Convert.ToInt16 Metoda

Definicja

Konwertuje określoną wartość na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

Przeciążenia

ToInt16(String, Int32)

Konwertuje reprezentację ciągu liczby w określonej bazie na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą podpisaną.

ToInt16(String, IFormatProvider)

Konwertuje określoną reprezentację ciągu liczby na równoważną liczbę z podpisem 16-bitowym przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

ToInt16(Object, IFormatProvider)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

ToInt16(UInt64)

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(UInt32)

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(UInt16)

Konwertuje wartość określonej 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(String)

Konwertuje określoną reprezentację ciągu liczby na równoważną liczbę z podpisem 16-bitowym.

ToInt16(Single)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

ToInt16(SByte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej podpisanej na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(Int32)

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej podpisanej na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(Int64)

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej podpisanej na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą podpisaną.

ToInt16(Int16)

Zwraca określoną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem; nie jest wykonywana żadna rzeczywista konwersja.

ToInt16(Double)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

ToInt16(Decimal)

Konwertuje wartość określonej liczby dziesiętnej na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

ToInt16(DateTime)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

ToInt16(Char)

Konwertuje wartość określonego znaku Unicode na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(Byte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

ToInt16(Boolean)

Konwertuje określoną wartość logiczną na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą podpisaną.

ToInt16(Object)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

ToInt16(String, Int32)

Konwertuje reprezentację ciągu liczby w określonej bazie na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą podpisaną.

public:
 static short ToInt16(System::String ^ value, int fromBase);
public static short ToInt16 (string value, int fromBase);
public static short ToInt16 (string? value, int fromBase);
static member ToInt16 : string * int -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As String, fromBase As Integer) As Short

Parametry

value
String

Ciąg zawierający liczbę, którą należy przekształcić.

fromBase
Int32

Podstawa liczby w value, która musi mieć wartość 2, 8, 10 lub 16.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna liczbie w valueliczbie lub 0 (zero), jeśli value jest to null.

Wyjątki

fromBase nie jest 2, 8, 10 lub 16.

-lub-

value, który reprezentuje niepodstawowy 10 podpisany numer, jest poprzedzony znakiem ujemnym.

value zawiera znak, który nie jest prawidłową cyfrą w bazie określonej przez fromBase. Komunikat o wyjątku wskazuje, że nie ma cyfr do konwersji, jeśli pierwszy znak jest value nieprawidłowy. W przeciwnym razie komunikat wskazuje, że value zawiera nieprawidłowe znaki końcowe.

value, który reprezentuje niepodstawowy 10 podpisany numer, jest poprzedzony znakiem ujemnym.

-lub-

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza lub większa niż MinValue MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje zinterpretować każdy element w tablicy ciągów jako ciąg szesnastkowy i przekonwertować go na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] hexStrings = { "8000", "0FFF", "f000", "00A30", "D", "-13",
               "9AC61", "GAD" };
   foreach (string hexString in hexStrings)
   {
     try {
      short number = Convert.ToInt16(hexString, 16);
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", hexString, number);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the correct format for a hexadecimal number.",
               hexString);
     }
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of an Int16.", hexString);
     }
     catch (ArgumentException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is invalid in base 16.", hexString);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted '8000' to -32,768.
//    Converted '0FFF' to 4,095.
//    Converted 'f000' to -4,096.
//    Converted '00A30' to 2,608.
//    Converted 'D' to 13.
//    '-13' is invalid in base 16.
//    '9AC61' is outside the range of an Int16.
//    'GAD' is not in the correct format for a hexadecimal number.
open System

let hexStrings = 
  [| "8000"; "0FFF"; "f000"; "00A30"
    "D"; "-13"; "9AC61"; "GAD" |]

for hexString in hexStrings do
  try
    let number = Convert.ToInt16(hexString, 16)
    printfn $"Converted '{hexString}' to {number:N0}."
  with
  | :? FormatException ->
    printfn $"'{hexString}' is not in the correct format for a hexadecimal number."
  | :? OverflowException ->
    printfn $"'{hexString}' is outside the range of an Int16."
  | :? ArgumentException ->
    printfn $"'{hexString}' is invalid in base 16."
// The example displays the following output:
//    Converted '8000' to -32,768.
//    Converted '0FFF' to 4,095.
//    Converted 'f000' to -4,096.
//    Converted '00A30' to 2,608.
//    Converted 'D' to 13.
//    '-13' is invalid in base 16.
//    '9AC61' is outside the range of an Int16.
//    'GAD' is not in the correct format for a hexadecimal number.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim hexStrings() As String = { "8000", "0FFF", "f000", "00A30", "D", _
                   "-13", "9AC61", "GAD" }
   For Each hexString As String In hexStrings
     Try
      Dim number As Short = Convert.ToInt16(hexString, 16)
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", hexString, number)
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("'{0}' is not in the correct format for a hexadecimal number.", _
               hexString)
     Catch e As OverflowException
      Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of an Int16.", hexString)
     Catch e As ArgumentException
      Console.WriteLine("'{0}' is invalid in base 16.", hexString)
     End Try
   Next                      
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Converted '8000' to -32,768.
'    Converted '0FFF' to 4,095.
'    Converted 'f000' to -4,096.
'    Converted '00A30' to 2,608.
'    Converted 'D' to 13.
'    '-13' is invalid in base 16.
'    '9AC61' is outside the range of an Int16.
'    'GAD' is not in the correct format for a hexadecimal number.

Uwagi

Jeśli fromBase wartość to 16, możesz prefiks liczby określonej przez value parametr o wartości "0x" lub "0X".

Ponieważ znak ujemny nie jest obsługiwany w przypadku reprezentacji liczbowych innych niż base 10, metoda zakłada, ToInt16(String, Int32) że liczby ujemne używają reprezentacji uzupełniającej dwóch. Innymi słowy, metoda zawsze interpretuje bit binarny najwyższej kolejności liczby całkowitej (bit 15) jako bit znaku. W związku z tym można napisać kod, w którym liczba niepodstawna 10, która jest poza zakresem Int16 typu danych, jest konwertowana na Int16 wartość bez metody zgłaszającej wyjątek. Poniższy przykład Int16.MaxValue zwiększa się o jeden, konwertuje wynikową liczbę na reprezentację ciągu szesnastkowego, a następnie wywołuje metodę ToInt16(String, Int32) . Zamiast zgłaszać wyjątek, metoda wyświetla komunikat "0x8000 konwertuje na -32768".

// Create a hexadecimal value out of range of the Int16 type.
string value = Convert.ToString((int) short.MaxValue + 1, 16);
// Convert it back to a number.
try
{
  short number = Convert.ToInt16(value, 16);
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value);
}
// Create a hexadecimal value out of range of the Int16 type.
let value = Convert.ToString(int Int16.MaxValue + 1, 16)
// Convert it back to a number.
try
  let number = Convert.ToInt16(value, 16)
  printfn $"0x{value} converts to {number}."
with :? OverflowException ->
  printfn $"Unable to convert '0x{value}' to a 16-bit integer."
' Create a hexadecimal value out of range of the Int16 type.
Dim value As String = Convert.ToString(CInt(Short.MaxValue) + 1, 16)
' Convert it back to a number.
Try
  Dim number As Short = Convert.ToInt16(value, 16)
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number)
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value)
End Try

Podczas wykonywania operacji binarnych lub przeliczeń liczbowych programista ma obowiązek sprawdzić, czy metoda używa reprezentacji liczbowej odpowiedniej do zinterpretowania określonej wartości. Jak pokazano w poniższym przykładzie, możesz upewnić się, że metoda odpowiednio obsługuje przepełnianie, najpierw pobierając znak wartości liczbowej przed przekonwertowaniem jej na reprezentację ciągu szesnastkowego. Wyrzuć wyjątek, jeśli oryginalna wartość była dodatnia, ale konwersja z powrotem do liczby całkowitej zwraca wartość ujemną.

// Create a hexadecimal value out of range of the Short type.
int sourceNumber = (int) short.MaxValue + 1;
bool isNegative = (Math.Sign(sourceNumber) == -1);
string value = Convert.ToString(sourceNumber, 16);
short targetNumber;
try
{
  targetNumber = Convert.ToInt16(value, 16);
  if (! isNegative && ((targetNumber & 0x8000) != 0))
   throw new OverflowException();
  else
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value);
}
// Displays the following to the console:
//  Unable to convert '0x8000' to a 16-bit integer.
// Create a hexadecimal value out of range of the Short type.
let sourceNumber = int Int16.MaxValue + 1
let isNegative = sign sourceNumber = -1
let value = Convert.ToString(sourceNumber, 16)
try
  let targetNumber = Convert.ToInt16(value, 16)
  if not isNegative && targetNumber &&& 0x8000s <> 0s then
    raise (OverflowException())
  else
    printfn $"0x{value} converts to {targetNumber}."
with :? OverflowException ->
  printfn $"Unable to convert '0x{value}' to a 16-bit integer."
// Displays the following to the console:
//  Unable to convert '0x8000' to a 16-bit integer.
' Create a hexadecimal value out of range of the Short type.
Dim sourceNumber As Integer = CInt(Short.MaxValue) + 1
Dim isNegative As Boolean = (Math.Sign(sourceNumber) = -1)
Dim value As String = Convert.ToString(sourceNumber, 16)
Dim targetNumber As Short
Try
  targetNumber = Convert.ToInt16(value, 16)
  If Not isNegative And ((targetNumber And &H8000) <> 0) Then
   Throw New OverflowException()
  Else 
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber)
  End If  
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to a 16-bit integer.", value)
End Try 
' Displays the following to the console:
'  Unable to convert '0x8000' to a 16-bit integer.

Dotyczy

ToInt16(String, IFormatProvider)

Konwertuje określoną reprezentację ciągu liczby na równoważną liczbę z podpisem 16-bitowym przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 static short ToInt16(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static short ToInt16 (string value, IFormatProvider provider);
public static short ToInt16 (string? value, IFormatProvider? provider);
static member ToInt16 : string * IFormatProvider -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As String, provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

value
String

Ciąg zawierający liczbę, którą należy przekształcić.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna liczbie w valueliczbie lub 0 (zero), jeśli value jest to null.

Wyjątki

value nie składa się z opcjonalnego znaku, po którym następuje sekwencja cyfr (od 0 do 9).

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza lub większa niż MinValue MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje reprezentacje ciągu 16-bitowych liczb całkowitych za ToInt16 pomocą metody przy użyciu IFormatProvider obiektu.

// Example of the Convert::ToInt16( String* ) and 
// Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) methods.
using namespace System;
using namespace System::Globalization;
const __wchar_t * protoFmt = L"{0,-20}{1,-20}{2}";

// Get the exception type name; remove the namespace prefix.
String^ GetExceptionType( Exception^ ex )
{
  String^ exceptionType = ex->GetType()->ToString();
  return exceptionType->Substring( exceptionType->LastIndexOf( '.' ) + 1 );
}

void ConvertToInt16( String^ numericStr, IFormatProvider^ provider )
{
  Object^ defaultValue;
  Object^ providerValue;
  
  // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
  try
  {
   defaultValue = Convert::ToInt16( numericStr );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   defaultValue = GetExceptionType( ex );
  }

  
  // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
  try
  {
   providerValue = Convert::ToInt16( numericStr, provider );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   providerValue = GetExceptionType( ex );
  }

  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), numericStr, defaultValue, providerValue );
}

int main()
{
  
  // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
  // properties that apply to numbers.
  NumberFormatInfo^ provider = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // These properties affect the conversion.
  provider->NegativeSign = "neg ";
  provider->PositiveSign = "pos ";
  
  // These properties do not affect the conversion.
  // The input string cannot have decimal and group separators.
  provider->NumberDecimalSeparator = ".";
  provider->NumberGroupSeparator = ",";
  array<Int32>^sizes = {3};
  provider->NumberGroupSizes = sizes;
  provider->NumberNegativePattern = 0;
  Console::WriteLine( "This example of\n"
  " Convert::ToInt16( String* ) and \n"
  " Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) "
  "\ngenerates the following output. It converts "
  "several strings to \nshort values, using "
  "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "String to convert", "Default/exception", "Provider/exception" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "-----------------", "-----------------", "------------------" );
  
  // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
  ConvertToInt16( "12345", provider );
  ConvertToInt16( "+12345", provider );
  ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
  ConvertToInt16( "-12345", provider );
  ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
  ConvertToInt16( "12345.", provider );
  ConvertToInt16( "12,345", provider );
  ConvertToInt16( "(12345)", provider );
  ConvertToInt16( "32768", provider );
  ConvertToInt16( "-32769", provider );
}

/*
This example of
 Convert::ToInt16( String* ) and
 Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
// Example of the Convert.ToInt16( string ) and
// Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) methods.
using System;
using System.Globalization;

class ToInt16ProviderDemo
{
  static string format = "{0,-20}{1,-20}{2}";

   // Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  static string GetExceptionType( Exception ex )
  {
    string exceptionType = ex.GetType( ).ToString( );
    return exceptionType.Substring(
      exceptionType.LastIndexOf( '.' ) + 1 );
  }

  static void ConvertToInt16( string numericStr,
    IFormatProvider provider )
  {
    object defaultValue;
    object providerValue;

    // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    try
    {
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      defaultValue = GetExceptionType( ex );
    }

    // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    try
    {
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      providerValue = GetExceptionType( ex );
    }

    Console.WriteLine( format, numericStr,
      defaultValue, providerValue );
  }

  public static void Main( )
  {
    // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    // properties that apply to numbers.
    NumberFormatInfo provider = new NumberFormatInfo();

    // These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg ";
    provider.PositiveSign = "pos ";

    // These properties do not affect the conversion.
    // The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = ".";
    provider.NumberGroupSeparator = ",";
    provider.NumberGroupSizes = new int[ ] { 3 };
    provider.NumberNegativePattern = 0;

    Console.WriteLine("This example of\n" +
      " Convert.ToInt16( string ) and \n" +
      " Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) " +
      "\ngenerates the following output. It converts " +
      "several strings to \nshort values, using " +
      "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
    Console.WriteLine( format, "String to convert",
      "Default/exception", "Provider/exception" );
    Console.WriteLine( format, "-----------------",
      "-----------------", "------------------" );

    // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider );
    ConvertToInt16( "+12345", provider );
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
    ConvertToInt16( "-12345", provider );
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
    ConvertToInt16( "12345.", provider );
    ConvertToInt16( "12,345", provider );
    ConvertToInt16( "(12345)", provider );
    ConvertToInt16( "32768", provider );
    ConvertToInt16( "-32769", provider );
  }
}

/*
This example of
 Convert.ToInt16( string ) and
 Convert.ToInt16( string, IFormatProvider )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
// Example of the Convert.ToInt16( string ) and
// Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) methods.
open System
open System.Globalization

let format obj1 obj2 obj3 = printfn $"{obj1,-20}{obj2,-20}{obj3}"

// Get the exception type name; remove the namespace prefix.
let getExceptionType (ex: exn) =
  let exceptionType = ex.GetType() |> string
  exceptionType.Substring(exceptionType.LastIndexOf '.' + 1)

let convertToInt16 (numericStr: string) (provider: IFormatProvider) =
  // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
  let defaultValue = 
    try
      Convert.ToInt16 numericStr
      |> string
    with ex ->
      getExceptionType ex

  // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
  let providerValue = 
    try
      Convert.ToInt16(numericStr, provider)
      |> string
    with ex ->
      getExceptionType ex

  format numericStr defaultValue providerValue

// Create a NumberFormatInfo object and set several of its
// properties that apply to numbers.
let provider = NumberFormatInfo()

// These properties affect the conversion.
provider.NegativeSign <- "neg "
provider.PositiveSign <- "pos "

// These properties do not affect the conversion.
// The input string cannot have decimal and group separators.
provider.NumberDecimalSeparator <- "."
provider.NumberGroupSeparator <- ","
provider.NumberGroupSizes <- [| 3 |]
provider.NumberNegativePattern <- 0

printfn
  """This example of
 Convert.ToInt16( string ) and 
 Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) 
generates the following output. It converts several strings to 
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
"""
format "String to convert" "Default/exception" "Provider/exception"
format "-----------------" "-----------------" "------------------"

// Convert strings, with and without an IFormatProvider.
convertToInt16 "12345" provider
convertToInt16 "+12345" provider
convertToInt16 "pos 12345" provider
convertToInt16 "-12345" provider
convertToInt16 "neg 12345" provider
convertToInt16 "12345." provider
convertToInt16 "12,345" provider
convertToInt16 "(12345)" provider
convertToInt16 "32768" provider
convertToInt16 "-32769" provider

// This example of
//  Convert.ToInt16( string ) and
//  Convert.ToInt16( string, IFormatProvider )
// generates the following output. It converts several strings to
// short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
//
// String to convert  Default/exception  Provider/exception
// -----------------  -----------------  ------------------
// 12345        12345        12345
// +12345       12345        FormatException
// pos 12345      FormatException   12345
// -12345       -12345       FormatException
// neg 12345      FormatException   -12345
// 12345.       FormatException   FormatException
// 12,345       FormatException   FormatException
// (12345)       FormatException   FormatException
// 32768        OverflowException  OverflowException
// -32769       OverflowException  FormatException
' Example of the Convert.ToInt16( String ) and 
' Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) methods.
Imports System.Globalization

Module ToInt16ProviderDemo

  Dim format As String = "{0,-20}{1,-20}{2}"

  ' Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  Function GetExceptionType( ex As Exception ) As String

    Dim exceptionType  As String = ex.GetType( ).ToString( )
    Return exceptionType.Substring( _
      exceptionType.LastIndexOf( "."c ) + 1 )
  End Function

  Sub ConvertToInt16( numericStr As String, _
    provider As IFormatProvider )

    Dim defaultValue  As Object
    Dim providerValue  As Object

    ' Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    Try
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr )
    Catch ex As Exception
      defaultValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    ' Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    Try
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider )
    Catch ex As Exception
      providerValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    Console.WriteLine( format, numericStr, _
      defaultValue, providerValue )
  End Sub

  Sub Main( )

    ' Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    ' properties that apply to numbers.
    Dim provider As NumberFormatInfo = new NumberFormatInfo( )

    ' These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg "
    provider.PositiveSign = "pos "

    ' These properties do not affect the conversion.
    ' The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = "."
    provider.NumberGroupSeparator = ","
    provider.NumberGroupSizes = New Integer( ) { 3 }
    provider.NumberNegativePattern = 0

    Console.WriteLine( "This example of" & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String ) and " & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) " & _
      vbCrLf & "generates the following output. It " & _
      "converts several strings to " & vbCrLf & "Short " & _
      "values, using default formatting " & _
      "or a NumberFormatInfo object." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( format, "String to convert", _
      "Default/exception", "Provider/exception" )
    Console.WriteLine( format, "-----------------", _
      "-----------------", "------------------" )

    ' Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider )
    ConvertToInt16( "+12345", provider )
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider )
    ConvertToInt16( "-12345", provider )
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider )
    ConvertToInt16( "12345.", provider )
    ConvertToInt16( "12,345", provider )
    ConvertToInt16( "(12345)", provider )
    ConvertToInt16( "32768", provider )
    ConvertToInt16( "-32769", provider )
  End Sub 
End Module 

' This example of
'  Convert.ToInt16( String ) and
'  Convert.ToInt16( String, IFormatProvider )
' generates the following output. It converts several strings to
' Short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
' 
' String to convert  Default/exception  Provider/exception
' -----------------  -----------------  ------------------
' 12345        12345        12345
' +12345       12345        FormatException
' pos 12345      FormatException   12345
' -12345       -12345       FormatException
' neg 12345      FormatException   -12345
' 12345.       FormatException   FormatException
' 12,345       FormatException   FormatException
' (12345)       FormatException   FormatException
' 32768        OverflowException  OverflowException
' -32769       OverflowException  FormatException

Uwagi

providerIFormatProvider to wystąpienie, które uzyskuje NumberFormatInfo obiekt. Obiekt NumberFormatInfo udostępnia informacje specyficzne dla kultury dotyczące formatu .value Jeśli provider jest to null, NumberFormatInfo jest używana wartość dla bieżącej kultury.

Jeśli wolisz nie obsługiwać wyjątku, jeśli konwersja nie powiedzie się, możesz wywołać metodę Int16.TryParse zamiast tego. Zwraca wartość wskazującą, czy konwersja zakończyła się powodzeniem Boolean , czy niepowodzeniem.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt16(Object, IFormatProvider)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 static short ToInt16(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static short ToInt16 (object value, IFormatProvider provider);
public static short ToInt16 (object? value, IFormatProvider? provider);
static member ToInt16 : obj * IFormatProvider -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Object, provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

value
Object

Obiekt, który implementuje IConvertible interfejs.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita z podpisem, która jest równoważna valuewartościom , lub zero, jeśli value jest to null.

Wyjątki

value nie jest w odpowiednim formacie dla Int16 typu.

value nie implementuje IConvertible.

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza lub większa niż MinValue MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano klasę, która implementuje IConvertible klasę i klasę, która implementuje IFormatProviderklasę . Obiekty klasy implementujące IConvertible tablicę Double wartości. Obiekt każdej klasy jest przekazywany do ToInt16 metody . Ta metoda zwraca średnią tablicy Double wartości przy użyciu obiektu implementowania IFormatProvider w celu określenia sposobu obliczania średniej.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum class AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};


// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
ref class AverageInfo: public IFormatProvider
{
protected:
  AverageType AvgType;

public:

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  AverageInfo( AverageType avgType )
  {
   this->AvgType = avgType;
  }


  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   if ( argType == AverageInfo::typeid)
      return this;
   else
      return (Object^)0;
  }


  property AverageType TypeOfAverage 
  {

   // Use this property to set or get the type of averaging.
   AverageType get()
   {
     return this->AvgType;
   }

   void set( AverageType value )
   {
     this->AvgType = value;
   }

  }

};


// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
ref class DataSet: public IConvertible
{
private:
  static Object^ null = nullptr;

protected:
  ArrayList^ data;
  AverageInfo^ defaultProvider;

  // This method unboxes a boxed double.
  double UnBoxDouble( Object^ obj )
  {
   return *static_cast<double^>(obj);
  }


public:

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  DataSet( ... array<Double>^values )
  {
   data = gcnew ArrayList( (Array^)values );
   defaultProvider = gcnew AverageInfo( AverageType::ArithmeticMean );
  }


  // Add additional values with this method.
  int Add( double value )
  {
   data->Add( value );
   return data->Count;
  }


  property double Item[ int ]
  {

   // Get, set, and add values with this indexer property.
   double get( int index )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         return UnBoxDouble( data[ index ] );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.get] Index out of range." );
   }

   void set( int index, double value )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         data[ index ] = value;
     else
     if ( index == data->Count )
         data->Add( value );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.set] Index out of range." );
   }

  }

  property int Count 
  {

   // This property returns the number of elements in the object.
   int get()
   {
     return data->Count;
   }

  }

protected:

  // This method calculates the average of the object's elements.
  double Average( AverageType avgType )
  {
   double SumProd;
   if ( data->Count == 0 )
      return 0.0;

   switch ( avgType )
   {
     case AverageType::GeometricMean:
      SumProd = 1.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd *= UnBoxDouble( data[ Index ] );
      
      // This calculation will not fail with negative 
      // elements.
      return Math::Sign( SumProd ) * Math::Pow( Math::Abs( SumProd ), 1.0 / data->Count );

     case AverageType::ArithmeticMean:
      SumProd = 0.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd += UnBoxDouble( data[ Index ] );
      return SumProd / data->Count;

     case AverageType::Median:
      if ( data->Count % 2 == 0 )
            return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) + UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] )) / 2.0;
      else
            return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] );

     default:
      return 0.0;
   }
  }


  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  AverageInfo^ GetAverageInfo( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageInfo^ avgInfo = nullptr;
   if ( provider != nullptr )
      avgInfo = static_cast<AverageInfo^>(provider->GetFormat( AverageInfo::typeid ));

   if ( avgInfo == nullptr )
      return defaultProvider;
   else
      return avgInfo;
  }


  // Calculate the average and limit the range.
  double CalcNLimitAverage( double min, double max, IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // Get the format provider and calculate the average.
   AverageInfo^ avgInfo = GetAverageInfo( provider );
   double avg = Average( avgInfo->TypeOfAverage );
   
   // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
   // for the type.
   return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }


public:

  // The following elements are required by IConvertible.
  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  virtual TypeCode GetTypeCode()
  {
   return TypeCode::Object;
  }

  virtual bool ToBoolean( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // ToBoolean is false if the dataset is empty.
   if ( data->Count <= 0 )
      return false;
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   else
   
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   if ( AverageType::Median == GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage )
   {
     if ( data->Count % 2 == 0 )
         return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0 || UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] ) != 0.0);
     else
         return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0;
   }
   // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
   // true if any element of the dataset is nonzero. 
   else
   {
     for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
      if ( UnBoxDouble( data[ Index ] ) != 0.0 )
            return true;
     return false;
   }
  }

  virtual Byte ToByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToByte( CalcNLimitAverage( Byte::MinValue, Byte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual Char ToChar( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToChar( Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( Char::MinValue, Char::MaxValue, provider ) ) );
  }


  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  virtual DateTime ToDateTime( IFormatProvider^ provider )
  {
   double seconds = Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
   try
   {
     return DateTime::Now.AddSeconds( seconds );
   }
   catch ( ArgumentOutOfRangeException^ ) 
   {
     return seconds < 0.0 ? DateTime::MinValue : DateTime::MaxValue;
   }

  }

  virtual Decimal ToDecimal( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
   // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
   // following limits must be used.
   return Convert::ToDecimal( CalcNLimitAverage( -79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  virtual double ToDouble( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
  }

  virtual short ToInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt16( CalcNLimitAverage( Int16::MinValue, Int16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual int ToInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt32( CalcNLimitAverage( Int32::MinValue, Int32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual __int64 ToInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
   // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
   // limits must be used.
   return Convert::ToInt64( CalcNLimitAverage( -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  virtual signed char ToSByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSByte( CalcNLimitAverage( SByte::MinValue, SByte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual float ToSingle( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSingle( CalcNLimitAverage( Single::MinValue, Single::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt16 ToUInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( UInt16::MinValue, UInt16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt32 ToUInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt32( CalcNLimitAverage( UInt32::MinValue, UInt32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt64 ToUInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
   // UInt64 value, so the following limit must be used.
   return Convert::ToUInt64( CalcNLimitAverage( 0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  virtual Object^ ToType( Type^ conversionType, IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ChangeType( Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage ), conversionType );
  }

  virtual String^ ToString( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageType avgType = GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage;
   return String::Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, Average( avgType ) );
  }

};


// Display a DataSet with three different format providers.
void DisplayDataSet( DataSet^ ds )
{
  IFormatProvider^ null = nullptr;
  String^ fmt = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
  AverageInfo^ median = gcnew AverageInfo( AverageType::Median );
  AverageInfo^ geMean = gcnew AverageInfo( AverageType::GeometricMean );
  
  // Display the dataset elements.
  if ( ds->Count > 0 )
  {
   Console::Write( "\nDataSet: [{0}", ds->Item[ 0 ] );
   for ( int iX = 1; iX < ds->Count; iX++ )
     Console::Write( ", {0}", ds->Item[ iX ] );
   Console::WriteLine( "]\n" );
  }

  Console::WriteLine( fmt, "Convert::", "Default", "Geometric Mean", "Median" );
  Console::WriteLine( fmt, "---------", "-------", "--------------", "------" );
  Console::WriteLine( fmt, "ToBoolean", Convert::ToBoolean( ds, null ), Convert::ToBoolean( ds, geMean ), Convert::ToBoolean( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToByte", Convert::ToByte( ds, null ), Convert::ToByte( ds, geMean ), Convert::ToByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToChar", Convert::ToChar( ds, null ), Convert::ToChar( ds, geMean ), Convert::ToChar( ds, median ) );
  Console::WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}"
  "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", "ToDateTime", Convert::ToDateTime( ds, null ), Convert::ToDateTime( ds, geMean ), Convert::ToDateTime( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDecimal", Convert::ToDecimal( ds, null ), Convert::ToDecimal( ds, geMean ), Convert::ToDecimal( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDouble", Convert::ToDouble( ds, null ), Convert::ToDouble( ds, geMean ), Convert::ToDouble( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt16", Convert::ToInt16( ds, null ), Convert::ToInt16( ds, geMean ), Convert::ToInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt32", Convert::ToInt32( ds, null ), Convert::ToInt32( ds, geMean ), Convert::ToInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt64", Convert::ToInt64( ds, null ), Convert::ToInt64( ds, geMean ), Convert::ToInt64( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSByte", Convert::ToSByte( ds, null ), Convert::ToSByte( ds, geMean ), Convert::ToSByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSingle", Convert::ToSingle( ds, null ), Convert::ToSingle( ds, geMean ), Convert::ToSingle( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt16", Convert::ToUInt16( ds, null ), Convert::ToUInt16( ds, geMean ), Convert::ToUInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt32", Convert::ToUInt32( ds, null ), Convert::ToUInt32( ds, geMean ), Convert::ToUInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt64", Convert::ToUInt64( ds, null ), Convert::ToUInt64( ds, geMean ), Convert::ToUInt64( ds, median ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the "
  "Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods "
  "\ngenerates the following output. The example "
  "displays the values \nreturned by the methods, "
  "using several IFormatProvider objects.\n" );
  
  // To call a [ParamArray] method in C++, you cannot just
  // list the parameters, you need to build an array.
  array<Double>^dataElem = gcnew array<Double>(6);
  dataElem[ 0 ] = 10.5;
  dataElem[ 1 ] = 22.2;
  dataElem[ 2 ] = 45.9;
  dataElem[ 3 ] = 88.7;
  dataElem[ 4 ] = 156.05;
  dataElem[ 5 ] = 297.6;
  DataSet^ ds1 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds1 );
  dataElem = gcnew array<Double>(5);
  dataElem[ 0 ] = 359999.95;
  dataElem[ 1 ] = 425000;
  dataElem[ 2 ] = 499999.5;
  dataElem[ 3 ] = 775000;
  dataElem[ 4 ] = 1695000;
  DataSet^ ds2 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds2 );
}

/*
This example of the Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:30:23 2003-05-13 15:29:39 2003-05-13 15:29:47
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 08:05:19 2003-05-20 22:54:57 2003-05-19 10:21:59
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
using System;
using System.Collections;

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
public enum AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
public class AverageInfo : IFormatProvider
{
  protected AverageType AvgType;

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  public AverageInfo( AverageType avgType )
  {
    this.AvgType = avgType;
  }

  // This method returns a reference to the containing object
  // if an object of AverageInfo type is requested.
  public object GetFormat( Type argType )
  {
    if ( argType == typeof( AverageInfo ) )
      return this;
    else
      return null;
  }

  // Use this property to set or get the type of averaging.
  public AverageType TypeOfAverage
  {
    get { return this.AvgType; }
    set { this.AvgType = value; }
  }
}

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// return an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
public class DataSet : IConvertible
{
  protected ArrayList   data;
  protected AverageInfo  defaultProvider;

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  public DataSet( params double[ ] values )
  {
    data = new ArrayList( values );
    defaultProvider =
      new AverageInfo( AverageType.ArithmeticMean );
  }

  // Add additional values with this method.
  public int Add( double value )
  {
    data.Add( value );
    return data.Count;
  }

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  public double this[ int index ]
  {
    get
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        return (double)data[ index ];
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.get] Index out of range." );
    }
    set
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        data[ index ] = value;

      else if( index == data.Count )
        data.Add( value );
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.set] Index out of range." );
    }
  }

  // This property returns the number of elements in the object.
  public int Count
  {
    get { return data.Count; }
  }

  // This method calculates the average of the object's elements.
  protected double Average( AverageType avgType )
  {
    double SumProd;

    if( data.Count == 0 )
      return 0.0;

    switch( avgType )
    {
      case AverageType.GeometricMean:

        SumProd = 1.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd *= (double)data[ Index ];

        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow(
          Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count );

      case AverageType.ArithmeticMean:

        SumProd = 0.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd += (double)data[ Index ];

        return SumProd / data.Count;

      case AverageType.Median:

        if( data.Count % 2 == 0 )
          return ( (double)data[ data.Count / 2 ] +
            (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] ) / 2.0;
        else
          return (double)data[ data.Count / 2 ];

      default:
        return 0.0;
    }
  }

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  protected AverageInfo GetAverageInfo( IFormatProvider provider )
  {
    AverageInfo avgInfo = null;

    if( provider != null )
      avgInfo = (AverageInfo)provider.GetFormat(
        typeof( AverageInfo ) );

    if ( avgInfo == null )
      return defaultProvider;
    else
      return avgInfo;
  }

  // Calculate the average and limit the range.
  protected double CalcNLimitAverage( double min, double max,
    IFormatProvider provider )
  {
    // Get the format provider and calculate the average.
    AverageInfo avgInfo = GetAverageInfo( provider );
    double avg = Average( avgInfo.TypeOfAverage );

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }

  // The following elements are required by IConvertible.

  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  public TypeCode GetTypeCode( )
  {
    return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean( IFormatProvider provider )
  {
    // ToBoolean is false if the dataset is empty.
    if( data.Count <= 0 )
    {
      return false;
    }

    // For median averaging, ToBoolean is true if any
    // non-discarded elements are nonzero.
    else if( AverageType.Median ==
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    {
      if (data.Count % 2 == 0 )
        return ( (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0 ||
          (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] != 0.0 );
      else
        return (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0;
    }

    // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
    // true if any element of the dataset is nonzero.
    else
    {
      for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
        if( (double)data[ Index ] != 0.0 )
          return true;
      return false;
    }
  }

  public byte ToByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage(
      Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) );
  }

  public char ToChar( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      Char.MinValue, Char.MaxValue, provider ) ) );
  }

  // Convert to DateTime by adding the calculated average as
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
  // always returned.
  public DateTime ToDateTime( IFormatProvider provider )
  {
    double seconds =
      Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage );
    try
    {
      return DateTime.Now.AddSeconds( seconds );
    }
    catch( ArgumentOutOfRangeException )
    {
      return seconds < 0.0 ? DateTime.MinValue : DateTime.MaxValue;
    }
  }

  public decimal ToDecimal( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
    // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
    // following limits must be used.
    return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage(
      -79228162514264330000000000000.0,
      79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  public double ToDouble( IFormatProvider provider )
  {
    return Average( GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage );
  }

  public short ToInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage(
      Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) );
  }

  public int ToInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage(
      Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) );
  }

  public long ToInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
    // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
    // limits must be used.
    return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage(
      -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  public SByte ToSByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage(
      SByte.MinValue, SByte.MaxValue, provider ) );
  }

  public float ToSingle( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage(
      Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt16 ToUInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      UInt16.MinValue, UInt16.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt32 ToUInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage(
      UInt32.MinValue, UInt32.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt64 ToUInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
    // UInt64 value, so the following limit must be used.
    return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage(
      0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  public object ToType( Type conversionType,
    IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ChangeType( Average(
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage ),
      conversionType );
  }

  public string ToString( IFormatProvider provider )
  {
    AverageType avgType = GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage;
    return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType,
      Average( avgType ) );
  }
}

class IConvertibleProviderDemo
{
  // Display a DataSet with three different format providers.
  public static void DisplayDataSet( DataSet ds )
  {
    string   fmt  = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
    AverageInfo median = new AverageInfo( AverageType.Median );
    AverageInfo geMean =
      new AverageInfo( AverageType.GeometricMean );

     // Display the dataset elements.
    if( ds.Count > 0 )
    {
      Console.Write( "\nDataSet: [{0}", ds[ 0 ] );
      for( int iX = 1; iX < ds.Count; iX++ )
        Console.Write( ", {0}", ds[ iX ] );
      Console.WriteLine( "]\n" );
    }

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default",
      "Geometric Mean", "Median");
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------",
      "--------------", "------");
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean",
      Convert.ToBoolean( ds, null ),
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ),
      Convert.ToBoolean( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte",
      Convert.ToByte( ds, null ),
      Convert.ToByte( ds, geMean ),
      Convert.ToByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar",
      Convert.ToChar( ds, null ),
      Convert.ToChar( ds, geMean ),
      Convert.ToChar( ds, median ) );
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" +
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}",
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, null ),
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ),
      Convert.ToDateTime( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal",
      Convert.ToDecimal( ds, null ),
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ),
      Convert.ToDecimal( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble",
      Convert.ToDouble( ds, null ),
      Convert.ToDouble( ds, geMean ),
      Convert.ToDouble( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16",
      Convert.ToInt16( ds, null ),
      Convert.ToInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32",
      Convert.ToInt32( ds, null ),
      Convert.ToInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64",
      Convert.ToInt64( ds, null ),
      Convert.ToInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToInt64( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte",
      Convert.ToSByte( ds, null ),
      Convert.ToSByte( ds, geMean ),
      Convert.ToSByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle",
      Convert.ToSingle( ds, null ),
      Convert.ToSingle( ds, geMean ),
      Convert.ToSingle( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16",
      Convert.ToUInt16( ds, null ),
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32",
      Convert.ToUInt32( ds, null ),
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64",
      Convert.ToUInt64( ds, null ),
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt64( ds, median ) );
  }

  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine( "This example of " +
      "the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods " +
      "\ngenerates the following output. The example " +
      "displays the values \nreturned by the methods, " +
      "using several IFormatProvider objects.\n" );

    DataSet ds1 = new DataSet(
      10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 );
    DisplayDataSet( ds1 );

    DataSet ds2 = new DataSet(
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 );
    DisplayDataSet( ds2 );
  }
}

/*
This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
open System
open System.Collections

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
type AverageType =
  | None = 0s
  | GeometricMean = 1s
  | ArithmeticMean = 2s
  | Median = 3s

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
[<AllowNullLiteral>]
type AverageInfo(avgType: AverageType) =
  // Use this property to set or get the type of averaging.
  member val TypeOfAverage = avgType with get, set 
  
  interface IFormatProvider with
    // This method returns a reference to the containing object
    // if an object of AverageInfo type is requested.
    member this.GetFormat(argType: Type) =
      if argType = typeof<AverageInfo> then
        this
      else
        null

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
type DataSet([<ParamArray>] values: double[]) =
  let data = ResizeArray values
  let defaultProvider =
    AverageInfo AverageType.ArithmeticMean

  // Add additional values with this method.
  member _.Add(value: double) =
    data.Add value
    data.Count

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  member _.Item
    with get (index) =
      if index >= 0 && index < data.Count then
        data[index]
      else
        raise (InvalidOperationException "[DataSet.get] Index out of range.")
    and set index value =
      if index >= 0 && index < data.Count then
        data[index] <- value
      elif index = data.Count then
        data.Add value
      else
        raise (InvalidOperationException "[DataSet.set] Index out of range.")

  // This property returns the number of elements in the object.
  member _.Count =
    data.Count

  // This method calculates the average of the object's elements.
  member _.Average(avgType: AverageType) =
    if data.Count = 0 then
      0.0
    else
      match avgType with
      | AverageType.GeometricMean ->
        let sumProd =
          Seq.reduce ( * ) data
        
        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        (sign sumProd |> float) * Math.Pow(abs sumProd, 1.0 / (float data.Count))

      | AverageType.ArithmeticMean ->
        Seq.average data

      | AverageType.Median ->
        if data.Count % 2 = 0 then
          (data[data.Count / 2] + data[data.Count / 2 - 1]) / 2.0
        else
          data[ data.Count / 2]
      | _ ->
        0.0

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  member _.GetAverageInfo(provider: IFormatProvider) =
    let avgInfo =
      if provider <> null then
        provider.GetFormat typeof<AverageInfo> :?> AverageInfo
      else 
        null

    if avgInfo = null then
      defaultProvider
    else
      avgInfo

  // Calculate the average and limit the range.
  member this.CalcNLimitAverage(min: double, max: double, provider: IFormatProvider) =
    // Get the format provider and calculate the average.
    let avgInfo = this.GetAverageInfo provider
    let avg = this.Average avgInfo.TypeOfAverage

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    if avg > max then max elif avg < min then min else avg

  // The following elements are required by IConvertible.
  interface IConvertible with
    // None of these conversion functions throw exceptions. When
    // the data is out of range for the type, the appropriate
    // MinValue or MaxValue is used.
    member _.GetTypeCode() =
      TypeCode.Object

    member this.ToBoolean(provider: IFormatProvider) =
      // ToBoolean is false if the dataset is empty.
      if data.Count <= 0 then
        false

      // For median averaging, ToBoolean is true if any
      // non-discarded elements are nonzero.
      elif AverageType.Median = this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage then
        if data.Count % 2 = 0 then
          (data[data.Count / 2] <> 0.0 || data[data.Count / 2 - 1] <> 0.0)
        else
          data[data.Count / 2] <> 0.0

      // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
      // true if any element of the dataset is nonzero.
      else
        Seq.exists (fun x -> x <> 0.0) data

    member this.ToByte(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToByte(this.CalcNLimitAverage(float Byte.MinValue, float Byte.MaxValue, provider) )

    member this.ToChar(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToChar(Convert.ToUInt16(this.CalcNLimitAverage(float Char.MinValue, float Char.MaxValue, provider) ) )

    // Convert to DateTime by adding the calculated average as
    // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
    // always returned.
    member this.ToDateTime(provider: IFormatProvider) =
      let seconds = this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage)
      try
        DateTime.Now.AddSeconds seconds
      with :? ArgumentOutOfRangeException ->
        if seconds < 0.0 then DateTime.MinValue else DateTime.MaxValue

    member this.ToDecimal(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
      // following limits must be used.
      Convert.ToDecimal(this.CalcNLimitAverage(-79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider) )

    member this.ToDouble(provider: IFormatProvider) =
      this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage)

    member this.ToInt16(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToInt16(this.CalcNLimitAverage(float Int16.MinValue, float Int16.MaxValue, provider) )

    member this.ToInt32(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToInt32(this.CalcNLimitAverage(Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider) )

    member this.ToInt64(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
      // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
      // limits must be used.
      Convert.ToInt64(this.CalcNLimitAverage(-9223372036854775000., 9223372036854775000., provider) )

    member this.ToSByte(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToSByte(this.CalcNLimitAverage(float SByte.MinValue, float SByte.MaxValue, provider) )

    member this.ToSingle(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToSingle(this.CalcNLimitAverage(float Single.MinValue, float Single.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt16(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToUInt16(this.CalcNLimitAverage(float UInt16.MinValue, float UInt16.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt32(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToUInt32(this.CalcNLimitAverage(float UInt32.MinValue, float UInt32.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt64(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
      // UInt64 value, so the following limit must be used.
      Convert.ToUInt64(this.CalcNLimitAverage(0, 18446744073709550000.0, provider) )

    member this.ToType(conversionType: Type, provider: IFormatProvider) =
      Convert.ChangeType(this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage), conversionType)

    member this.ToString(provider: IFormatProvider) =
      let avgType = this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage
      $"( {avgType}: {this.Average avgType:G10} )"        

// Display a DataSet with three different format providers.
let displayDataSet (ds: DataSet) =
  let fmt obj1 obj2 obj3 obj4 = printfn $"{obj1,-12}{obj2,20}{obj3,20}{obj4,20}"
  let median = AverageInfo AverageType.Median
  let geMean =
    AverageInfo AverageType.GeometricMean

  // Display the dataset elements.
  if ds.Count > 0 then
    printf $"\nDataSet: [{ds[0]}"
    for i = 1 to ds.Count - 1 do
      printf $", {ds[i]}"
    printfn "]\n"

  fmt "Convert." "Default" "Geometric Mean" "Median"
  fmt "--------" "-------" "--------------" "------"
  fmt "ToBoolean"
    (Convert.ToBoolean(ds, null))
    (Convert.ToBoolean(ds, geMean))
    (Convert.ToBoolean(ds, median))
  fmt "ToByte"
    (Convert.ToByte(ds, null))
    (Convert.ToByte(ds, geMean))
    (Convert.ToByte(ds, median))
  fmt "ToChar"
    (Convert.ToChar(ds, null))
    (Convert.ToChar(ds, geMean))
    (Convert.ToChar(ds, median))
  printfn $"""{"ToDateTime",-12}{Convert.ToDateTime(ds, null).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}{Convert.ToDateTime(ds, geMean).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}{Convert.ToDateTime(ds, median).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}"""

  fmt "ToDecimal"
    (Convert.ToDecimal(ds, null))
    (Convert.ToDecimal(ds, geMean))
    (Convert.ToDecimal(ds, median))
  fmt "ToDouble"
    (Convert.ToDouble(ds, null))
    (Convert.ToDouble(ds, geMean))
    (Convert.ToDouble(ds, median))
  fmt "ToInt16"
    (Convert.ToInt16(ds, null))
    (Convert.ToInt16(ds, geMean))
    (Convert.ToInt16(ds, median))
  fmt "ToInt32"
    (Convert.ToInt32(ds, null))
    (Convert.ToInt32(ds, geMean))
    (Convert.ToInt32(ds, median))
  fmt "ToInt64"
    (Convert.ToInt64(ds, null))
    (Convert.ToInt64(ds, geMean))
    (Convert.ToInt64(ds, median))
  fmt "ToSByte"
    (Convert.ToSByte(ds, null))
    (Convert.ToSByte(ds, geMean))
    (Convert.ToSByte(ds, median))
  fmt "ToSingle"
    (Convert.ToSingle(ds, null))
    (Convert.ToSingle(ds, geMean))
    (Convert.ToSingle(ds, median))
  fmt "ToUInt16"
    (Convert.ToUInt16(ds, null))
    (Convert.ToUInt16(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt16(ds, median))
  fmt "ToUInt32"
    (Convert.ToUInt32(ds, null))
    (Convert.ToUInt32(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt32(ds, median))
  fmt "ToUInt64"
    (Convert.ToUInt64(ds, null))
    (Convert.ToUInt64(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt64(ds, median))

printfn
  """This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatprovider) methods 
generates the following output. The example displays the values 
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
"""

let ds1 = DataSet(10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6)
displayDataSet ds1

let ds2 = DataSet(359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000)
displayDataSet ds2

// This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatprovider) methods
// generates the following output. The example displays the values
// returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
//
// DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
//
// Convert.         Default   Geometric Mean       Median
// --------         -------   --------------       ------
// ToBoolean          True        True        True
// ToByte            103         59         67
// ToChar             g          ;          C
// ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
// ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
// ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
// ToInt16           103         59         67
// ToInt32           103         59         67
// ToInt64           103         59         67
// ToSByte           103         59         67
// ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
// ToUInt16           103         59         67
// ToUInt32           103         59         67
// ToUInt64           103         59         67
//
// DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
//
// Convert.         Default   Geometric Mean       Median
// --------         -------   --------------       ------
// ToBoolean          True        True        True
// ToByte            255         255         255
// ToChar             ?          ?          ?
// ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
// ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
// ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
// ToInt16          32767        32767        32767
// ToInt32          751000       631577       500000
// ToInt64          751000       631577       500000
// ToSByte           127         127         127
// ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
// ToUInt16          65535        65535        65535
// ToUInt32         751000       631577       500000
// ToUInt64         751000       631577       500000
Imports System.Collections

Module IConvertibleProviderDemo

  ' Define the types of averaging available in the class 
  ' implementing IConvertible.
  Enum AverageType as Short
    None = 0
    GeometricMean = 1
    ArithmeticMean = 2
    Median = 3
  End Enum

  ' Pass an instance of this class to methods that require an 
  ' IFormatProvider. The class instance determines the type of 
  ' average to calculate.
  Public Class AverageInfo
    Implements IFormatProvider

    Protected AvgType   As AverageType

    ' Specify the type of averaging in the constructor.
    Public Sub New( avgType As AverageType )
      Me.AvgType = avgType
    End Sub

    ' This method returns a reference to the containing object 
    ' if an object of AverageInfo type is requested. 
    Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
      Implements IFormatProvider.GetFormat

      If argType Is GetType( AverageInfo ) Then
        Return Me
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Function 

    ' Use this property to set or get the type of averaging.
    Public Property TypeOfAverage( ) As AverageType
      Get
        Return Me.AvgType
      End Get
      Set( ByVal value as AverageType )
        Me.AvgType = value
      End Set
    End Property
  End Class 

  ' This class encapsulates an array of Double values and implements 
  ' the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
  ' return an average of the array elements in one of three types: 
  ' arithmetic mean, geometric mean, or median. 
  Public Class DataSet
    Implements IConvertible

    Protected data       As ArrayList
    Protected defaultProvider  As AverageInfo
      
    ' Construct the object and add an initial list of values.
    ' Create a default format provider.
    Public Sub New( ParamArray values( ) As Double )
      data = New ArrayList( values )
      defaultProvider = New AverageInfo( _
        AverageType.ArithmeticMean ) 
    End Sub
      
    ' Add additional values with this method.
    Public Function Add( value As Double ) As Integer
      data.Add( value )
      Return data.Count
    End Function
      
    ' Get, set, and add values with this indexer property.
    Default Public Property Item(index As Integer) As Double
      Get
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          Return System.Convert.ToDouble( data( index ) )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.get] Index out of range." )
        End If
      End Get
      Set
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          data( index ) = value
         
        ElseIf index = data.Count Then
          data.Add( value )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.set] Index out of range." )
        End If
      End Set
    End Property
     
    ' This property returns the number of elements in the object.
    Public ReadOnly Property Count( ) As Integer
      Get
        Return data.Count
      End Get
    End Property

    ' This method calculates the average of the object's elements.
    Protected Function Average( ByVal avgType As AverageType ) As Double

      Dim SumProd As Double 
      Dim Index  As Integer

      If data.Count = 0 Then Return 0.0

      Select Case avgType
        
        Case AverageType.GeometricMean

          SumProd = 1.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd *= data( Index )
          Next Index
          
          ' This calculation will not fail with negative 
          ' elements.
          Return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( _
            Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count )

        Case AverageType.ArithmeticMean

          SumProd = 0.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd += data( Index )
          Next Index

          Return SumProd / data.Count 

        Case AverageType.Median

          If data.Count Mod 2 = 0 Then
            Return ( data( data.Count \ 2 ) + _
              data( data.Count \ 2 - 1 ) ) / 2.0
          Else
            Return data( data.Count \ 2 ) 
          End If
      End Select
    End Function

    ' Get the AverageInfo object from the caller's format 
    ' provider, or use the local default.
    Protected Function GetAverageInfo( _
      provider As IFormatProvider ) As AverageInfo

      Dim avgInfo As AverageInfo = Nothing

      If Not provider Is Nothing Then
        avgInfo = provider.GetFormat( GetType( AverageInfo ) )
      End If

      Return IIf( avgInfo Is Nothing, defaultProvider, avgInfo )
      
    End Function      

    ' Calculate the average and limit the range.
    Protected Function CalcNLimitAverage( min As Double, _
      max As Double, provider as IFormatProvider ) As Double

      ' Get the format provider and calculate the average.
      Dim avgInfo As AverageInfo = GetAverageInfo( provider )
      Dim avg As Double = Average( avgInfo.TypeOfAverage )

      ' Limit the range, based on the minimum and maximum values 
      ' for the type.
      Return IIf( avg > max, max, IIf( avg < min, min, avg ) )

    End Function

    ' The following elements are required by IConvertible.

    ' None of these conversion functions throw exceptions. When
    ' the data is out of range for the type, the appropriate
    ' MinValue or MaxValue is used.
    Public Function GetTypeCode( ) As TypeCode _
      Implements IConvertible.GetTypeCode
      Return TypeCode.Object
    End Function

    Function ToBoolean( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

      ' ToBoolean is false if the dataset is empty.
      If data.Count <= 0 Then
        Return False

      ' For median averaging, ToBoolean is true if any 
      ' non-discarded elements are nonzero.
      ElseIf AverageType.Median = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage Then

        If data.Count Mod 2 = 0 Then
          Return ( data( data.Count \ 2 ) <> 0.0 Or _
            data( data.Count \ 2 - 1 ) <> 0.0 )
        Else
          Return data( data.Count \ 2 ) <> 0.0
        End If

      ' For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
      ' true if any element of the dataset is nonzero. 
      Else
        Dim Index As Integer
        For Index = 0 To data.Count - 1
          If data( Index ) <> 0.0 Then Return True
        Next Index
        Return False
      End If
    End Function

    Function ToByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As Byte _
      Implements IConvertible.ToByte
      Return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( _
        Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToChar( ByVal provider As IFormatProvider ) As Char _
      Implements IConvertible.ToChar
      Return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( _
        CalcNLimitAverage( 0.0, &HFFFF, provider ) ) )
    End Function

    ' Convert to DateTime by adding the calculated average as 
    ' seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
    ' always returned.
    Function ToDateTime( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      DateTime Implements IConvertible.ToDateTime
      Dim seconds As Double = Average( _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
      Try
        Return DateTime.Now.AddSeconds( seconds )
      Catch ex As ArgumentOutOfRangeException 
        Return IIf( seconds < 0.0, DateTime.MinValue, _
          DateTime.MaxValue )
      End Try
    End Function

    Function ToDecimal( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

      ' The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      ' Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
      ' following limits must be used.
      Return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( _
        -79228162514264330000000000000.0, _
        79228162514264330000000000000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToDouble( ByVal provider As IFormatProvider) As _
      Double Implements IConvertible.ToDouble
      Return Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    End Function

    Function ToInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Short Implements IConvertible.ToInt16
      Return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( _
        Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Integer Implements IConvertible.ToInt32
      Return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( _
        Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As Long _
      Implements IConvertible.ToInt64

      ' The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
      ' Int64.MaxValue to invalid Long values, so the following 
      ' limits must be used.
      Return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( _
        -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) )
    End Function

    Function ToSByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      SByte Implements IConvertible.ToSByte

      ' SByte.MinValue and SByte.MaxValue are not defined in
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( _
        -128, 127, provider ) )
    End Function

    Function ToSingle( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Single Implements IConvertible.ToSingle
      Return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( _
        Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt16 Implements IConvertible.ToUInt16

      ' UInt16.MinValue and UInt16.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( _
        0, &HFFFF, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt32 Implements IConvertible.ToUInt32

      ' UInt32.MinValue and UInt32.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( _
        0, 4294967295, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt64 Implements IConvertible.ToUInt64

      ' UInt64.MinValue and UInt64.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic. The Double conversion would have rounded 
      ' UInt64.MaxValue, so the following limit must be used.
      Return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( _
        0, 18446744073709550000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToType( ByVal conversionType As Type, _
      ByVal provider As IFormatProvider) As Object _
      Implements IConvertible.ToType
      Return Convert.ChangeType( Average( GetAverageInfo( _
        provider ).TypeOfAverage ), conversionType )
    End Function

    Overloads Function ToString( ByVal provider As IFormatProvider _
      ) As String Implements IConvertible.ToString
      Dim avgType as AverageType = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage
      Return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, _
        Average( avgType ) )
    End Function
  End Class
  
  ' Display a DataSet with three different format providers.
  Sub DisplayDataSet( ds As DataSet )

    Dim fmt  As String   = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}"
    Dim median As AverageInfo = New AverageInfo( AverageType.Median )
    Dim geMean As AverageInfo = _
      New AverageInfo( AverageType.GeometricMean )
    Dim iX   As Integer

    ' Display the dataset elements.
    If ds.Count > 0 Then
      Console.Write( vbCrLf & "DataSet: [{0}", ds( 0 ) )
      For iX = 1 To ds.Count - 1
        Console.Write( ", {0}", ds( iX ) )
      Next iX
      Console.WriteLine( "]" & vbCrLf )
    End If

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", _
      "Geometric Mean", "Median" )
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", _
      "--------------", "------" )
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", _
      Convert.ToBoolean( ds, Nothing ), _
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), _
      Convert.ToBoolean( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", _
      Convert.ToByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", _
      Convert.ToChar( ds, Nothing ), _
      Convert.ToChar( ds, geMean ), _
      Convert.ToChar( ds, median ) )
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" & _
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", _
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), _
      Convert.ToDateTime( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", _
      Convert.ToDecimal( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), _
      Convert.ToDecimal( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", _
      Convert.ToDouble( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), _
      Convert.ToDouble( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", _
      Convert.ToInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", _
      Convert.ToInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", _
      Convert.ToInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt64( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", _
      Convert.ToSByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToSByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", _
      Convert.ToSingle( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), _
      Convert.ToSingle( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", _
      Convert.ToUInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", _
      Convert.ToUInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", _
      Convert.ToUInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt64( ds, median ) )
  End Sub
  
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Convert.To<Type>( Object, " & _
      "IFormatProvider ) methods " & vbCrLf & "generates " & _
      "the following output. The example displays the " & _
      "values " & vbCrLf & "returned by the methods, " & _
      "using several IFormatProvider objects." & vbCrLf )
     
    Dim ds1 As New DataSet( 10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 )
    DisplayDataSet( ds1 )
     
    Dim ds2 As New DataSet( _
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 )
    DisplayDataSet( ds2 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Convert.To<Type>( Object, IFormatProvider ) methods
' generates the following output. The example displays the values
' returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
' 
' DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            103         59         67
' ToChar             g          ;          C
' ToDateTime  2003-05-13 14:52:53 2003-05-13 14:52:09 2003-05-13 14:52:17
' ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToInt16           103         59         67
' ToInt32           103         59         67
' ToInt64           103         59         67
' ToSByte           103         59         67
' ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
' ToUInt16           103         59         67
' ToUInt32           103         59         67
' ToUInt64           103         59         67
' 
' DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            255         255         255
' ToChar             ?          ?          ?
' ToDateTime  2003-05-22 07:27:49 2003-05-20 22:17:27 2003-05-19 09:44:29
' ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToInt16          32767        32767        32767
' ToInt32          751000       631577       500000
' ToInt64          751000       631577       500000
' ToSByte           127         127         127
' ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
' ToUInt16          65535        65535        65535
' ToUInt32         751000       631577       500000
' ToUInt64         751000       631577       500000

Uwagi

provider umożliwia użytkownikowi określenie informacji o konwersji specyficznej dla kultury na temat zawartości elementu value. Jeśli na przykład value jest to liczba reprezentująca String liczbę, provider może dostarczyć informacji specyficznych dla kultury dotyczących notacji użytej do reprezentowania tej liczby.

Typy podstawowe ignorują provider, ale parametr może być używany, jeśli value jest typem zdefiniowanym przez użytkownika, który implementuje IConvertible interfejs.

Dotyczy

ToInt16(UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : uint64 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As ULong) As Short

Parametry

value
UInt64

64-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma być konwertowana.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna value.

Atrybuty

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy niepodpisanych długich liczb całkowitych na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

ulong[] numbers = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue };
short result;

foreach (ulong number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt64 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the UInt64 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the UInt64 value 340 to a Int16 value 340.
//  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int16 type.
let numbers = 
  [| UInt64.MinValue; 121uL; 340uL; UInt64.MaxValue |]

for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToInt16 number
    printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value {number} to a {result.GetType().Name} value {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"The {number.GetType().Name} value {number} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt64 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the UInt64 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the UInt64 value 340 to a Int16 value 340.
//  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As ULong In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt64 value 0 to a Int16 value 0.
'  Converted the UInt64 value 121 to a Int16 value 121.
'  Converted the UInt64 value 340 to a Int16 value 340.
'  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int16 type.

Dotyczy

ToInt16(UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : uint32 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As UInteger) As Short

Parametry

value
UInt32

32-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma być konwertowana.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna value.

Atrybuty

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy niepodpisanych liczb całkowitych na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue };
short result;

foreach (uint number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the UInt32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the UInt32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int16 type.
let numbers =
  [| UInt32.MinValue; 121u; 340u; UInt32.MaxValue |]

for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToInt16 number
    printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value {number} to a {result.GetType().Name} value {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"The {number.GetType().Name} value {number} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the UInt32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the UInt32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As UInteger In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt32 value 0 to a Int16 value 0.
'  Converted the UInt32 value 121 to a Int16 value 121.
'  Converted the UInt32 value 340 to a Int16 value 340.
'  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int16 type.

Dotyczy

ToInt16(UInt16)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 16-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(System::UInt16 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (ushort value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : uint16 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As UShort) As Short

Parametry

value
UInt16

16-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna value.

Atrybuty

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy niepodpisanych liczb całkowitych 16-bitowych na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue };
short result;
foreach (ushort number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value 0 to a Int16 value 0.
//    Converted the UInt16 value 121 to a Int16 value 121.
//    Converted the UInt16 value 340 to a Int16 value 340.
//    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Int16 type.
let numbers = 
  [| UInt16.MinValue; 121us; 340us; UInt16.MaxValue |]

for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToInt16 number
    printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value {number} to a {result.GetType().Name} value {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"The {number.GetType().Name} value {number} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value 0 to a Int16 value 0.
//    Converted the UInt16 value 121 to a Int16 value 121.
//    Converted the UInt16 value 340 to a Int16 value 340.
//    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As UShort In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt16 value 0 to a Int16 value 0.
'    Converted the UInt16 value 121 to a Int16 value 121.
'    Converted the UInt16 value 340 to a Int16 value 340.
'    The UInt16 value 65535 is outside the range of the Int16 type.

Dotyczy

ToInt16(String)

Konwertuje określoną reprezentację ciągu liczby na równoważną liczbę z podpisem 16-bitowym.

public:
 static short ToInt16(System::String ^ value);
public static short ToInt16 (string value);
public static short ToInt16 (string? value);
static member ToInt16 : string -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As String) As Short

Parametry

value
String

Ciąg zawierający liczbę, którą należy przekształcić.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna liczbie w valueliczbie lub 0 (zero), jeśli value jest to null.

Wyjątki

value nie składa się z opcjonalnego znaku, po którym następuje sekwencja cyfr (od 0 do 9).

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza lub większa niż MinValue MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje reprezentacje ciągu 16-bitowych liczb całkowitych za pomocą metody przy użyciu formatowania domyślnego ToInt16 .

// Example of the Convert::ToInt16( String* ) and 
// Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) methods.
using namespace System;
using namespace System::Globalization;
const __wchar_t * protoFmt = L"{0,-20}{1,-20}{2}";

// Get the exception type name; remove the namespace prefix.
String^ GetExceptionType( Exception^ ex )
{
  String^ exceptionType = ex->GetType()->ToString();
  return exceptionType->Substring( exceptionType->LastIndexOf( '.' ) + 1 );
}

void ConvertToInt16( String^ numericStr, IFormatProvider^ provider )
{
  Object^ defaultValue;
  Object^ providerValue;
  
  // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
  try
  {
   defaultValue = Convert::ToInt16( numericStr );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   defaultValue = GetExceptionType( ex );
  }

  
  // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
  try
  {
   providerValue = Convert::ToInt16( numericStr, provider );
  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   providerValue = GetExceptionType( ex );
  }

  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), numericStr, defaultValue, providerValue );
}

int main()
{
  
  // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
  // properties that apply to numbers.
  NumberFormatInfo^ provider = gcnew NumberFormatInfo;
  
  // These properties affect the conversion.
  provider->NegativeSign = "neg ";
  provider->PositiveSign = "pos ";
  
  // These properties do not affect the conversion.
  // The input string cannot have decimal and group separators.
  provider->NumberDecimalSeparator = ".";
  provider->NumberGroupSeparator = ",";
  array<Int32>^sizes = {3};
  provider->NumberGroupSizes = sizes;
  provider->NumberNegativePattern = 0;
  Console::WriteLine( "This example of\n"
  " Convert::ToInt16( String* ) and \n"
  " Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* ) "
  "\ngenerates the following output. It converts "
  "several strings to \nshort values, using "
  "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "String to convert", "Default/exception", "Provider/exception" );
  Console::WriteLine( gcnew String( protoFmt ), "-----------------", "-----------------", "------------------" );
  
  // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
  ConvertToInt16( "12345", provider );
  ConvertToInt16( "+12345", provider );
  ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
  ConvertToInt16( "-12345", provider );
  ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
  ConvertToInt16( "12345.", provider );
  ConvertToInt16( "12,345", provider );
  ConvertToInt16( "(12345)", provider );
  ConvertToInt16( "32768", provider );
  ConvertToInt16( "-32769", provider );
}

/*
This example of
 Convert::ToInt16( String* ) and
 Convert::ToInt16( String*, IFormatProvider* )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
// Example of the Convert.ToInt16( string ) and
// Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) methods.
using System;
using System.Globalization;

class ToInt16ProviderDemo
{
  static string format = "{0,-20}{1,-20}{2}";

   // Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  static string GetExceptionType( Exception ex )
  {
    string exceptionType = ex.GetType( ).ToString( );
    return exceptionType.Substring(
      exceptionType.LastIndexOf( '.' ) + 1 );
  }

  static void ConvertToInt16( string numericStr,
    IFormatProvider provider )
  {
    object defaultValue;
    object providerValue;

    // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    try
    {
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      defaultValue = GetExceptionType( ex );
    }

    // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    try
    {
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider );
    }
    catch( Exception ex )
    {
      providerValue = GetExceptionType( ex );
    }

    Console.WriteLine( format, numericStr,
      defaultValue, providerValue );
  }

  public static void Main( )
  {
    // Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    // properties that apply to numbers.
    NumberFormatInfo provider = new NumberFormatInfo();

    // These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg ";
    provider.PositiveSign = "pos ";

    // These properties do not affect the conversion.
    // The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = ".";
    provider.NumberGroupSeparator = ",";
    provider.NumberGroupSizes = new int[ ] { 3 };
    provider.NumberNegativePattern = 0;

    Console.WriteLine("This example of\n" +
      " Convert.ToInt16( string ) and \n" +
      " Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) " +
      "\ngenerates the following output. It converts " +
      "several strings to \nshort values, using " +
      "default formatting or a NumberFormatInfo object.\n" );
    Console.WriteLine( format, "String to convert",
      "Default/exception", "Provider/exception" );
    Console.WriteLine( format, "-----------------",
      "-----------------", "------------------" );

    // Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider );
    ConvertToInt16( "+12345", provider );
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider );
    ConvertToInt16( "-12345", provider );
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider );
    ConvertToInt16( "12345.", provider );
    ConvertToInt16( "12,345", provider );
    ConvertToInt16( "(12345)", provider );
    ConvertToInt16( "32768", provider );
    ConvertToInt16( "-32769", provider );
  }
}

/*
This example of
 Convert.ToInt16( string ) and
 Convert.ToInt16( string, IFormatProvider )
generates the following output. It converts several strings to
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.

String to convert  Default/exception  Provider/exception
-----------------  -----------------  ------------------
12345        12345        12345
+12345       12345        FormatException
pos 12345      FormatException   12345
-12345       -12345       FormatException
neg 12345      FormatException   -12345
12345.       FormatException   FormatException
12,345       FormatException   FormatException
(12345)       FormatException   FormatException
32768        OverflowException  OverflowException
-32769       OverflowException  FormatException
*/
// Example of the Convert.ToInt16( string ) and
// Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) methods.
open System
open System.Globalization

let format obj1 obj2 obj3 = printfn $"{obj1,-20}{obj2,-20}{obj3}"

// Get the exception type name; remove the namespace prefix.
let getExceptionType (ex: exn) =
  let exceptionType = ex.GetType() |> string
  exceptionType.Substring(exceptionType.LastIndexOf '.' + 1)

let convertToInt16 (numericStr: string) (provider: IFormatProvider) =
  // Convert numericStr to Int16 without a format provider.
  let defaultValue = 
    try
      Convert.ToInt16 numericStr
      |> string
    with ex ->
      getExceptionType ex

  // Convert numericStr to Int16 with a format provider.
  let providerValue = 
    try
      Convert.ToInt16(numericStr, provider)
      |> string
    with ex ->
      getExceptionType ex

  format numericStr defaultValue providerValue

// Create a NumberFormatInfo object and set several of its
// properties that apply to numbers.
let provider = NumberFormatInfo()

// These properties affect the conversion.
provider.NegativeSign <- "neg "
provider.PositiveSign <- "pos "

// These properties do not affect the conversion.
// The input string cannot have decimal and group separators.
provider.NumberDecimalSeparator <- "."
provider.NumberGroupSeparator <- ","
provider.NumberGroupSizes <- [| 3 |]
provider.NumberNegativePattern <- 0

printfn
  """This example of
 Convert.ToInt16( string ) and 
 Convert.ToInt16( string, IFormatProvider ) 
generates the following output. It converts several strings to 
short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
"""
format "String to convert" "Default/exception" "Provider/exception"
format "-----------------" "-----------------" "------------------"

// Convert strings, with and without an IFormatProvider.
convertToInt16 "12345" provider
convertToInt16 "+12345" provider
convertToInt16 "pos 12345" provider
convertToInt16 "-12345" provider
convertToInt16 "neg 12345" provider
convertToInt16 "12345." provider
convertToInt16 "12,345" provider
convertToInt16 "(12345)" provider
convertToInt16 "32768" provider
convertToInt16 "-32769" provider

// This example of
//  Convert.ToInt16( string ) and
//  Convert.ToInt16( string, IFormatProvider )
// generates the following output. It converts several strings to
// short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
//
// String to convert  Default/exception  Provider/exception
// -----------------  -----------------  ------------------
// 12345        12345        12345
// +12345       12345        FormatException
// pos 12345      FormatException   12345
// -12345       -12345       FormatException
// neg 12345      FormatException   -12345
// 12345.       FormatException   FormatException
// 12,345       FormatException   FormatException
// (12345)       FormatException   FormatException
// 32768        OverflowException  OverflowException
// -32769       OverflowException  FormatException
' Example of the Convert.ToInt16( String ) and 
' Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) methods.
Imports System.Globalization

Module ToInt16ProviderDemo

  Dim format As String = "{0,-20}{1,-20}{2}"

  ' Get the exception type name; remove the namespace prefix.
  Function GetExceptionType( ex As Exception ) As String

    Dim exceptionType  As String = ex.GetType( ).ToString( )
    Return exceptionType.Substring( _
      exceptionType.LastIndexOf( "."c ) + 1 )
  End Function

  Sub ConvertToInt16( numericStr As String, _
    provider As IFormatProvider )

    Dim defaultValue  As Object
    Dim providerValue  As Object

    ' Convert numericStr to Int16 without a format provider.
    Try
      defaultValue = Convert.ToInt16( numericStr )
    Catch ex As Exception
      defaultValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    ' Convert numericStr to Int16 with a format provider.
    Try
      providerValue = Convert.ToInt16( numericStr, provider )
    Catch ex As Exception
      providerValue = GetExceptionType( ex )
    End Try

    Console.WriteLine( format, numericStr, _
      defaultValue, providerValue )
  End Sub

  Sub Main( )

    ' Create a NumberFormatInfo object and set several of its
    ' properties that apply to numbers.
    Dim provider As NumberFormatInfo = new NumberFormatInfo( )

    ' These properties affect the conversion.
    provider.NegativeSign = "neg "
    provider.PositiveSign = "pos "

    ' These properties do not affect the conversion.
    ' The input string cannot have decimal and group separators.
    provider.NumberDecimalSeparator = "."
    provider.NumberGroupSeparator = ","
    provider.NumberGroupSizes = New Integer( ) { 3 }
    provider.NumberNegativePattern = 0

    Console.WriteLine( "This example of" & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String ) and " & vbCrLf & _
      " Convert.ToInt16( String, IFormatProvider ) " & _
      vbCrLf & "generates the following output. It " & _
      "converts several strings to " & vbCrLf & "Short " & _
      "values, using default formatting " & _
      "or a NumberFormatInfo object." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( format, "String to convert", _
      "Default/exception", "Provider/exception" )
    Console.WriteLine( format, "-----------------", _
      "-----------------", "------------------" )

    ' Convert strings, with and without an IFormatProvider.
    ConvertToInt16( "12345", provider )
    ConvertToInt16( "+12345", provider )
    ConvertToInt16( "pos 12345", provider )
    ConvertToInt16( "-12345", provider )
    ConvertToInt16( "neg 12345", provider )
    ConvertToInt16( "12345.", provider )
    ConvertToInt16( "12,345", provider )
    ConvertToInt16( "(12345)", provider )
    ConvertToInt16( "32768", provider )
    ConvertToInt16( "-32769", provider )
  End Sub 
End Module 

' This example of
'  Convert.ToInt16( String ) and
'  Convert.ToInt16( String, IFormatProvider )
' generates the following output. It converts several strings to
' Short values, using default formatting or a NumberFormatInfo object.
' 
' String to convert  Default/exception  Provider/exception
' -----------------  -----------------  ------------------
' 12345        12345        12345
' +12345       12345        FormatException
' pos 12345      FormatException   12345
' -12345       -12345       FormatException
' neg 12345      FormatException   -12345
' 12345.       FormatException   FormatException
' 12,345       FormatException   FormatException
' (12345)       FormatException   FormatException
' 32768        OverflowException  OverflowException
' -32769       OverflowException  FormatException

Uwagi

ToInt16(String) Użycie metody jest równoważne przekazywaniu value Int16.Parse(String) do metody . value program jest interpretowany przy użyciu konwencji formatowania bieżącej kultury.

Jeśli wolisz nie obsługiwać wyjątku, jeśli konwersja nie powiedzie się, możesz wywołać metodę Int16.TryParse zamiast tego. Zwraca wartość wskazującą, czy konwersja zakończyła się powodzeniem Boolean , czy niepowodzeniem.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt16(Single)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

public:
 static short ToInt16(float value);
public static short ToInt16 (float value);
static member ToInt16 : single -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Single) As Short

Parametry

value
Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Int16

value, zaokrąglone do najbliższej 16-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. Jeśli value jest w połowie między dwiema liczbami całkowitymi, zwracana jest liczba parzysta, czyli 4,5 jest konwertowana na 4, a wartość 5,5 jest konwertowana na 6.

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy Single wartości na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

float[] values = { Single.MinValue, -1.38e10f, -1023.299f, -12.98f,
          0f, 9.113e-16f, 103.919f, 17834.191f, Single.MaxValue };
short result;

foreach (float value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  -3.4028235E+38 is outside the range of the Int16 type.
//  -1.38E+10 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Single value -1023.299 to the Int16 value -1023.
//  Converted the Single value -12.98 to the Int16 value -13.
//  Converted the Single value 0 to the Int16 value 0.
//  Converted the Single value 9.113E-16 to the Int16 value 0.
//  Converted the Single value 103.919 to the Int16 value 104.
//  Converted the Single value 17834.191 to the Int16 value 17834.
//  3.4028235E+38 is outside the range of the Int16 type.
let values = 
  [| Single.MinValue; -1.38e10f; -1023.299f; -12.98f
    0f; 9.113e-16f; 103.919f; 17834.191f; Single.MaxValue |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToInt16 value
    printfn $"Converted the {value.GetType().Name} value {value} to the {result.GetType().Name} value {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{value} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//  -3.4028235E+38 is outside the range of the Int16 type.
//  -1.38E+10 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Single value -1023.299 to the Int16 value -1023.
//  Converted the Single value -12.98 to the Int16 value -13.
//  Converted the Single value 0 to the Int16 value 0.
//  Converted the Single value 9.113E-16 to the Int16 value 0.
//  Converted the Single value 103.919 to the Int16 value 104.
//  Converted the Single value 17834.191 to the Int16 value 17834.
//  3.4028235E+38 is outside the range of the Int16 type.
Dim values() As Single = { Single.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98, _
              0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Single.MaxValue }
Dim result As Short

For Each value As Single In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  -3.402823E+38 is outside the range of the Int16 type.
'  -1.38E+10 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted the Single value -1023.299 to the Int16 value -1023.
'  Converted the Single value -12.98 to the Int16 value -13.
'  Converted the Single value 0 to the Int16 value 0.
'  Converted the Single value 9.113E-16 to the Int16 value 0.
'  Converted the Single value 103.919 to the Int16 value 104.
'  Converted the Single value 17834.19 to the Int16 value 17834.
'  3.402823E+38 is outside the range of the Int16 type.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt16(SByte)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej podpisanej na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(System::SByte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static short ToInt16 (sbyte value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt16 : sbyte -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As SByte) As Short

Parametry

value
SByte

Liczba całkowita z podpisem 8-bitowym do przekonwertowania.

Zwraca

Int16

8-bitowa liczba całkowita z podpisem, która jest równoważna value.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy podpisanych bajtów na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue };
short result;

foreach (sbyte number in numbers)
{
  result = Convert.ToInt16(number);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
           number.GetType().Name, number,
           result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted the SByte value -128 to the Int16 value -128.
//    Converted the SByte value -1 to the Int16 value -1.
//    Converted the SByte value 0 to the Int16 value 0.
//    Converted the SByte value 10 to the Int16 value 10.
//    Converted the SByte value 127 to the Int16 value 127.
let numbers = 
  [| SByte.MinValue; -1y; 0y; 10y; SByte.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToInt16 number
  printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value {number} to the {result.GetType().Name} value {result}."
// The example displays the following output:
//    Converted the SByte value -128 to the Int16 value -128.
//    Converted the SByte value -1 to the Int16 value -1.
//    Converted the SByte value 0 to the Int16 value 0.
//    Converted the SByte value 10 to the Int16 value 10.
//    Converted the SByte value 127 to the Int16 value 127.
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue }
Dim result As Short

For Each number As SByte In numbers
  result = Convert.ToInt16(number)
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
           number.GetType().Name, number, _
           result.GetType().Name, result)
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the SByte value -128 to the Int16 value -128.
'    Converted the SByte value -1 to the Int16 value -1.
'    Converted the SByte value 0 to the Int16 value 0.
'    Converted the SByte value 10 to the Int16 value 10.
'    Converted the SByte value 127 to the Int16 value 127.

Dotyczy

ToInt16(Int32)

Konwertuje wartość określonej 32-bitowej liczby całkowitej podpisanej na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(int value);
public static short ToInt16 (int value);
static member ToInt16 : int -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Integer) As Short

Parametry

value
Int32

Liczba całkowita z podpisem 32-bitowym do przekonwertowania.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita ze znakiem value.

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy liczb całkowitych na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

int[] numbers = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue };
short result;

foreach (int number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int32 value -1 to a Int16 value -1.
//  Converted the Int32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the Int32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the Int32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Int16 type.
let numbers = 
  [| Int32.MinValue; -1; 0; 121; 340; Int32.MaxValue |]

for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToInt16 number
    printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value {number} to a {result.GetType().Name} value {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"The {number.GetType().Name} value {number} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//  The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int32 value -1 to a Int16 value -1.
//  Converted the Int32 value 0 to a Int16 value 0.
//  Converted the Int32 value 121 to a Int16 value 121.
//  Converted the Int32 value 340 to a Int16 value 340.
//  The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As Integer = { Int32.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int32.MaxValue }
Dim result As Short

For Each number As Integer In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  The Int32 value -2147483648 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted the Int32 value -1 to a Int16 value -1.
'  Converted the Int32 value 0 to a Int16 value 0.
'  Converted the Int32 value 121 to a Int16 value 121.
'  Converted the Int32 value 340 to a Int16 value 340.
'  The Int32 value 2147483647 is outside the range of the Int16 type.

Dotyczy

ToInt16(Int64)

Konwertuje wartość określonej 64-bitowej liczby całkowitej podpisanej na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą podpisaną.

public:
 static short ToInt16(long value);
public static short ToInt16 (long value);
static member ToInt16 : int64 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Long) As Short

Parametry

value
Int64

Liczba całkowita z podpisem 64-bitowym do przekonwertowania.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna value.

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy długich liczb całkowitych na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

long[] numbers = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue };
short result;

foreach (long number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int64 value -1 to the Int16 value -1.
//  Converted the Int64 value 0 to the Int16 value 0.
//  Converted the Int64 value 121 to the Int16 value 121.
//  Converted the Int64 value 340 to the Int16 value 340.
//  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int16 type.
let numbers =
  [| Int64.MinValue; -1; 0; 121; 340; Int64.MaxValue |]

for number in numbers do
  try
    let result = Convert.ToInt16 number
    printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value {number} to the {result.GetType().Name} value {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"The {number.GetType().Name} value {number} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted the Int64 value -1 to the Int16 value -1.
//  Converted the Int64 value 0 to the Int16 value 0.
//  Converted the Int64 value 121 to the Int16 value 121.
//  Converted the Int64 value 340 to the Int16 value 340.
//  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int16 type.
Dim numbers() As Long = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue }
Dim result As Short
For Each number As Long In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt16(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted the Int64 value -1 to the Int16 value -1.
'  Converted the Int64 value 0 to the Int16 value 0.
'  Converted the Int64 value 121 to the Int16 value 121.
'  Converted the Int64 value 340 to the Int16 value 340.
'  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int16 type.

Dotyczy

ToInt16(Int16)

Zwraca określoną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem; nie jest wykonywana żadna rzeczywista konwersja.

public:
 static short ToInt16(short value);
public static short ToInt16 (short value);
static member ToInt16 : int16 -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Short) As Short

Parametry

value
Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana do zwrócenia.

Zwraca

Int16

value jest zwracany bez zmian.

Dotyczy

ToInt16(Double)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

public:
 static short ToInt16(double value);
public static short ToInt16 (double value);
static member ToInt16 : double -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Double) As Short

Parametry

value
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Int16

value, zaokrąglone do najbliższej 16-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. Jeśli value jest w połowie między dwiema liczbami całkowitymi, zwracana jest liczba parzysta, czyli 4,5 jest konwertowana na 4, a wartość 5,5 jest konwertowana na 6.

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy Double wartości na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem. W przykładzie pokazano, że każda część Double ułamkowa wartości jest zaokrąglona przed wykonaniem konwersji.

double[] values = { Double.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98,
          0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Double.MaxValue };
short result;

foreach (double value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value);
  }
}
//    -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
//    -13800000000 is outside the range of the Int16 type.
//    Converted -1023.299 to -1023.
//    Converted -12.98 to -13.
//    Converted 0 to 0.
//    Converted 9.113E-16 to 0.
//    Converted 103.919 to 104.
//    Converted 17834.191 to 17834.
//    1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
let values =
  [| Double.MinValue; -1.38e10; -1023.299; -12.98
    0; 9.113e-16; 103.919; 17834.191; Double.MaxValue |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToInt16 value
    printfn $"Converted {value} to {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{value} is outside the range of the Int16 type."
//    -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
//    -13800000000 is outside the range of the Int16 type.
//    Converted -1023.299 to -1023.
//    Converted -12.98 to -13.
//    Converted 0 to 0.
//    Converted 9.113E-16 to 0.
//    Converted 103.919 to 104.
//    Converted 17834.191 to 17834.
//    1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
Dim values() As Double = { Double.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98, _
              0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Double.MaxValue }
Dim result As Short

For Each value As Double In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", value)
  End Try
Next
'    -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.
'    -13800000000 is outside the range of the Int16 type.
'    Converted -1023.299 to -1023.
'    Converted -12.98 to -13.
'    Converted 0 to 0.
'    Converted 9.113E-16 to 0.
'    Converted 103.919 to 104.
'    Converted 17834.191 to 17834.
'    1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int16 type.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt16(Decimal)

Konwertuje wartość określonej liczby dziesiętnej na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

public:
 static short ToInt16(System::Decimal value);
public static short ToInt16 (decimal value);
static member ToInt16 : decimal -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Decimal) As Short

Parametry

value
Decimal

Liczba dziesiętna, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Int16

value, zaokrąglone do najbliższej 16-bitowej liczby całkowitej ze znakiem. Jeśli value jest w połowie między dwiema liczbami całkowitymi, zwracana jest liczba parzysta, czyli 4,5 jest konwertowana na 4, a wartość 5,5 jest konwertowana na 6.

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy Decimal wartości na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem. W przykładzie pokazano, że każda część Decimal ułamkowa wartości jest zaokrąglona podczas przeprowadzania konwersji.

decimal[] values = { Decimal.MinValue, -1034.23m, -12m, 0m, 147m,
              9214.16m, Decimal.MaxValue };
short result;

foreach (decimal value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result);
  }
  catch (OverflowException)
  {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.",
            value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted -1034.23 to -1034.
//  Converted -12 to -12.
//  Converted 0 to 0.
//  Converted 147 to 147.
//  Converted 9214.16 to 9214.
//  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
let values = 
  [| Decimal.MinValue; -1034.23m; -12m; 0m
    147m; 9214.16m; Decimal.MaxValue |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToInt16 value
    printfn $"Converted {value} to {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"{value} is outside the range of the Int16 type."
// The example displays the following output:
//  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
//  Converted -1034.23 to -1034.
//  Converted -12 to -12.
//  Converted 0 to 0.
//  Converted 147 to 147.
//  Converted 9214.16 to 9214.
//  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
Dim values() As Decimal = { Decimal.MinValue, -1034.23d, -12d, 0d, 147d, _
              9214.16d, Decimal.MaxValue }
Dim result As Short

For Each value As Decimal In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted {0} to {1}.", value, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int16 type.", _
            value)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.
'  Converted -1034.23 to -1034.
'  Converted -12 to -12.
'  Converted 0 to 0.
'  Converted 147 to 147.
'  Converted 9214.16 to 9214.
'  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int16 type.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt16(DateTime)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza błąd InvalidCastException.

public:
 static short ToInt16(DateTime value);
public static short ToInt16 (DateTime value);
static member ToInt16 : DateTime -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As DateTime) As Short

Parametry

value
DateTime

Wartość daty i godziny, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Int16

Ta konwersja nie jest obsługiwana. Nie jest zwracana żadna wartość.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.

Dotyczy

ToInt16(Char)

Konwertuje wartość określonego znaku Unicode na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(char value);
public static short ToInt16 (char value);
static member ToInt16 : char -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Char) As Short

Parametry

value
Char

Znak Unicode, który ma zostać przekształcony.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna value.

Wyjątki

value wartość jest większa niż MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy Char wartości na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

char[] chars = { 'a', 'z', '\x0007', '\x03FF',
         '\x7FFF', '\xFFFE' };
short result;

foreach (char ch in chars)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(ch);
   Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", ch, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to an Int16.",
            ((int)ch).ToString("X4"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    'a' converts to 97.
//    'z' converts to 122.
//    '' converts to 7.
//    'Ͽ' converts to 1023.
//    '翿' converts to 32767.
//    Unable to convert u+FFFE to an Int16.
let chars = 
  [| 'a'; 'z'; '\u0007'; '\u03FF'; '\u7FFF'; '\uFFFE' |]

for ch in chars do
  try
    let result = Convert.ToInt16 ch
    printfn $"'{ch}' converts to {result}."
  with :? OverflowException ->
    printfn $"Unable to convert u+{int ch:X4} to an Int16."
// The example displays the following output:
//    'a' converts to 97.
//    'z' converts to 122.
//    '' converts to 7.
//    'Ͽ' converts to 1023.
//    '翿' converts to 32767.
//    Unable to convert u+FFFE to an Int16.
Dim chars() As Char = { "a"c, "z"c, ChrW(7), ChrW(1023), _
            ChrW(Short.MaxValue), ChrW(&hFFFE) }
Dim result As Short

For Each ch As Char in chars
  Try
   result = Convert.ToInt16(ch)
   Console.WriteLine("'{0}' converts to {1}.", ch, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to an Int16.", _
            AscW(ch).ToString("X4"))
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'    'a' converts to 97.
'    'z' converts to 122.
'    '' converts to 7.
'    'Ͽ' converts to 1023.
'    '翿' converts to 32767.
'    Unable to convert u+FFFE to an Int16.

Dotyczy

ToInt16(Byte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną liczbę całkowitą podpisaną 16-bitową.

public:
 static short ToInt16(System::Byte value);
public static short ToInt16 (byte value);
static member ToInt16 : byte -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Byte) As Short

Parametry

value
Byte

8-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma być konwertowana.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita podpisana, która jest równoważna value.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy Byte wartości na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

byte[] bytes = { Byte.MinValue, 14, 122, Byte.MaxValue};
short result;

foreach (byte byteValue in bytes)
{
  result = Convert.ToInt16(byteValue);
  Console.WriteLine("The Byte value {0} converts to {1}.",
           byteValue, result);
}
// The example displays the following output:
//    The Byte value 0 converts to 0.
//    The Byte value 14 converts to 14.
//    The Byte value 122 converts to 122.
//    The Byte value 255 converts to 255.
let bytes = [| Byte.MinValue; 14uy; 122uy; Byte.MaxValue |]

for byteValue in bytes do
  let result = Convert.ToInt16 byteValue
  printfn $"The Byte value {byteValue} converts to {result}."
// The example displays the following output:
//    The Byte value 0 converts to 0.
//    The Byte value 14 converts to 14.
//    The Byte value 122 converts to 122.
//    The Byte value 255 converts to 255.
Dim bytes() As Byte = { Byte.MinValue, 14, 122, Byte.MaxValue}
Dim result As Short

For Each byteValue As Byte In bytes
  result = Convert.ToInt16(byteValue)
  Console.WriteLine("The Byte value {0} converts to {1}.", _
           byteValue, result)
Next
' The example displays the following output:
'    The Byte value 0 converts to 0.
'    The Byte value 14 converts to 14.
'    The Byte value 122 converts to 122.
'    The Byte value 255 converts to 255.

Dotyczy

ToInt16(Boolean)

Konwertuje określoną wartość logiczną na równoważną 16-bitową liczbę całkowitą podpisaną.

public:
 static short ToInt16(bool value);
public static short ToInt16 (bool value);
static member ToInt16 : bool -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Boolean) As Short

Parametry

value
Boolean

Wartość logiczna, która ma zostać przekształcona.

Zwraca

Int16

Liczba 1, jeśli value to true; w przeciwnym razie, 0.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje wartości true logiczne i false na Int16 wartości.

bool falseFlag = false;
bool trueFlag = true;

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag,
         Convert.ToInt16(falseFlag));
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag,
         Convert.ToInt16(trueFlag));
// The example displays the following output:
//    False converts to 0.
//    True converts to 1.
let falseFlag = false
let trueFlag = true

printfn $"{falseFlag} converts to {Convert.ToInt16 falseFlag}."
printfn $"{trueFlag} converts to {Convert.ToInt16 trueFlag}."
// The example displays the following output:
//    False converts to 0.
//    True converts to 1.
Dim falseFlag As Boolean = False
Dim trueFlag As Boolean = True

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag, _
         Convert.ToInt16(falseFlag))
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag, _
         Convert.ToInt16(trueFlag))
' The example displays the following output:
'    False converts to 0.
'    True converts to 1.

Dotyczy

ToInt16(Object)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.

public:
 static short ToInt16(System::Object ^ value);
public static short ToInt16 (object value);
public static short ToInt16 (object? value);
static member ToInt16 : obj -> int16
Public Shared Function ToInt16 (value As Object) As Short

Parametry

value
Object

Obiekt, który implementuje IConvertible interfejs lub null.

Zwraca

Int16

16-bitowa liczba całkowita z podpisem, która jest równoważna valuewartościom , lub zero, jeśli value jest to null.

Wyjątki

value nie jest w odpowiednim formacie dla Int16 typu.

value nie implementuje interfejsu IConvertible .

-lub-

Konwersja nie jest obsługiwana.

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza lub większa niż MinValue MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje przekonwertować każdy element w tablicy obiektów na liczbę całkowitą z podpisem 16-bitowym.

object[] values= { true, -12, 163, 935, 'x', new DateTime(2009, 5, 12),
          "104", "103.0", "-1", "1.00e2", "One", 1.00e2};
short result;

foreach (object value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt16(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (InvalidCastException) {
   Console.WriteLine("No conversion to an Int16 exists for the {0} value {1}.",
            value.GetType().Name, value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Boolean value True to the Int16 value 1.
//  Converted the Int32 value -12 to the Int16 value -12.
//  Converted the Int32 value 163 to the Int16 value 163.
//  Converted the Int32 value 935 to the Int16 value 935.
//  Converted the Char value x to the Int16 value 120.
//  No conversion to an Int16 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
//  Converted the String value 104 to the Int16 value 104.
//  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
//  Converted the String value -1 to the Int16 value -1.
//  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
//  The String value One is not in a recognizable format.
//  Converted the Double value 100 to the Int16 value 100.
let values: obj[] =
  [| true; -12; 163; 935; 'x'; DateTime(2009, 5, 12)
    "104"; "103.0"; "-1"; "1.00e2"; "One"; 1.00e2 |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToInt16 value
    printfn $"Converted the {value.GetType().Name} value {value} to the {result.GetType().Name} value {result}."
  with 
  | :? OverflowException ->
    printfn $"The {value.GetType().Name} value {value} is outside the range of the Int16 type."
  | :? FormatException ->
    printfn $"The {value.GetType().Name} value {value} is not in a recognizable format."
  | :? InvalidCastException ->
    printfn $"No conversion to an Int16 exists for the {value.GetType().Name} value {value}."
// The example displays the following output:
//  Converted the Boolean value True to the Int16 value 1.
//  Converted the Int32 value -12 to the Int16 value -12.
//  Converted the Int32 value 163 to the Int16 value 163.
//  Converted the Int32 value 935 to the Int16 value 935.
//  Converted the Char value x to the Int16 value 120.
//  No conversion to an Int16 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
//  Converted the String value 104 to the Int16 value 104.
//  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
//  Converted the String value -1 to the Int16 value -1.
//  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
//  The String value One is not in a recognizable format.
//  Converted the Double value 100 to the Int16 value 100.
Dim values() As Object = { True, -12, 163, 935, "x"c, #5/12/2009#, _
              "104", "103.0", "-1", _
              "1.00e2", "One", 1.00e2}
Dim result As Short

For Each value As Object In values
  Try
   result = Convert.ToInt16(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int16 type.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("No conversion to an Int16 exists for the {0} value {1}.", _
            value.GetType().Name, value)

  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the Boolean value True to the Int16 value 1.
'  Converted the Int32 value -12 to the Int16 value -12.
'  Converted the Int32 value 163 to the Int16 value 163.
'  Converted the Int32 value 935 to the Int16 value 935.
'  Converted the Char value x to the Int16 value 120.
'  No conversion to an Int16 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
'  Converted the String value 104 to the Int16 value 104.
'  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
'  Converted the String value -1 to the Int16 value -1.
'  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
'  The String value One is not in a recognizable format.
'  Converted the Double value 100 to the Int16 value 100.

Uwagi

Jeśli value nie nulljest , ta metoda opakowuje wywołanie IConvertible.ToInt16 implementacji bazowego valuetypu .

Dotyczy