculates the average of the object's elements.
  double Average( AverageType avgType )
  {
   double SumProd;
   if ( data->Count == 0 )
      return 0.0;

   switch ( avgType )
   {
     case AverageType::GeometricMean:
      SumProd = 1.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd *= UnBoxDouble( data[ Index ] );
      
      // This calculation will not fail with negative 
      // elements.
      return Math::Sign( SumProd ) * Math::Pow( Math::Abs( SumProd ), 1.0 / data->Count );

     case AverageType::ArithmeticMean:
      SumProd = 0.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd += UnBoxDouble( data[ Index ] );
      return SumProd / data->Count;

     case AverageType::Median:
      if ( data->Count % 2 == 0 )
            return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) + UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] )) / 2.0;
      else
            return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] );

     default:
      return 0.0;
   }
  }


  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  AverageInfo^ GetAverageInfo( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageInfo^ avgInfo = nullptr;
   if ( provider != nullptr )
      avgInfo = static_cast<AverageInfo^>(provider->GetFormat( AverageInfo::typeid ));

   if ( avgInfo == nullptr )
      return defaultProvider;
   else
      return avgInfo;
  }


  // Calculate the average and limit the range.
  double CalcNLimitAverage( double min, double max, IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // Get the format provider and calculate the average.
   AverageInfo^ avgInfo = GetAverageInfo( provider );
   double avg = Average( avgInfo->TypeOfAverage );
   
   // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
   // for the type.
   return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }


public:

  // The following elements are required by IConvertible.
  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  virtual TypeCode GetTypeCode()
  {
   return TypeCode::Object;
  }

  virtual bool ToBoolean( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // ToBoolean is false if the dataset is empty.
   if ( data->Count <= 0 )
      return false;
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   else
   
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   if ( AverageType::Median == GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage )
   {
     if ( data->Count % 2 == 0 )
         return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0 || UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] ) != 0.0);
     else
         return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0;
   }
   // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
   // true if any element of the dataset is nonzero. 
   else
   {
     for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
      if ( UnBoxDouble( data[ Index ] ) != 0.0 )
            return true;
     return false;
   }
  }

  virtual Byte ToByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToByte( CalcNLimitAverage( Byte::MinValue, Byte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual Char ToChar( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToChar( Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( Char::MinValue, Char::MaxValue, provider ) ) );
  }


  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  virtual DateTime ToDateTime( IFormatProvider^ provider )
  {
   double seconds = Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
   try
   {
     return DateTime::Now.AddSeconds( seconds );
   }
   catch ( ArgumentOutOfRangeException^ ) 
   {
     return seconds < 0.0 ? DateTime::MinValue : DateTime::MaxValue;
   }

  }

  virtual Decimal ToDecimal( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
   // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
   // following limits must be used.
   return Convert::ToDecimal( CalcNLimitAverage( -79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  virtual double ToDouble( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
  }

  virtual short ToInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt16( CalcNLimitAverage( Int16::MinValue, Int16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual int ToInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt32( CalcNLimitAverage( Int32::MinValue, Int32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual __int64 ToInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
   // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
   // limits must be used.
   return Convert::ToInt64( CalcNLimitAverage( -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  virtual signed char ToSByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSByte( CalcNLimitAverage( SByte::MinValue, SByte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual float ToSingle( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSingle( CalcNLimitAverage( Single::MinValue, Single::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt16 ToUInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( UInt16::MinValue, UInt16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt32 ToUInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt32( CalcNLimitAverage( UInt32::MinValue, UInt32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt64 ToUInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
   // UInt64 value, so the following limit must be used.
   return Convert::ToUInt64( CalcNLimitAverage( 0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  virtual Object^ ToType( Type^ conversionType, IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ChangeType( Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage ), conversionType );
  }

  virtual String^ ToString( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageType avgType = GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage;
   return String::Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, Average( avgType ) );
  }

};


// Display a DataSet with three different format providers.
void DisplayDataSet( DataSet^ ds )
{
  IFormatProvider^ null = nullptr;
  String^ fmt = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
  AverageInfo^ median = gcnew AverageInfo( AverageType::Median );
  AverageInfo^ geMean = gcnew AverageInfo( AverageType::GeometricMean );
  
  // Display the dataset elements.
  if ( ds->Count > 0 )
  {
   Console::Write( "\nDataSet: [{0}", ds->Item[ 0 ] );
   for ( int iX = 1; iX < ds->Count; iX++ )
     Console::Write( ", {0}", ds->Item[ iX ] );
   Console::WriteLine( "]\n" );
  }

  Console::WriteLine( fmt, "Convert::", "Default", "Geometric Mean", "Median" );
  Console::WriteLine( fmt, "---------", "-------", "--------------", "------" );
  Console::WriteLine( fmt, "ToBoolean", Convert::ToBoolean( ds, null ), Convert::ToBoolean( ds, geMean ), Convert::ToBoolean( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToByte", Convert::ToByte( ds, null ), Convert::ToByte( ds, geMean ), Convert::ToByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToChar", Convert::ToChar( ds, null ), Convert::ToChar( ds, geMean ), Convert::ToChar( ds, median ) );
  Console::WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}"
  "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", "ToDateTime", Convert::ToDateTime( ds, null ), Convert::ToDateTime( ds, geMean ), Convert::ToDateTime( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDecimal", Convert::ToDecimal( ds, null ), Convert::ToDecimal( ds, geMean ), Convert::ToDecimal( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDouble", Convert::ToDouble( ds, null ), Convert::ToDouble( ds, geMean ), Convert::ToDouble( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt16", Convert::ToInt16( ds, null ), Convert::ToInt16( ds, geMean ), Convert::ToInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt32", Convert::ToInt32( ds, null ), Convert::ToInt32( ds, geMean ), Convert::ToInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt64", Convert::ToInt64( ds, null ), Convert::ToInt64( ds, geMean ), Convert::ToInt64( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSByte", Convert::ToSByte( ds, null ), Convert::ToSByte( ds, geMean ), Convert::ToSByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSingle", Convert::ToSingle( ds, null ), Convert::ToSingle( ds, geMean ), Convert::ToSingle( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt16", Convert::ToUInt16( ds, null ), Convert::ToUInt16( ds, geMean ), Convert::ToUInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt32", Convert::ToUInt32( ds, null ), Convert::ToUInt32( ds, geMean ), Convert::ToUInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt64", Convert::ToUInt64( ds, null ), Convert::ToUInt64( ds, geMean ), Convert::ToUInt64( ds, median ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the "
  "Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods "
  "\ngenerates the following output. The example "
  "displays the values \nreturned by the methods, "
  "using several IFormatProvider objects.\n" );
  
  // To call a [ParamArray] method in C++, you cannot just
  // list the parameters, you need to build an array.
  array<Double>^dataElem = gcnew array<Double>(6);
  dataElem[ 0 ] = 10.5;
  dataElem[ 1 ] = 22.2;
  dataElem[ 2 ] = 45.9;
  dataElem[ 3 ] = 88.7;
  dataElem[ 4 ] = 156.05;
  dataElem[ 5 ] = 297.6;
  DataSet^ ds1 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds1 );
  dataElem = gcnew array<Double>(5);
  dataElem[ 0 ] = 359999.95;
  dataElem[ 1 ] = 425000;
  dataElem[ 2 ] = 499999.5;
  dataElem[ 3 ] = 775000;
  dataElem[ 4 ] = 1695000;
  DataSet^ ds2 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds2 );
}

/*
This example of the Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:30:23 2003-05-13 15:29:39 2003-05-13 15:29:47
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 08:05:19 2003-05-20 22:54:57 2003-05-19 10:21:59
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
using System;
using System.Collections;

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
public enum AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
public class AverageInfo : IFormatProvider
{
  protected AverageType AvgType;

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  public AverageInfo( AverageType avgType )
  {
    this.AvgType = avgType;
  }

  // This method returns a reference to the containing object
  // if an object of AverageInfo type is requested.
  public object GetFormat( Type argType )
  {
    if ( argType == typeof( AverageInfo ) )
      return this;
    else
      return null;
  }

  // Use this property to set or get the type of averaging.
  public AverageType TypeOfAverage
  {
    get { return this.AvgType; }
    set { this.AvgType = value; }
  }
}

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// return an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
public class DataSet : IConvertible
{
  protected ArrayList   data;
  protected AverageInfo  defaultProvider;

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  public DataSet( params double[ ] values )
  {
    data = new ArrayList( values );
    defaultProvider =
      new AverageInfo( AverageType.ArithmeticMean );
  }

  // Add additional values with this method.
  public int Add( double value )
  {
    data.Add( value );
    return data.Count;
  }

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  public double this[ int index ]
  {
    get
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        return (double)data[ index ];
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.get] Index out of range." );
    }
    set
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        data[ index ] = value;

      else if( index == data.Count )
        data.Add( value );
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.set] Index out of range." );
    }
  }

  // This property returns the number of elements in the object.
  public int Count
  {
    get { return data.Count; }
  }

  // This method calculates the average of the object's elements.
  protected double Average( AverageType avgType )
  {
    double SumProd;

    if( data.Count == 0 )
      return 0.0;

    switch( avgType )
    {
      case AverageType.GeometricMean:

        SumProd = 1.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd *= (double)data[ Index ];

        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow(
          Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count );

      case AverageType.ArithmeticMean:

        SumProd = 0.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd += (double)data[ Index ];

        return SumProd / data.Count;

      case AverageType.Median:

        if( data.Count % 2 == 0 )
          return ( (double)data[ data.Count / 2 ] +
            (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] ) / 2.0;
        else
          return (double)data[ data.Count / 2 ];

      default:
        return 0.0;
    }
  }

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  protected AverageInfo GetAverageInfo( IFormatProvider provider )
  {
    AverageInfo avgInfo = null;

    if( provider != null )
      avgInfo = (AverageInfo)provider.GetFormat(
        typeof( AverageInfo ) );

    if ( avgInfo == null )
      return defaultProvider;
    else
      return avgInfo;
  }

  // Calculate the average and limit the range.
  protected double CalcNLimitAverage( double min, double max,
    IFormatProvider provider )
  {
    // Get the format provider and calculate the average.
    AverageInfo avgInfo = GetAverageInfo( provider );
    double avg = Average( avgInfo.TypeOfAverage );

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }

  // The following elements are required by IConvertible.

  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  public TypeCode GetTypeCode( )
  {
    return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean( IFormatProvider provider )
  {
    // ToBoolean is false if the dataset is empty.
    if( data.Count <= 0 )
    {
      return false;
    }

    // For median averaging, ToBoolean is true if any
    // non-discarded elements are nonzero.
    else if( AverageType.Median ==
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    {
      if (data.Count % 2 == 0 )
        return ( (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0 ||
          (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] != 0.0 );
      else
        return (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0;
    }

    // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
    // true if any element of the dataset is nonzero.
    else
    {
      for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
        if( (double)data[ Index ] != 0.0 )
          return true;
      return false;
    }
  }

  public byte ToByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage(
      Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) );
  }

  public char ToChar( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      Char.MinValue, Char.MaxValue, provider ) ) );
  }

  // Convert to DateTime by adding the calculated average as
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
  // always returned.
  public DateTime ToDateTime( IFormatProvider provider )
  {
    double seconds =
      Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage );
    try
    {
      return DateTime.Now.AddSeconds( seconds );
    }
    catch( ArgumentOutOfRangeException )
    {
      return seconds < 0.0 ? DateTime.MinValue : DateTime.MaxValue;
    }
  }

  public decimal ToDecimal( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
    // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
    // following limits must be used.
    return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage(
      -79228162514264330000000000000.0,
      79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  public double ToDouble( IFormatProvider provider )
  {
    return Average( GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage );
  }

  public short ToInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage(
      Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) );
  }

  public int ToInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage(
      Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) );
  }

  public long ToInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
    // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
    // limits must be used.
    return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage(
      -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  public SByte ToSByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage(
      SByte.MinValue, SByte.MaxValue, provider ) );
  }

  public float ToSingle( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage(
      Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt16 ToUInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      UInt16.MinValue, UInt16.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt32 ToUInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage(
      UInt32.MinValue, UInt32.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt64 ToUInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
    // UInt64 value, so the following limit must be used.
    return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage(
      0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  public object ToType( Type conversionType,
    IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ChangeType( Average(
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage ),
      conversionType );
  }

  public string ToString( IFormatProvider provider )
  {
    AverageType avgType = GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage;
    return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType,
      Average( avgType ) );
  }
}

class IConvertibleProviderDemo
{
  // Display a DataSet with three different format providers.
  public static void DisplayDataSet( DataSet ds )
  {
    string   fmt  = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
    AverageInfo median = new AverageInfo( AverageType.Median );
    AverageInfo geMean =
      new AverageInfo( AverageType.GeometricMean );

     // Display the dataset elements.
    if( ds.Count > 0 )
    {
      Console.Write( "\nDataSet: [{0}", ds[ 0 ] );
      for( int iX = 1; iX < ds.Count; iX++ )
        Console.Write( ", {0}", ds[ iX ] );
      Console.WriteLine( "]\n" );
    }

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default",
      "Geometric Mean", "Median");
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------",
      "--------------", "------");
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean",
      Convert.ToBoolean( ds, null ),
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ),
      Convert.ToBoolean( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte",
      Convert.ToByte( ds, null ),
      Convert.ToByte( ds, geMean ),
      Convert.ToByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar",
      Convert.ToChar( ds, null ),
      Convert.ToChar( ds, geMean ),
      Convert.ToChar( ds, median ) );
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" +
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}",
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, null ),
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ),
      Convert.ToDateTime( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal",
      Convert.ToDecimal( ds, null ),
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ),
      Convert.ToDecimal( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble",
      Convert.ToDouble( ds, null ),
      Convert.ToDouble( ds, geMean ),
      Convert.ToDouble( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16",
      Convert.ToInt16( ds, null ),
      Convert.ToInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32",
      Convert.ToInt32( ds, null ),
      Convert.ToInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64",
      Convert.ToInt64( ds, null ),
      Convert.ToInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToInt64( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte",
      Convert.ToSByte( ds, null ),
      Convert.ToSByte( ds, geMean ),
      Convert.ToSByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle",
      Convert.ToSingle( ds, null ),
      Convert.ToSingle( ds, geMean ),
      Convert.ToSingle( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16",
      Convert.ToUInt16( ds, null ),
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32",
      Convert.ToUInt32( ds, null ),
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64",
      Convert.ToUInt64( ds, null ),
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt64( ds, median ) );
  }

  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine( "This example of " +
      "the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods " +
      "\ngenerates the following output. The example " +
      "displays the values \nreturned by the methods, " +
      "using several IFormatProvider objects.\n" );

    DataSet ds1 = new DataSet(
      10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 );
    DisplayDataSet( ds1 );

    DataSet ds2 = new DataSet(
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 );
    DisplayDataSet( ds2 );
  }
}

/*
This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
open System
open System.Collections

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
type AverageType =
  | None = 0s
  | GeometricMean = 1s
  | ArithmeticMean = 2s
  | Median = 3s

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
[<AllowNullLiteral>]
type AverageInfo(avgType: AverageType) =
  // Use this property to set or get the type of averaging.
  member val TypeOfAverage = avgType with get, set 
  
  interface IFormatProvider with
    // This method returns a reference to the containing object
    // if an object of AverageInfo type is requested.
    member this.GetFormat(argType: Type) =
      if argType = typeof<AverageInfo> then
        this
      else
        null

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
type DataSet([<ParamArray>] values: double[]) =
  let data = ResizeArray values
  let defaultProvider =
    AverageInfo AverageType.ArithmeticMean

  // Add additional values with this method.
  member _.Add(value: double) =
    data.Add value
    data.Count

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  member _.Item
    with get (index) =
      if index >= 0 && index < data.Count then
        data[index]
      else
        raise (InvalidOperationException "[DataSet.get] Index out of range.")
    and set index value =
      if index >= 0 && index < data.Count then
        data[index] <- value
      elif index = data.Count then
        data.Add value
      else
        raise (InvalidOperationException "[DataSet.set] Index out of range.")

  // This property returns the number of elements in the object.
  member _.Count =
    data.Count

  // This method calculates the average of the object's elements.
  member _.Average(avgType: AverageType) =
    if data.Count = 0 then
      0.0
    else
      match avgType with
      | AverageType.GeometricMean ->
        let sumProd =
          Seq.reduce ( * ) data
        
        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        (sign sumProd |> float) * Math.Pow(abs sumProd, 1.0 / (float data.Count))

      | AverageType.ArithmeticMean ->
        Seq.average data

      | AverageType.Median ->
        if data.Count % 2 = 0 then
          (data[data.Count / 2] + data[data.Count / 2 - 1]) / 2.0
        else
          data[ data.Count / 2]
      | _ ->
        0.0

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  member _.GetAverageInfo(provider: IFormatProvider) =
    let avgInfo =
      if provider <> null then
        provider.GetFormat typeof<AverageInfo> :?> AverageInfo
      else 
        null

    if avgInfo = null then
      defaultProvider
    else
      avgInfo

  // Calculate the average and limit the range.
  member this.CalcNLimitAverage(min: double, max: double, provider: IFormatProvider) =
    // Get the format provider and calculate the average.
    let avgInfo = this.GetAverageInfo provider
    let avg = this.Average avgInfo.TypeOfAverage

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    if avg > max then max elif avg < min then min else avg

  // The following elements are required by IConvertible.
  interface IConvertible with
    // None of these conversion functions throw exceptions. When
    // the data is out of range for the type, the appropriate
    // MinValue or MaxValue is used.
    member _.GetTypeCode() =
      TypeCode.Object

    member this.ToBoolean(provider: IFormatProvider) =
      // ToBoolean is false if the dataset is empty.
      if data.Count <= 0 then
        false

      // For median averaging, ToBoolean is true if any
      // non-discarded elements are nonzero.
      elif AverageType.Median = this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage then
        if data.Count % 2 = 0 then
          (data[data.Count / 2] <> 0.0 || data[data.Count / 2 - 1] <> 0.0)
        else
          data[data.Count / 2] <> 0.0

      // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
      // true if any element of the dataset is nonzero.
      else
        Seq.exists (fun x -> x <> 0.0) data

    member this.ToByte(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToByte(this.CalcNLimitAverage(float Byte.MinValue, float Byte.MaxValue, provider) )

    member this.ToChar(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToChar(Convert.ToUInt16(this.CalcNLimitAverage(float Char.MinValue, float Char.MaxValue, provider) ) )

    // Convert to DateTime by adding the calculated average as
    // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
    // always returned.
    member this.ToDateTime(provider: IFormatProvider) =
      let seconds = this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage)
      try
        DateTime.Now.AddSeconds seconds
      with :? ArgumentOutOfRangeException ->
        if seconds < 0.0 then DateTime.MinValue else DateTime.MaxValue

    member this.ToDecimal(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
      // following limits must be used.
      Convert.ToDecimal(this.CalcNLimitAverage(-79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider) )

    member this.ToDouble(provider: IFormatProvider) =
      this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage)

    member this.ToInt16(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToInt16(this.CalcNLimitAverage(float Int16.MinValue, float Int16.MaxValue, provider) )

    member this.ToInt32(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToInt32(this.CalcNLimitAverage(Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider) )

    member this.ToInt64(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
      // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
      // limits must be used.
      Convert.ToInt64(this.CalcNLimitAverage(-9223372036854775000., 9223372036854775000., provider) )

    member this.ToSByte(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToSByte(this.CalcNLimitAverage(float SByte.MinValue, float SByte.MaxValue, provider) )

    member this.ToSingle(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToSingle(this.CalcNLimitAverage(float Single.MinValue, float Single.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt16(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToUInt16(this.CalcNLimitAverage(float UInt16.MinValue, float UInt16.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt32(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToUInt32(this.CalcNLimitAverage(float UInt32.MinValue, float UInt32.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt64(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
      // UInt64 value, so the following limit must be used.
      Convert.ToUInt64(this.CalcNLimitAverage(0, 18446744073709550000.0, provider) )

    member this.ToType(conversionType: Type, provider: IFormatProvider) =
      Convert.ChangeType(this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage), conversionType)

    member this.ToString(provider: IFormatProvider) =
      let avgType = this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage
      $"( {avgType}: {this.Average avgType:G10} )"        

// Display a DataSet with three different format providers.
let displayDataSet (ds: DataSet) =
  let fmt obj1 obj2 obj3 obj4 = printfn $"{obj1,-12}{obj2,20}{obj3,20}{obj4,20}"
  let median = AverageInfo AverageType.Median
  let geMean =
    AverageInfo AverageType.GeometricMean

  // Display the dataset elements.
  if ds.Count > 0 then
    printf $"\nDataSet: [{ds[0]}"
    for i = 1 to ds.Count - 1 do
      printf $", {ds[i]}"
    printfn "]\n"

  fmt "Convert." "Default" "Geometric Mean" "Median"
  fmt "--------" "-------" "--------------" "------"
  fmt "ToBoolean"
    (Convert.ToBoolean(ds, null))
    (Convert.ToBoolean(ds, geMean))
    (Convert.ToBoolean(ds, median))
  fmt "ToByte"
    (Convert.ToByte(ds, null))
    (Convert.ToByte(ds, geMean))
    (Convert.ToByte(ds, median))
  fmt "ToChar"
    (Convert.ToChar(ds, null))
    (Convert.ToChar(ds, geMean))
    (Convert.ToChar(ds, median))
  printfn $"""{"ToDateTime",-12}{Convert.ToDateTime(ds, null).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}{Convert.ToDateTime(ds, geMean).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}{Convert.ToDateTime(ds, median).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}"""

  fmt "ToDecimal"
    (Convert.ToDecimal(ds, null))
    (Convert.ToDecimal(ds, geMean))
    (Convert.ToDecimal(ds, median))
  fmt "ToDouble"
    (Convert.ToDouble(ds, null))
    (Convert.ToDouble(ds, geMean))
    (Convert.ToDouble(ds, median))
  fmt "ToInt16"
    (Convert.ToInt16(ds, null))
    (Convert.ToInt16(ds, geMean))
    (Convert.ToInt16(ds, median))
  fmt "ToInt32"
    (Convert.ToInt32(ds, null))
    (Convert.ToInt32(ds, geMean))
    (Convert.ToInt32(ds, median))
  fmt "ToInt64"
    (Convert.ToInt64(ds, null))
    (Convert.ToInt64(ds, geMean))
    (Convert.ToInt64(ds, median))
  fmt "ToSByte"
    (Convert.ToSByte(ds, null))
    (Convert.ToSByte(ds, geMean))
    (Convert.ToSByte(ds, median))
  fmt "ToSingle"
    (Convert.ToSingle(ds, null))
    (Convert.ToSingle(ds, geMean))
    (Convert.ToSingle(ds, median))
  fmt "ToUInt16"
    (Convert.ToUInt16(ds, null))
    (Convert.ToUInt16(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt16(ds, median))
  fmt "ToUInt32"
    (Convert.ToUInt32(ds, null))
    (Convert.ToUInt32(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt32(ds, median))
  fmt "ToUInt64"
    (Convert.ToUInt64(ds, null))
    (Convert.ToUInt64(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt64(ds, median))

printfn
  """This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatprovider) methods 
generates the following output. The example displays the values 
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
"""

let ds1 = DataSet(10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6)
displayDataSet ds1

let ds2 = DataSet(359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000)
displayDataSet ds2

// This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatprovider) methods
// generates the following output. The example displays the values
// returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
//
// DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
//
// Convert.         Default   Geometric Mean       Median
// --------         -------   --------------       ------
// ToBoolean          True        True        True
// ToByte            103         59         67
// ToChar             g          ;          C
// ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
// ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
// ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
// ToInt16           103         59         67
// ToInt32           103         59         67
// ToInt64           103         59         67
// ToSByte           103         59         67
// ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
// ToUInt16           103         59         67
// ToUInt32           103         59         67
// ToUInt64           103         59         67
//
// DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
//
// Convert.         Default   Geometric Mean       Median
// --------         -------   --------------       ------
// ToBoolean          True        True        True
// ToByte            255         255         255
// ToChar             ?          ?          ?
// ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
// ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
// ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
// ToInt16          32767        32767        32767
// ToInt32          751000       631577       500000
// ToInt64          751000       631577       500000
// ToSByte           127         127         127
// ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
// ToUInt16          65535        65535        65535
// ToUInt32         751000       631577       500000
// ToUInt64         751000       631577       500000
Imports System.Collections

Module IConvertibleProviderDemo

  ' Define the types of averaging available in the class 
  ' implementing IConvertible.
  Enum AverageType as Short
    None = 0
    GeometricMean = 1
    ArithmeticMean = 2
    Median = 3
  End Enum

  ' Pass an instance of this class to methods that require an 
  ' IFormatProvider. The class instance determines the type of 
  ' average to calculate.
  Public Class AverageInfo
    Implements IFormatProvider

    Protected AvgType   As AverageType

    ' Specify the type of averaging in the constructor.
    Public Sub New( avgType As AverageType )
      Me.AvgType = avgType
    End Sub

    ' This method returns a reference to the containing object 
    ' if an object of AverageInfo type is requested. 
    Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
      Implements IFormatProvider.GetFormat

      If argType Is GetType( AverageInfo ) Then
        Return Me
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Function 

    ' Use this property to set or get the type of averaging.
    Public Property TypeOfAverage( ) As AverageType
      Get
        Return Me.AvgType
      End Get
      Set( ByVal value as AverageType )
        Me.AvgType = value
      End Set
    End Property
  End Class 

  ' This class encapsulates an array of Double values and implements 
  ' the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
  ' return an average of the array elements in one of three types: 
  ' arithmetic mean, geometric mean, or median. 
  Public Class DataSet
    Implements IConvertible

    Protected data       As ArrayList
    Protected defaultProvider  As AverageInfo
      
    ' Construct the object and add an initial list of values.
    ' Create a default format provider.
    Public Sub New( ParamArray values( ) As Double )
      data = New ArrayList( values )
      defaultProvider = New AverageInfo( _
        AverageType.ArithmeticMean ) 
    End Sub
      
    ' Add additional values with this method.
    Public Function Add( value As Double ) As Integer
      data.Add( value )
      Return data.Count
    End Function
      
    ' Get, set, and add values with this indexer property.
    Default Public Property Item(index As Integer) As Double
      Get
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          Return System.Convert.ToDouble( data( index ) )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.get] Index out of range." )
        End If
      End Get
      Set
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          data( index ) = value
         
        ElseIf index = data.Count Then
          data.Add( value )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.set] Index out of range." )
        End If
      End Set
    End Property
     
    ' This property returns the number of elements in the object.
    Public ReadOnly Property Count( ) As Integer
      Get
        Return data.Count
      End Get
    End Property

    ' This method calculates the average of the object's elements.
    Protected Function Average( ByVal avgType As AverageType ) As Double

      Dim SumProd As Double 
      Dim Index  As Integer

      If data.Count = 0 Then Return 0.0

      Select Case avgType
        
        Case AverageType.GeometricMean

          SumProd = 1.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd *= data( Index )
          Next Index
          
          ' This calculation will not fail with negative 
          ' elements.
          Return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( _
            Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count )

        Case AverageType.ArithmeticMean

          SumProd = 0.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd += data( Index )
          Next Index

          Return SumProd / data.Count 

        Case AverageType.Median

          If data.Count Mod 2 = 0 Then
            Return ( data( data.Count \ 2 ) + _
              data( data.Count \ 2 - 1 ) ) / 2.0
          Else
            Return data( data.Count \ 2 ) 
          End If
      End Select
    End Function

    ' Get the AverageInfo object from the caller's format 
    ' provider, or use the local default.
    Protected Function GetAverageInfo( _
      provider As IFormatProvider ) As AverageInfo

      Dim avgInfo As AverageInfo = Nothing

      If Not provider Is Nothing Then
        avgInfo = provider.GetFormat( GetType( AverageInfo ) )
      End If

      Return IIf( avgInfo Is Nothing, defaultProvider, avgInfo )
      
    End Function      

    ' Calculate the average and limit the range.
    Protected Function CalcNLimitAverage( min As Double, _
      max As Double, provider as IFormatProvider ) As Double

      ' Get the format provider and calculate the average.
      Dim avgInfo As AverageInfo = GetAverageInfo( provider )
      Dim avg As Double = Average( avgInfo.TypeOfAverage )

      ' Limit the range, based on the minimum and maximum values 
      ' for the type.
      Return IIf( avg > max, max, IIf( avg < min, min, avg ) )

    End Function

    ' The following elements are required by IConvertible.

    ' None of these conversion functions throw exceptions. When
    ' the data is out of range for the type, the appropriate
    ' MinValue or MaxValue is used.
    Public Function GetTypeCode( ) As TypeCode _
      Implements IConvertible.GetTypeCode
      Return TypeCode.Object
    End Function

    Function ToBoolean( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

      ' ToBoolean is false if the dataset is empty.
      If data.Count <= 0 Then
        Return False

      ' For median averaging, ToBoolean is true if any 
      ' non-discarded elements are nonzero.
      ElseIf AverageType.Median = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage Then

        If data.Count Mod 2 = 0 Then
          Return ( data( data.Count \ 2 ) <> 0.0 Or _
            data( data.Count \ 2 - 1 ) <> 0.0 )
        Else
          Return data( data.Count \ 2 ) <> 0.0
        End If

      ' For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
      ' true if any element of the dataset is nonzero. 
      Else
        Dim Index As Integer
        For Index = 0 To data.Count - 1
          If data( Index ) <> 0.0 Then Return True
        Next Index
        Return False
      End If
    End Function

    Function ToByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As Byte _
      Implements IConvertible.ToByte
      Return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( _
        Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToChar( ByVal provider As IFormatProvider ) As Char _
      Implements IConvertible.ToChar
      Return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( _
        CalcNLimitAverage( 0.0, &HFFFF, provider ) ) )
    End Function

    ' Convert to DateTime by adding the calculated average as 
    ' seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
    ' always returned.
    Function ToDateTime( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      DateTime Implements IConvertible.ToDateTime
      Dim seconds As Double = Average( _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
      Try
        Return DateTime.Now.AddSeconds( seconds )
      Catch ex As ArgumentOutOfRangeException 
        Return IIf( seconds < 0.0, DateTime.MinValue, _
          DateTime.MaxValue )
      End Try
    End Function

    Function ToDecimal( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

      ' The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      ' Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
      ' following limits must be used.
      Return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( _
        -79228162514264330000000000000.0, _
        79228162514264330000000000000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToDouble( ByVal provider As IFormatProvider) As _
      Double Implements IConvertible.ToDouble
      Return Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    End Function

    Function ToInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Short Implements IConvertible.ToInt16
      Return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( _
        Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Integer Implements IConvertible.ToInt32
      Return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( _
        Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As Long _
      Implements IConvertible.ToInt64

      ' The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
      ' Int64.MaxValue to invalid Long values, so the following 
      ' limits must be used.
      Return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( _
        -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) )
    End Function

    Function ToSByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      SByte Implements IConvertible.ToSByte

      ' SByte.MinValue and SByte.MaxValue are not defined in
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( _
        -128, 127, provider ) )
    End Function

    Function ToSingle( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Single Implements IConvertible.ToSingle
      Return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( _
        Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt16 Implements IConvertible.ToUInt16

      ' UInt16.MinValue and UInt16.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( _
        0, &HFFFF, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt32 Implements IConvertible.ToUInt32

      ' UInt32.MinValue and UInt32.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( _
        0, 4294967295, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt64 Implements IConvertible.ToUInt64

      ' UInt64.MinValue and UInt64.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic. The Double conversion would have rounded 
      ' UInt64.MaxValue, so the following limit must be used.
      Return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( _
        0, 18446744073709550000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToType( ByVal conversionType As Type, _
      ByVal provider As IFormatProvider) As Object _
      Implements IConvertible.ToType
      Return Convert.ChangeType( Average( GetAverageInfo( _
        provider ).TypeOfAverage ), conversionType )
    End Function

    Overloads Function ToString( ByVal provider As IFormatProvider _
      ) As String Implements IConvertible.ToString
      Dim avgType as AverageType = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage
      Return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, _
        Average( avgType ) )
    End Function
  End Class
  
  ' Display a DataSet with three different format providers.
  Sub DisplayDataSet( ds As DataSet )

    Dim fmt  As String   = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}"
    Dim median As AverageInfo = New AverageInfo( AverageType.Median )
    Dim geMean As AverageInfo = _
      New AverageInfo( AverageType.GeometricMean )
    Dim iX   As Integer

    ' Display the dataset elements.
    If ds.Count > 0 Then
      Console.Write( vbCrLf & "DataSet: [{0}", ds( 0 ) )
      For iX = 1 To ds.Count - 1
        Console.Write( ", {0}", ds( iX ) )
      Next iX
      Console.WriteLine( "]" & vbCrLf )
    End If

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", _
      "Geometric Mean", "Median" )
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", _
      "--------------", "------" )
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", _
      Convert.ToBoolean( ds, Nothing ), _
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), _
      Convert.ToBoolean( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", _
      Convert.ToByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", _
      Convert.ToChar( ds, Nothing ), _
      Convert.ToChar( ds, geMean ), _
      Convert.ToChar( ds, median ) )
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" & _
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", _
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), _
      Convert.ToDateTime( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", _
      Convert.ToDecimal( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), _
      Convert.ToDecimal( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", _
      Convert.ToDouble( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), _
      Convert.ToDouble( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", _
      Convert.ToInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", _
      Convert.ToInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", _
      Convert.ToInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt64( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", _
      Convert.ToSByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToSByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", _
      Convert.ToSingle( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), _
      Convert.ToSingle( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", _
      Convert.ToUInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", _
      Convert.ToUInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", _
      Convert.ToUInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt64( ds, median ) )
  End Sub
  
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Convert.To<Type>( Object, " & _
      "IFormatProvider ) methods " & vbCrLf & "generates " & _
      "the following output. The example displays the " & _
      "values " & vbCrLf & "returned by the methods, " & _
      "using several IFormatProvider objects." & vbCrLf )
     
    Dim ds1 As New DataSet( 10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 )
    DisplayDataSet( ds1 )
     
    Dim ds2 As New DataSet( _
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 )
    DisplayDataSet( ds2 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Convert.To<Type>( Object, IFormatProvider ) methods
' generates the following output. The example displays the values
' returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
' 
' DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            103         59         67
' ToChar             g          ;          C
' ToDateTime  2003-05-13 14:52:53 2003-05-13 14:52:09 2003-05-13 14:52:17
' ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToInt16           103         59         67
' ToInt32           103         59         67
' ToInt64           103         59         67
' ToSByte           103         59         67
' ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
' ToUInt16           103         59         67
' ToUInt32           103         59         67
' ToUInt64           103         59         67
' 
' DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            255         255         255
' ToChar             ?          ?          ?
' ToDateTime  2003-05-22 07:27:49 2003-05-20 22:17:27 2003-05-19 09:44:29
' ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToInt16          32767        32767        32767
' ToInt32          751000       631577       500000
' ToInt64          751000       631577       500000
' ToSByte           127         127         127
' ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
' ToUInt16          65535        65535        65535
' ToUInt32         751000       631577       500000
' ToUInt64         751000       631577       500000

Uwagi

Zwracana wartość jest wynikiem wywołania IConvertible.ToChar metody bazowego typu value.

provider umożliwia użytkownikowi określenie informacji konwersji specyficznych dla kultury dotyczących zawartości elementu value. Typy podstawowe ignorują provider. Jednak parametr może być używany, jeśli value jest typem zdefiniowanym przez użytkownika, który implementuje IConvertible interfejs.

Dotyczy

ToChar(UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static char ToChar (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToChar : uint64 -> char
Public Shared Function ToChar (value As ULong) As Char

Parametry

value
UInt64

64-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma być konwertowana.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Atrybuty

Wyjątki

value wartość jest większa niż Char.MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy niepodpisanych długich liczb całkowitych na Char wartość.

ulong[] numbers = { UInt64.MinValue, 40, 160, 255, 1028,
          2011, 30001, 207154, Int64.MaxValue };
char result;
foreach (ulong number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(number);
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.",
            number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    30001 converts to '由'.
//    207154 is outside the range of the Char data type.
//    9223372036854775807 is outside the range of the Char data type.
let numbers =
  [| UInt64.MinValue; 40uL; 160uL; 255uL; 1028uL
    2011uL; 30001uL; 207154uL; uint64 Int64.MaxValue |]
for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToChar number
    printfn $"{number} converts to '{result}'." 
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{number} is outside the range of the Char data type."
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    30001 converts to '由'.
//    207154 is outside the range of the Char data type.
//    9223372036854775807 is outside the range of the Char data type.
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 40, 160, 255, 1028, _
               2011, 30001, 207154, Int64.MaxValue }
Dim result As Char
For Each number As ULong In numbers
  Try
   result = Convert.ToChar(number)
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.", _
            number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    0 converts to ' '.
'    40 converts to '('.
'    160 converts to ' '.
'    255 converts to 'ÿ'.
'    1028 converts to 'Є'.
'    2011 converts to 'ߛ'.
'    30001 converts to '由'.
'    207154 is outside the range of the Char data type.
'    9223372036854775807 is outside the range of the Char data type.

Dotyczy

ToChar(UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static char ToChar (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToChar : uint32 -> char
Public Shared Function ToChar (value As UInteger) As Char

Parametry

value
UInt32

32-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma być konwertowana.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Atrybuty

Wyjątki

value wartość jest większa niż Char.MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy niepodpisanych liczb całkowitych na Char wartość.

uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 40, 160, 255, 1028,
          2011, 30001, 207154, Int32.MaxValue };
char result;
foreach (uint number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(number);
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.",
            number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    30001 converts to '由'.
//    207154 is outside the range of the Char data type.
//    2147483647 is outside the range of the Char data type.
let numbers =
  [| UInt32.MinValue; 40u; 160u; 255u; 1028u
    2011u; 30001u; 207154u; uint Int32.MaxValue |]
for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToChar number
    printfn $"{number} converts to '{result}'." 
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{number} is outside the range of the Char data type."
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    30001 converts to '由'.
//    207154 is outside the range of the Char data type.
//    2147483647 is outside the range of the Char data type.
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 40, 160, 255, 1028, _
               2011, 30001, 207154, Int32.MaxValue }
Dim result As Char
For Each number As UInteger In numbers
  Try
   result = Convert.ToChar(number)
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.", _
            number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    0 converts to ' '.
'    40 converts to '('.
'    160 converts to ' '.
'    255 converts to 'ÿ'.
'    1028 converts to 'Є'.
'    2011 converts to 'ߛ'.
'    30001 converts to '由'.
'    207154 is outside the range of the Char data type.
'    2147483647 is outside the range of the Char data type.

Dotyczy

ToChar(UInt16)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::UInt16 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static char ToChar (ushort value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToChar : uint16 -> char
Public Shared Function ToChar (value As UShort) As Char

Parametry

value
UInt16

16-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy niepodpisanych 16-bitowych liczb całkowitych na Char wartość.

ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 40, 160, 255, 1028,
           2011, UInt16.MaxValue };
char result;
foreach (ushort number in numbers)
{
  result = Convert.ToChar(number);
  Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    65535 converts to '￿'.
let numbers = 
  [| UInt16.MinValue; 40us; 160us; 255us
    1028us; 2011us; UInt16.MaxValue |]
for number in numbers do
  let result = Convert.ToChar number
  printfn $"{number} converts to '{result}'." 
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    65535 converts to '￿'.
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 40, 160, 255, 1028, _
              2011, UInt16.MaxValue }
Dim result As Char
For Each number As UShort In numbers
  result = Convert.ToChar(number)
  Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    0 converts to ' '.
'    40 converts to '('.
'    160 converts to ' '.
'    255 converts to 'ÿ'.
'    1028 converts to 'Є'.
'    2011 converts to 'ߛ'.
'    65535 converts to '￿'.

Dotyczy

ToChar(String)

Konwertuje pierwszy znak określonego ciągu na znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::String ^ value);
public static char ToChar (string value);
static member ToChar : string -> char
Public Shared Function ToChar (value As String) As Char

Parametry

value
String

Ciąg o długości 1.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem pierwszego i jedynego znaku w valueelemencie .

Wyjątki

value to null.

Długość nie value wynosi 1.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy ciągów na Char wartość.

string nullString = null;
string[] strings = { "A", "This", '\u0007'.ToString(), nullString };
char result;
foreach (string strng in strings)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(strng);
   Console.WriteLine("'{0}' converts to '{1}'.", strng, result);
  }
  catch (FormatException)
  {
   Console.WriteLine("'{0}' is not in the correct format for conversion to a Char.",
            strng);
  }
  catch (ArgumentNullException) {
   Console.WriteLine("A null string cannot be converted to a Char.");
  }
}
// The example displays the following output:
//    'A' converts to 'A'.
//    'This' is not in the correct format for conversion to a Char.
//    '    ' converts to ' '.
//    A null string cannot be converted to a Char.
let nullString = null
let strings = [| "A"; "This"; '\u0007'.ToString(); nullString |]
for string in strings do
  try
    let result = Convert.ToChar string
    printfn $"'{string}' converts to '{result}'."
  with 
  | :? FormatException ->
    printfn $"'{string}' is not in the correct format for conversion to a Char."
  | :? ArgumentNullException ->
    printfn "A null string cannot be converted to a Char."
// The example displays the following output:
//    'A' converts to 'A'.
//    'This' is not in the correct format for conversion to a Char.
//    '    ' converts to ' '.
//    A null string cannot be converted to a Char.
Dim nullString As String = Nothing
Dim strings() As String = { "A", "This", vbTab, nullString }
Dim result As Char
For Each strng As String In strings
  Try
   result = Convert.ToChar(strng)
   Console.WriteLine("'{0}' converts to '{1}'.", strng, result)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("'{0}' is not in the correct format for conversion to a Char.", _
            strng)
  Catch e As ArgumentNullException
   Console.WriteLine("A null string cannot be converted to a Char.")
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    'A' converts to 'A'.
'    'This' is not in the correct format for conversion to a Char.
'    '    ' converts to ' '.
'    A null string cannot be converted to a Char.

Uwagi

value musi być ciągiem zawierającym pojedynczy znak.

Jeśli wolisz nie obsługiwać wyjątku, jeśli konwersja nie powiedzie się, możesz wywołać metodę Char.TryParse zamiast tego. Zwraca wartość wskazującą, czy konwersja zakończyła się powodzeniem Boolean , czy niepowodzeniem.

Dotyczy

ToChar(Single)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

public:
 static char ToChar(float value);
public static char ToChar (float value);
static member ToChar : single -> char
Public Shared Function ToChar (value As Single) As Char

Parametry

value
Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Ta konwersja nie jest obsługiwana. Nie jest zwracana żadna wartość.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.

Dotyczy

ToChar(SByte)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej podpisanej na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::SByte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static char ToChar (sbyte value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToChar : sbyte -> char
Public Shared Function ToChar (value As SByte) As Char

Parametry

value
SByte

Liczba całkowita z podpisem 8-bitowym do przekonwertowania.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Atrybuty

Wyjątki

value wartość jest mniejsza niż Char.MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje tablicę podpisanych bajtów na Char wartości.

sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -1, 40, 80, 120, SByte.MaxValue };
char result;
foreach (sbyte number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(number);
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.",
            number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    -128 is outside the range of the Char data type.
//    -1 is outside the range of the Char data type.
//    40 converts to '('.
//    80 converts to 'P'.
//    120 converts to 'x'.
//    127 converts to '⌂'.
let numbers =
  [| SByte.MinValue; -1y; 40y; 80y; 120y; SByte.MaxValue |]
for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToChar number
    printfn $"{number} converts to '{result}'." 
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{number} is outside the range of the Char data type."
// The example displays the following output:
//    -128 is outside the range of the Char data type.
//    -1 is outside the range of the Char data type.
//    40 converts to '('.
//    80 converts to 'P'.
//    120 converts to 'x'.
//    127 converts to '⌂'.
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -1, 40, 80, 120, SByte.MaxValue }
Dim result As Char
For Each number As SByte In numbers
  Try
   result = Convert.ToChar(number)
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.", _
            number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    -128 is outside the range of the Char data type.
'    -1 is outside the range of the Char data type.
'    40 converts to '('.
'    80 converts to 'P'.
'    120 converts to 'x'.
'    127 converts to '⌂'.

Dotyczy

ToChar(String, IFormatProvider)

Konwertuje pierwszy znak określonego ciągu na znak Unicode przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 static char ToChar(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static char ToChar (string value, IFormatProvider provider);
public static char ToChar (string value, IFormatProvider? provider);
static member ToChar : string * IFormatProvider -> char
Public Shared Function ToChar (value As String, provider As IFormatProvider) As Char

Parametry

value
String

Ciąg o długości 1 lub null.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury. Ten parametr jest ignorowany.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem pierwszego i tylko znaku w .value

Wyjątki

value to null.

Długość value nie wynosi 1.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje reprezentację Char ciągu wartości ToChar za pomocą metody przy użyciu IFormatProvider obiektu, który wyświetla typ dostawcy formatu, dla którego jest wywoływany. W przykładzie pokazano, że dostawca formatu nie odwołuje się do niego.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
ref class DummyProvider: public IFormatProvider
{
public:

  // Normally, GetFormat returns an object of the requested type
  // (usually itself) if it is able; otherwise, it returns Nothing. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   // Here, GetFormat displays the name of argType, after removing 
   // the namespace information. GetFormat always returns null.
   String^ argStr = argType->ToString();
   if ( argStr->Equals( "" ) )
      argStr = "Empty";

   argStr = argStr->Substring( argStr->LastIndexOf( '.' ) + 1 );
   Console::Write( "{0,-20}", argStr );
   return (Object^)0;
  }
};

int main()
{
  // Create an instance of IFormatProvider.
  DummyProvider^ provider = gcnew DummyProvider;
  String^ format = "{0,-17}{1,-17}{2}";

  // Convert these values using DummyProvider.
  String^ Int32A = "-252645135";
  String^ DoubleA = "61680.3855";
  String^ DayTimeA = "2001/9/11 13:45";
  String^ BoolA = "True";
  String^ StringA = "Qwerty";
  String^ CharA = "$";
  Console::WriteLine( "This example of selected "
  "Convert::To<Type>( String*, IFormatProvider* ) \nmethods "
  "generates the following output. The example displays the "
  "\nprovider type if the IFormatProvider is called." );
  Console::WriteLine( "\nNote: For the "
  "ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the \n"
  "IFormatProvider object is not referenced." );

  // The format provider is called for the following conversions.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( format, "ToInt32", Int32A, Convert::ToInt32( Int32A, provider ) );
  Console::WriteLine( format, "ToDouble", DoubleA, Convert::ToDouble( DoubleA, provider ) );
  Console::WriteLine( format, "ToDateTime", DayTimeA, Convert::ToDateTime( DayTimeA, provider ) );

  // The format provider is not called for these conversions.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( format, "ToBoolean", BoolA, Convert::ToBoolean( BoolA, provider ) );
  Console::WriteLine( format, "ToString", StringA, Convert::ToString( StringA, provider ) );
  Console::WriteLine( format, "ToChar", CharA, Convert::ToChar( CharA, provider ) );
}

/*
This example of selected Convert::To<Type>( String*, IFormatProvider* )
methods generates the following output. The example displays the
provider type if the IFormatProvider is called.

Note: For the ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the
IFormatProvider object is not referenced.

NumberFormatInfo  ToInt32     -252645135    -252645135
NumberFormatInfo  ToDouble     61680.3855    61680.3855
DateTimeFormatInfo ToDateTime    2001/9/11 13:45 9/11/2001 1:45:00 PM

ToBoolean    True       True
ToString     Qwerty      Qwerty
ToChar      $        $
*/
using System;
using System.Globalization;

public class DummyProvider : IFormatProvider
{
  // Normally, GetFormat returns an object of the requested type
  // (usually itself) if it is able; otherwise, it returns Nothing.
  public object GetFormat(Type argType)
  {
    // Here, GetFormat displays the name of argType, after removing
    // the namespace information. GetFormat always returns null.
    string argStr = argType.ToString( );
    if( argStr == "" )
      argStr = "Empty";
    argStr = argStr.Substring( argStr.LastIndexOf( '.' ) + 1 );

    Console.Write( "{0,-20}", argStr );
    return null;
  }
}

class ConvertNonNumericProviderDemo
{
  public static void Main( )
  {
    // Create an instance of IFormatProvider.
    DummyProvider provider = new DummyProvider( );
    string format  = "{0,-17}{1,-17}{2}";

    // Convert these values using DummyProvider.
    string Int32A  = "-252645135";
    string DoubleA = "61680.3855";
    string DayTimeA = "2001/9/11 13:45";

    string BoolA  = "True";
    string StringA = "Qwerty";
    string CharA  = "$";

    Console.WriteLine( "This example of selected " +
      "Convert.To<Type>( String, IFormatProvider ) \nmethods " +
      "generates the following output. The example displays " +
      "the \nprovider type if the IFormatProvider is called." );
    Console.WriteLine( "\nNote: For the " +
      "ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the \n" +
      "IFormatProvider object is not referenced." );

    // The format provider is called for the following conversions.
    Console.WriteLine( );
    Console.WriteLine( format, "ToInt32", Int32A,
      Convert.ToInt32( Int32A, provider ) );
    Console.WriteLine( format, "ToDouble", DoubleA,
      Convert.ToDouble( DoubleA, provider ) );
    Console.WriteLine( format, "ToDateTime", DayTimeA,
      Convert.ToDateTime( DayTimeA, provider ) );

    // The format provider is not called for these conversions.
    Console.WriteLine( );
    Console.WriteLine( format, "ToBoolean", BoolA,
      Convert.ToBoolean( BoolA, provider ) );
    Console.WriteLine( format, "ToString", StringA,
      Convert.ToString( StringA, provider ) );
    Console.WriteLine( format, "ToChar", CharA,
      Convert.ToChar( CharA, provider ) );
  }
}

/*
This example of selected Convert.To<Type>( String, IFormatProvider )
methods generates the following output. The example displays the
provider type if the IFormatProvider is called.

Note: For the ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the
IFormatProvider object is not referenced.

NumberFormatInfo  ToInt32     -252645135    -252645135
NumberFormatInfo  ToDouble     61680.3855    61680.3855
DateTimeFormatInfo ToDateTime    2001/9/11 13:45 9/11/2001 1:45:00 PM

ToBoolean    True       True
ToString     Qwerty      Qwerty
ToChar      $        $
*/
open System
open System.Globalization

type DummyProvider() = 
  interface IFormatProvider with
    // Normally, GetFormat returns an object of the requested type
    // (usually itself) if it is able; otherwise, it returns Nothing.
    member _.GetFormat(argType: Type) =
      // Here, GetFormat displays the name of argType, after removing
      // the namespace information. GetFormat always returns null.
      let argStr = string argType
      let argStr = if argStr = "" then "Empty" else argStr
      let argStr = argStr.Substring(argStr.LastIndexOf '.' + 1)

      printf $"{argStr,-20}"
      null

// Create an instance of IFormatProvider.
let provider =
  { new IFormatProvider with
    // Normally, GetFormat returns an object of the requested type
    // (usually itself) if it is able; otherwise, it returns Nothing.
    member _.GetFormat(argType: Type) =
      // Here, GetFormat displays the name of argType, after removing
      // the namespace information. GetFormat always returns null.
      let argStr = string argType
      let argStr = if argStr = "" then "Empty" else argStr
      let argStr = argStr.Substring(argStr.LastIndexOf '.' + 1)

      printf $"{argStr,-20}"
      null }

let format obj1 obj2 obj3 = printfn $"{obj1,-17}{obj2,-17}{obj3}"

// Convert these values using DummyProvider.
let Int32A  = "-252645135"
let DoubleA = "61680.3855"
let DayTimeA = "2001/9/11 13:45"

let BoolA  = "True"
let StringA = "Qwerty"
let CharA  = "$"

printfn 
  """This example of selected Convert.To<Type>( String, IFormatProvider ) 
methods generates the following output. The example displays the 
provider type if the IFormatProvider is called.

Note: For the ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the 
IFormatProvider object is not referenced.
"""

// The format provider is called for the following conversions.
format "ToInt32" Int32A (Convert.ToInt32(Int32A, provider) )
format "ToDouble" DoubleA (Convert.ToDouble(DoubleA, provider) )
format "ToDateTime" DayTimeA (Convert.ToDateTime(DayTimeA, provider) )

// The format provider is not called for these conversions.
printfn ""
format "ToBoolean" BoolA (Convert.ToBoolean(BoolA, provider) )
format "ToString" StringA (Convert.ToString(StringA, provider) )
format "ToChar" CharA (Convert.ToChar(CharA, provider) )

// This example of selected Convert.To<Type>( String, IFormatProvider )
// methods generates the following output. The example displays the
// provider type if the IFormatProvider is called.
//
// Note: For the ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the
// IFormatProvider object is not referenced.
//
// NumberFormatInfo  ToInt32     -252645135    -252645135
// NumberFormatInfo  ToDouble     61680.3855    61680.3855
// DateTimeFormatInfo ToDateTime    2001/9/11 13:45 9/11/2001 1:45:00 PM
//
// ToBoolean    True       True
// ToString     Qwerty      Qwerty
// ToChar      $        $
Imports System.Globalization

Public Class DummyProvider
  Implements IFormatProvider

  ' Normally, GetFormat returns an object of the requested type
  ' (usually itself) if it is able; otherwise, it returns Nothing. 
  Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
    Implements IFormatProvider.GetFormat

    ' Here, GetFormat displays the name of argType, after removing 
    ' the namespace information. GetFormat always returns Nothing.
    Dim argStr As String = argType.ToString( )
    If argStr = "" Then argStr = "Empty"
    argStr = argStr.Substring( argStr.LastIndexOf( "."c ) + 1 )

    Console.Write( "{0,-20}", argStr )
    Return Nothing

  End Function 
End Class

Module ConvertNonNumericProviderDemo

  Sub Main( )

    ' Create an instance of IFormatProvider.
    Dim provider  As New DummyProvider( )
    Dim format   As String  = "{0,-17}{1,-17}{2}"

    ' Convert these values using DummyProvider.
    Dim Int32A   As String  = "-252645135"  
    Dim DoubleA   As String  = "61680.3855"
    Dim DayTimeA  As String  = "2001/9/11 13:45"

    Dim BoolA    As String  = "True"
    Dim StringA   As String  = "Qwerty"
    Dim CharA    As String  = "$"

    Console.WriteLine( "This example of selected " & _
      "Convert.To<Type>( String, IFormatProvider ) " & vbCrLf & _
      "methods generates the following output. The example " & _
      "displays the " & vbCrLf & "provider type if the " & _
      "IFormatProvider is called." )
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Note: For the ToBoolean, ToString, and ToChar " & _
      "methods, the " & vbCrLf & "IFormatProvider object " & _
      "is not referenced." )

    ' The format provider is called for the following conversions.
    Console.WriteLine( )
    Console.WriteLine( format, "ToInt32", Int32A, _
      Convert.ToInt32( Int32A, provider ) )
    Console.WriteLine( format, "ToDouble", DoubleA, _
      Convert.ToDouble( DoubleA, provider ) )
    Console.WriteLine( format, "ToDateTime", DayTimeA, _
      Convert.ToDateTime( DayTimeA, provider ) )

    ' The format provider is not called for these conversions.
    Console.WriteLine( )
    Console.WriteLine( format, "ToBoolean", BoolA, _
      Convert.ToBoolean( BoolA, provider ) )
    Console.WriteLine( format, "ToString", StringA, _
      Convert.ToString( StringA, provider ) )
    Console.WriteLine( format, "ToChar", CharA, _
      Convert.ToChar( CharA, provider ) )

  End Sub
End Module

' This example of selected Convert.To<Type>( String, IFormatProvider )
' methods generates the following output. The example displays the
' provider type if the IFormatProvider is called.
'
' Note: For the ToBoolean, ToString, and ToChar methods, the
' IFormatProvider object is not referenced.
' 
' NumberFormatInfo  ToInt32     -252645135    -252645135
' NumberFormatInfo  ToDouble     61680.3855    61680.3855
' DateTimeFormatInfo ToDateTime    2001/9/11 13:45 9/11/2001 1:45:00 PM
' 
' ToBoolean    True       True
' ToString     Qwerty      Qwerty
' ToChar      $        $

Uwagi

value musi być ciągiem zawierającym pojedynczy znak.

Jeśli nie chcesz obsługiwać wyjątku, jeśli konwersja nie powiedzie się, możesz wywołać metodę Char.TryParse . Zwraca wartość wskazującą Boolean , czy konwersja powiodła się, czy nie powiodła się.

Dotyczy

ToChar(Int64)

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej podpisanej na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(long value);
public static char ToChar (long value);
static member ToChar : int64 -> char
Public Shared Function ToChar (value As Long) As Char

Parametry

value
Int64

Liczba całkowita z podpisem 64-bitowym do przekonwertowania.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Wyjątki

value wartość jest mniejsza niż Char.MinValue lub większa niż Char.MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować długą liczbę całkowitą na Charwartość , i zgłasza OverflowException błąd.

public:
  void ConvertLongChar( Int64 longVal )
  {
   Char charVal = 'a';

   try
   {
     charVal = System::Convert::ToChar( longVal );
     System::Console::WriteLine( " {0} as a char is {1}",
     longVal, charVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Overflow in long-to-char conversion." );
   }

   
   // A conversion from Char to long cannot overflow.
   longVal = System::Convert::ToInt64( charVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as an Int64 is {1}",
     charVal, longVal );
  }
public void ConvertLongChar(long longVal) {

  char	charVal = 'a';

  try {
    charVal = System.Convert.ToChar(longVal);
    System.Console.WriteLine("{0} as a char is {1}",
      longVal, charVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Overflow in long-to-char conversion.");
  }
  
  // A conversion from Char to long cannot overflow.
  longVal = System.Convert.ToInt64(charVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as an Int64 is {1}",
    charVal, longVal);
}
let convertLongChar (longVal: int64) =
  let charVal = 'a'

  try
    let charVal = Convert.ToChar longVal
    printfn $"{longVal} as a char is {charVal}"
  with :? OverflowException ->
    printfn "Overflow in long-to-char conversion."

  // A conversion from Char to long cannot overflow.
  let longVal = Convert.ToInt64 charVal
  printfn $"{charVal} as an Int64 is {longVal}"
Public Sub ConvertLongChar(ByVal longVal As Long)

  Dim charVal As Char = "a"c

  Try
    charVal = System.Convert.ToChar(longVal)
    System.Console.WriteLine("{0} as a char is {1}", _
                 longVal, charVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in Long-to-Char conversion.")
  End Try

  ' A conversion from Char to Long cannot overflow.
  longVal = System.Convert.ToInt64(charVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Long is {1}", _
               charVal, longVal)
End Sub

Dotyczy

ToChar(Int16)

Konwertuje wartość określonej 16-bitowej liczby całkowitej ze znakiem Unicode na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(short value);
public static char ToChar (short value);
static member ToChar : int16 -> char
Public Shared Function ToChar (value As Short) As Char

Parametry

value
Int16

16-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Wyjątki

value wartość jest mniejsza niż Char.MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje tablicę podpisanych 16-bitowych liczb całkowitych na Char wartości.

short[] numbers = { Int16.MinValue, 0, 40, 160, 255, 1028,
          2011, Int16.MaxValue };
char result;
foreach (short number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(number);
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.",
            number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    -32768 is outside the range of the Char data type.
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    32767 converts to '翿'.
let numbers = 
  [| Int16.MinValue; 0s; 40s; 160s 
    255s; 1028s; 2011s; Int16.MaxValue |]
for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToChar number
    printfn $"{number} converts to '{result}'." 
  with :? OverflowException ->
  printfn $"{number} is outside the range of the Char data type."
// The example displays the following output:
//    -32768 is outside the range of the Char data type.
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    32767 converts to '翿'.
Dim numbers() As Short = { Int16.MinValue, 0, 40, 160, 255, 1028, _
              2011, Int16.MaxValue }
Dim result As Char
For Each number As Short In numbers
  Try
   result = Convert.ToChar(number)
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.", _
            number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    -32768 is outside the range of the Char data type.
'    0 converts to ' '.
'    40 converts to '('.
'    160 converts to ' '.
'    255 converts to 'ÿ'.
'    1028 converts to 'Є'.
'    2011 converts to 'ߛ'.
'    32767 converts to '翿'.

Dotyczy

ToChar(Double)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

public:
 static char ToChar(double value);
public static char ToChar (double value);
static member ToChar : double -> char
Public Shared Function ToChar (value As Double) As Char

Parametry

value
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Ta konwersja nie jest obsługiwana. Nie jest zwracana żadna wartość.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.

Dotyczy

ToChar(Decimal)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

public:
 static char ToChar(System::Decimal value);
public static char ToChar (decimal value);
static member ToChar : decimal -> char
Public Shared Function ToChar (value As Decimal) As Char

Parametry

value
Decimal

Liczba dziesiętna, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Ta konwersja nie jest obsługiwana. Nie jest zwracana żadna wartość.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować element Decimal na Char, i zgłasza InvalidCastException błąd.

public:
  void ConvertCharDecimal( Char charVal )
  {
   Decimal decimalVal = 0;
   
   // Char to decimal conversion is not supported and will always
   // throw an InvalidCastException.
   try
   {
     decimalVal = System::Convert::ToDecimal( charVal );
   }
   catch ( System::InvalidCastException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine(
      "Char-to-Decimal conversion is not supported by the .NET Framework." );
   }
   
   //Decimal to char conversion is also not supported.
   try
   {
     charVal = System::Convert::ToChar( decimalVal );
   }
   catch ( System::InvalidCastException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine(
      "Decimal-to-Char conversion is not supported by the .NET Framework." );
   }
  }
public void ConvertCharDecimal(char charVal) {
  Decimal decimalVal = 0;
  
  // Char to decimal conversion is not supported and will always
  // throw an InvalidCastException.
  try {
    decimalVal = System.Convert.ToDecimal(charVal);
  }
  catch (System.InvalidCastException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Char-to-Decimal conversion is not supported " +
      "by the .NET Framework.");
  }

  //Decimal to char conversion is also not supported.
  try {
    charVal = System.Convert.ToChar(decimalVal);
  }
  catch (System.InvalidCastException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Decimal-to-Char conversion is not supported " +
      "by the .NET Framework.");
  }
}
let convertCharDecimal (charVal: char) =
  let decimalVal = 0m

  // Char to decimal conversion is not supported and will always
  // throw an InvalidCastException.
  try
    let decimalVal = Convert.ToDecimal charVal
    ()
  with :? InvalidCastException ->
    printfn "Char-to-Decimal conversion is not supported by the .NET Runtime."

  //Decimal to char conversion is also not supported.
  try
    let charVal = Convert.ToChar decimalVal
    ()
  with :? InvalidCastException ->
    printfn "Decimal-to-Char conversion is not supported by the .NET Runtime."
Public Sub ConvertCharDecimal(ByVal charVal As Char)
  Dim decimalVal As [Decimal] = 0

  ' Char to decimal conversion is not supported and will always
  ' throw an InvalidCastException.
  Try
    decimalVal = System.Convert.ToDecimal(charVal)
  Catch exception As System.InvalidCastException
    System.Console.WriteLine( _
       "Char-to-Decimal conversion is not supported " + _
       "by the .NET Framework.")
  End Try

  'Decimal to char conversion is also not supported.
  Try
    charVal = System.Convert.ToChar(decimalVal)
  Catch exception As System.InvalidCastException
    System.Console.WriteLine( _
      "Decimal-to-Char conversion is not supported " + _
      "by the .NET Framework.")
  End Try
End Sub

Dotyczy

ToChar(DateTime)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

public:
 static char ToChar(DateTime value);
public static char ToChar (DateTime value);
static member ToChar : DateTime -> char
Public Shared Function ToChar (value As DateTime) As Char

Parametry

value
DateTime

Wartość daty i godziny, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Ta konwersja nie jest obsługiwana. Nie jest zwracana żadna wartość.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.

Dotyczy

ToChar(Char)

Zwraca określoną wartość znaku Unicode; nie jest wykonywana żadna rzeczywista konwersja.

public:
 static char ToChar(char value);
public static char ToChar (char value);
static member ToChar : char -> char
Public Shared Function ToChar (value As Char) As Char

Parametry

value
Char

Znak Unicode do zwrócenia.

Zwraca

Char

value jest zwracany bez zmian.

Dotyczy

ToChar(Byte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(System::Byte value);
public static char ToChar (byte value);
static member ToChar : byte -> char
Public Shared Function ToChar (value As Byte) As Char

Parametry

value
Byte

8-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma być konwertowana.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje tablicę niepodpisanych bajtów na Char wartości.

byte[] bytes = {Byte.MinValue, 40, 80, 120, 180, Byte.MaxValue};
char result;
foreach (byte number in bytes)
{
  result = Convert.ToChar(number);
  Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
}
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    80 converts to 'P'.
//    120 converts to 'x'.
//    180 converts to '''.
//    255 converts to 'ÿ'.
let bytes = 
  [| Byte.MinValue; 40uy; 80uy; 120uy; 180uy; Byte.MaxValue|]
for number in bytes do
  let result = Convert.ToChar number
  printfn $"{number} converts to '{result}'." 
// The example displays the following output:
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    80 converts to 'P'.
//    120 converts to 'x'.
//    180 converts to '''.
//    255 converts to 'ÿ'.
Dim bytes() As Byte = {Byte.MinValue, 40, 80, 120, 180, Byte.MaxValue}
Dim result As Char
For Each number As Byte In bytes
  result = Convert.ToChar(number)
  Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
Next
' The example displays the following output:
'    0 converts to ' '.
'    40 converts to '('.
'    80 converts to 'P'.
'    120 converts to 'x'.
'    180 converts to '''.
'    255 converts to 'ÿ'.

Dotyczy

ToChar(Boolean)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

public:
 static char ToChar(bool value);
public static char ToChar (bool value);
static member ToChar : bool -> char
Public Shared Function ToChar (value As Boolean) As Char

Parametry

value
Boolean

Wartość logiczna, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Char

Ta konwersja nie jest obsługiwana. Nie jest zwracana żadna wartość.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.

Dotyczy

ToChar(Int32)

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem Unicode na odpowiedni znak Unicode.

public:
 static char ToChar(int value);
public static char ToChar (int value);
static member ToChar : int -> char
Public Shared Function ToChar (value As Integer) As Char

Parametry

value
Int32

Liczba całkowita z podpisem 32-bitowym do przekonwertowania.

Zwraca

Char

Znak Unicode, który jest odpowiednikiem value.

Wyjątki

value wartość jest mniejsza niż Char.MinValue lub większa niż Char.MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje tablicę podpisanych liczb całkowitych na Char wartości.

int[] numbers = { -1, 0, 40, 160, 255, 1028,
         2011, 30001, 207154, Int32.MaxValue };
char result;
foreach (int number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToChar(number);
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.",
            number);
  }
}
//    -1 is outside the range of the Char data type.
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    30001 converts to '由'.
//    207154 is outside the range of the Char data type.
//    2147483647 is outside the range of the Char data type.
let numbers = 
  [| -1; 0; 40; 160; 255; 1028; 2011
    30001; 207154; Int32.MaxValue |]
for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToChar number
    printfn $"{number} converts to '{result}'." 
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{number} is outside the range of the Char data type."
//    -1 is outside the range of the Char data type.
//    0 converts to ' '.
//    40 converts to '('.
//    160 converts to ' '.
//    255 converts to 'ÿ'.
//    1028 converts to 'Є'.
//    2011 converts to 'ߛ'.
//    30001 converts to '由'.
//    207154 is outside the range of the Char data type.
//    2147483647 is outside the range of the Char data type.
Dim numbers() As Integer = { -1, 0, 40, 160, 255, 1028, _
              2011, 30001, 207154, Int32.MaxValue }
Dim result As Char
For Each number As Integer In numbers
  Try
   result = Convert.ToChar(number)
   Console.WriteLine("{0} converts to '{1}'.", number, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Char data type.", _
            number)
  End Try
Next
'    -1 is outside the range of the Char data type.
'    0 converts to ' '.
'    40 converts to '('.
'    160 converts to ' '.
'    255 converts to 'ÿ'.
'    1028 converts to 'Є'.
'    2011 converts to 'ߛ'.
'    30001 converts to '由'.
'    207154 is outside the range of the Char data type.
'    2147483647 is outside the range of the Char data type.

Dotyczy