Convert.ToInt32 Metoda

Definicja

Konwertuje określoną wartość na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts a specified value to a 32-bit signed integer.

Przeciążenia

ToInt32(String)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący liczbę na odpowiadającą 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(UInt16)

Konwertuje wartość określoną 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to the equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(UInt32)

Konwertuje wartość określoną 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Single)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Object, IFormatProvider)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem, korzystając z określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of the specified object to a 32-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

ToInt32(String, IFormatProvider)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący liczbę na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem, korzystając z określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 32-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

ToInt32(String, Int32)

Konwertuje ciąg reprezentujący liczbę z określonej podstawy do równoważnej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.Converts the string representation of a number in a specified base to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(UInt64)

Konwertuje wartość określoną 64-bitową liczbę całkowitą bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Object)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified object to a 32-bit signed integer.

ToInt32(SByte)

Konwertuje wartość określoną 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to the equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Int64)

Konwertuje wartość określoną 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Int32)

Zwraca określoną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem; nie jest wykonywana żadna rzeczywista konwersja.Returns the specified 32-bit signed integer; no actual conversion is performed.

ToInt32(Int16)

Konwertuje wartość określoną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 16-bit signed integer to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Double)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Decimal)

Konwertuje wartość określonej liczby dziesiętnej na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(DateTime)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza InvalidCastException .Calling this method always throws InvalidCastException.

ToInt32(Char)

Konwertuje wartość określonego znaku Unicode na odpowiednik 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified Unicode character to the equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Byte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 8-bit unsigned integer to the equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(Boolean)

Konwertuje określoną wartość logiczną na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the specified Boolean value to the equivalent 32-bit signed integer.

ToInt32(String)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący liczbę na odpowiadającą 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::String ^ value);
public static int ToInt32 (string value);
static member ToInt32 : string -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As String) As Integer

Parametry

value
String

Ciąg zawierający liczbę, którą należy przekształcić.A string that contains the number to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z liczbą w value , lub 0 (zero), jeśli value jest null .A 32-bit signed integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Wyjątki

value nie składa się z opcjonalnego znaku, po którym następuje sekwencja cyfr (od 0 do 9).value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (0 through 9).

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza MinValue lub równa MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy ciągów liczbowych na liczbę całkowitą.The following example attempts to convert each element in a numeric string array to an integer.

string[] values = { "One", "1.34e28", "-26.87", "-18", "-6.00",
          " 0", "137", "1601.9", Int32.MaxValue.ToString() };
int result;

foreach (string value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", value);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("The {0} value '{1}' is not in a recognizable format.",
            value.GetType().Name, value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The String value 'One' is not in a recognizable format.
//  The String value '1.34e28' is not in a recognizable format.
//  The String value '-26.87' is not in a recognizable format.
//  Converted the String value '-18' to the Int32 value -18.
//  The String value '-6.00' is not in a recognizable format.
//  Converted the String value ' 0' to the Int32 value 0.
//  Converted the String value '137' to the Int32 value 137.
//  The String value '1601.9' is not in a recognizable format.
//  Converted the String value '2147483647' to the Int32 value 2147483647.
Dim values() As String = { "One", "1.34e28", "-26.87", "-18", "-6.00", _
              " 0", "137", "1601.9", Int32.MaxValue.ToString() }
Dim result As Integer

For Each value As String In values
  Try
   result = Convert.ToInt32(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", value)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("The {0} value '{1}' is not in a recognizable format.", _
            value.GetType().Name, value)
  End Try  
Next                 
' The example displays the following output:
'  The String value 'One' is not in a recognizable format.
'  The String value '1.34e28' is not in a recognizable format.
'  The String value '-26.87' is not in a recognizable format.
'  Converted the String value '-18' to the Int32 value -18.
'  The String value '-6.00' is not in a recognizable format.
'  Converted the String value ' 0' to the Int32 value 0.
'  Converted the String value '137' to the Int32 value 137.
'  The String value '1601.9' is not in a recognizable format.
'  Converted the String value '2147483647' to the Int32 value 2147483647.

Uwagi

Użycie ToInt32(String) metody jest równoznaczne z przekazywaniem value do Int32.Parse(String) metody.valueUsing the ToInt32(String) method is equivalent to passing value to the Int32.Parse(String) method.value jest interpretowany przy użyciu Konwencji formatowania bieżącej kultury wątku.is interpreted by using the formatting conventions of the current thread culture.

Jeśli wolisz nie obsługiwać wyjątku, jeśli konwersja nie powiedzie się, możesz wywołać Int32.TryParse metodę zamiast.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Int32.TryParse method instead. Zwraca Boolean wartość wskazującą, czy konwersja zakończyła się powodzeniem, czy niepowodzeniem.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Dotyczy

ToInt32(UInt16)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określoną 16-bitową liczbę całkowitą bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 16-bit unsigned integer to the equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::UInt16 value);
public static int ToInt32 (ushort value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static int ToInt32 (ushort value);
static member ToInt32 : uint16 -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt32 : uint16 -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As UShort) As Integer

Parametry

value
UInt16

16-bitowa liczba całkowita bez znaku, która ma zostać przekształcona.The 16-bit unsigned integer to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku na liczbę całkowitą.The following example converts each element in an array of 16-bit unsigned integers to an integer.

ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue };
int result;
foreach (ushort number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt16 value 0 to the Int32 value 0.
//  Converted the UInt16 value 121 to the Int32 value 121.
//  Converted the UInt16 value 340 to the Int32 value 340.
//  Converted the UInt16 value 65535 to the Int32 value 65535.
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 121, 340, UInt16.MaxValue }
Dim result As Integer
For Each number As UShort In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt32(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt16 value 0 to the Int32 value 0.
'  Converted the UInt16 value 121 to the Int32 value 121.
'  Converted the UInt16 value 340 to the Int32 value 340.
'  Converted the UInt16 value 65535 to the Int32 value 65535.

Dotyczy

ToInt32(UInt32)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określoną 32-bitową liczbę całkowitą bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 32-bit unsigned integer to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::UInt32 value);
public static int ToInt32 (uint value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static int ToInt32 (uint value);
static member ToInt32 : uint32 -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt32 : uint32 -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As UInteger) As Integer

Parametry

value
UInt32

32-bitowa liczba całkowita bez znaku do przekonwertowania.The 32-bit unsigned integer to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Atrybuty

Wyjątki

value jest większa niż MaxValue .value is greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy liczb całkowitych bez znaku na liczbę całkowitą ze znakiem.The following example attempts to convert each element in an array of unsigned integers to a signed integer.

uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue };
int result;
foreach (uint number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt32 value 0 to the Int32 value 0.
//  Converted the UInt32 value 121 to the Int32 value 121.
//  Converted the UInt32 value 340 to the Int32 value 340.
//  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int32 type.
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 121, 340, UInt32.MaxValue }
Dim result As Integer
For Each number As UInteger In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt32(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt32 value 0 to the Int32 value 0.
'  Converted the UInt32 value 121 to the Int32 value 121.
'  Converted the UInt32 value 340 to the Int32 value 340.
'  The UInt32 value 4294967295 is outside the range of the Int32 type.

Dotyczy

ToInt32(Single)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o pojedynczej precyzji na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified single-precision floating-point number to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(float value);
public static int ToInt32 (float value);
static member ToInt32 : single -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Single) As Integer

Parametry

value
Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji, która ma zostać przekształcona.The single-precision floating-point number to convert.

Zwraca

Int32

value, zaokrąglony do najbliższej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.value, rounded to the nearest 32-bit signed integer. Jeśli value jest w połowie między dwoma liczbami całkowitymi, zwracana jest liczba parzysta, czyli 4,5 jest konwertowana na 4, a 5,5 jest konwertowana na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Wyjątki

value jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy Single wartości na liczbę całkowitą.The following example attempts to convert each element in an array of Single values to an integer.

float[] values= { Single.MinValue, -1.38e10f, -1023.299f, -12.98f,
         0f, 9.113e-16f, 103.919f, 17834.191f, Single.MaxValue };
int result;

foreach (float value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  -3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int32 type.
//  -13799999488 is outside the range of the Int32 type.
//  Converted the Double value -1023.29901123047 to the Int32 value -1023.
//  Converted the Double value -12.9799995422363 to the Int32 value -13.
//  Converted the Double value 0 to the Int32 value 0.
//  Converted the Double value 9.11299983940444E-16 to the Int32 value 0.
//  Converted the Double value 103.918998718262 to the Int32 value 104.
//  Converted the Double value 17834.19140625 to the Int32 value 17834.
//  3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int32 type.
Dim values() As Single = { Single.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98, _
              0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Single.MaxValue }
Dim result As Integer

For Each value As Single In values
  Try
   result = Convert.ToInt32(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", value)
  End Try  
Next                 
' The example displays the following output:
'  -3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int32 type.
'  -13799999488 is outside the range of the Int32 type.
'  Converted the Double value -1023.29901123047 to the Int32 value -1023.
'  Converted the Double value -12.9799995422363 to the Int32 value -13.
'  Converted the Double value 0 to the Int32 value 0.
'  Converted the Double value 9.11299983940444E-16 to the Int32 value 0.
'  Converted the Double value 103.918998718262 to the Int32 value 104.
'  Converted the Double value 17834.19140625 to the Int32 value 17834.
'  3.40282346638529E+38 is outside the range of the Int32 type.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt32(Object, IFormatProvider)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem, korzystając z określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the value of the specified object to a 32-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static int ToInt32(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static int ToInt32 (object value, IFormatProvider provider);
static member ToInt32 : obj * IFormatProvider -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Object, provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

value
Object

Obiekt, który implementuje IConvertible interfejs.An object that implements the IConvertible interface.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value lub zero Jeśli value jest null .A 32-bit signed integer that is equivalent to value, or zero if value is null.

Wyjątki

value nie jest w odpowiednim formacie.value is not in an appropriate format.

value nie implementuje IConvertible .value does not implement IConvertible.

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza MinValue lub równa MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano klasę, która implementuje IConvertible i klasę implementującą IFormatProvider .The following example defines a class that implements IConvertible and a class that implements IFormatProvider. Obiekty klasy, która implementuje IConvertible tablicę Double wartości.Objects of the class that implements IConvertible hold an array of Double values. Obiekt każdej klasy jest przesyłany do ToInt32 metody.An object of each class is passed to the ToInt32 method. Ta metoda zwraca średnią tablicy Double wartości przy użyciu obiektu, który implementuje, IFormatProvider Aby określić, jak obliczyć średnią.This method returns an average of the array of Double values, using the object that implements IFormatProvider to determine how to calculate the average.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum class AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};


// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
ref class AverageInfo: public IFormatProvider
{
protected:
  AverageType AvgType;

public:

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  AverageInfo( AverageType avgType )
  {
   this->AvgType = avgType;
  }


  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   if ( argType == AverageInfo::typeid)
      return this;
   else
      return (Object^)0;
  }


  property AverageType TypeOfAverage 
  {

   // Use this property to set or get the type of averaging.
   AverageType get()
   {
     return this->AvgType;
   }

   void set( AverageType value )
   {
     this->AvgType = value;
   }

  }

};


// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
ref class DataSet: public IConvertible
{
private:
  static Object^ null = nullptr;

protected:
  ArrayList^ data;
  AverageInfo^ defaultProvider;

  // This method unboxes a boxed double.
  double UnBoxDouble( Object^ obj )
  {
   return *static_cast<double^>(obj);
  }


public:

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  DataSet( ... array<Double>^values )
  {
   data = gcnew ArrayList( (Array^)values );
   defaultProvider = gcnew AverageInfo( AverageType::ArithmeticMean );
  }


  // Add additional values with this method.
  int Add( double value )
  {
   data->Add( value );
   return data->Count;
  }


  property double Item[ int ]
  {

   // Get, set, and add values with this indexer property.
   double get( int index )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         return UnBoxDouble( data[ index ] );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.get] Index out of range." );
   }

   void set( int index, double value )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         data[ index ] = value;
     else
     if ( index == data->Count )
         data->Add( value );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.set] Index out of range." );
   }

  }

  property int Count 
  {

   // This property returns the number of elements in the object.
   int get()
   {
     return data->Count;
   }

  }

protected:

  // This method calculates the average of the object's elements.
  double Average( AverageType avgType )
  {
   double SumProd;
   if ( data->Count == 0 )
      return 0.0;

   switch ( avgType )
   {
     case AverageType::GeometricMean:
      SumProd = 1.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd *= UnBoxDouble( data[ Index ] );
      
      // This calculation will not fail with negative 
      // elements.
      return Math::Sign( SumProd ) * Math::Pow( Math::Abs( SumProd ), 1.0 / data->Count );

     case AverageType::ArithmeticMean:
      SumProd = 0.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd += UnBoxDouble( data[ Index ] );
      return SumProd / data->Count;

     case AverageType::Median:
      if ( data->Count % 2 == 0 )
            return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) + UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] )) / 2.0;
      else
            return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] );

     default:
      return 0.0;
   }
  }


  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  AverageInfo^ GetAverageInfo( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageInfo^ avgInfo = nullptr;
   if ( provider != nullptr )
      avgInfo = static_cast<AverageInfo^>(provider->GetFormat( AverageInfo::typeid ));

   if ( avgInfo == nullptr )
      return defaultProvider;
   else
      return avgInfo;
  }


  // Calculate the average and limit the range.
  double CalcNLimitAverage( double min, double max, IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // Get the format provider and calculate the average.
   AverageInfo^ avgInfo = GetAverageInfo( provider );
   double avg = Average( avgInfo->TypeOfAverage );
   
   // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
   // for the type.
   return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }


public:

  // The following elements are required by IConvertible.
  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  virtual TypeCode GetTypeCode()
  {
   return TypeCode::Object;
  }

  virtual bool ToBoolean( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // ToBoolean is false if the dataset is empty.
   if ( data->Count <= 0 )
      return false;
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   else
   
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   if ( AverageType::Median == GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage )
   {
     if ( data->Count % 2 == 0 )
         return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0 || UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] ) != 0.0);
     else
         return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0;
   }
   // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
   // true if any element of the dataset is nonzero. 
   else
   {
     for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
      if ( UnBoxDouble( data[ Index ] ) != 0.0 )
            return true;
     return false;
   }
  }

  virtual Byte ToByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToByte( CalcNLimitAverage( Byte::MinValue, Byte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual Char ToChar( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToChar( Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( Char::MinValue, Char::MaxValue, provider ) ) );
  }


  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  virtual DateTime ToDateTime( IFormatProvider^ provider )
  {
   double seconds = Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
   try
   {
     return DateTime::Now.AddSeconds( seconds );
   }
   catch ( ArgumentOutOfRangeException^ ) 
   {
     return seconds < 0.0 ? DateTime::MinValue : DateTime::MaxValue;
   }

  }

  virtual Decimal ToDecimal( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
   // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
   // following limits must be used.
   return Convert::ToDecimal( CalcNLimitAverage( -79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  virtual double ToDouble( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
  }

  virtual short ToInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt16( CalcNLimitAverage( Int16::MinValue, Int16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual int ToInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt32( CalcNLimitAverage( Int32::MinValue, Int32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual __int64 ToInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
   // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
   // limits must be used.
   return Convert::ToInt64( CalcNLimitAverage( -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  virtual signed char ToSByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSByte( CalcNLimitAverage( SByte::MinValue, SByte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual float ToSingle( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSingle( CalcNLimitAverage( Single::MinValue, Single::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt16 ToUInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( UInt16::MinValue, UInt16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt32 ToUInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt32( CalcNLimitAverage( UInt32::MinValue, UInt32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt64 ToUInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
   // UInt64 value, so the following limit must be used.
   return Convert::ToUInt64( CalcNLimitAverage( 0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  virtual Object^ ToType( Type^ conversionType, IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ChangeType( Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage ), conversionType );
  }

  virtual String^ ToString( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageType avgType = GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage;
   return String::Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, Average( avgType ) );
  }

};


// Display a DataSet with three different format providers.
void DisplayDataSet( DataSet^ ds )
{
  IFormatProvider^ null = nullptr;
  String^ fmt = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
  AverageInfo^ median = gcnew AverageInfo( AverageType::Median );
  AverageInfo^ geMean = gcnew AverageInfo( AverageType::GeometricMean );
  
  // Display the dataset elements.
  if ( ds->Count > 0 )
  {
   Console::Write( "\nDataSet: [{0}", ds->Item[ 0 ] );
   for ( int iX = 1; iX < ds->Count; iX++ )
     Console::Write( ", {0}", ds->Item[ iX ] );
   Console::WriteLine( "]\n" );
  }

  Console::WriteLine( fmt, "Convert::", "Default", "Geometric Mean", "Median" );
  Console::WriteLine( fmt, "---------", "-------", "--------------", "------" );
  Console::WriteLine( fmt, "ToBoolean", Convert::ToBoolean( ds, null ), Convert::ToBoolean( ds, geMean ), Convert::ToBoolean( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToByte", Convert::ToByte( ds, null ), Convert::ToByte( ds, geMean ), Convert::ToByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToChar", Convert::ToChar( ds, null ), Convert::ToChar( ds, geMean ), Convert::ToChar( ds, median ) );
  Console::WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}"
  "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", "ToDateTime", Convert::ToDateTime( ds, null ), Convert::ToDateTime( ds, geMean ), Convert::ToDateTime( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDecimal", Convert::ToDecimal( ds, null ), Convert::ToDecimal( ds, geMean ), Convert::ToDecimal( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDouble", Convert::ToDouble( ds, null ), Convert::ToDouble( ds, geMean ), Convert::ToDouble( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt16", Convert::ToInt16( ds, null ), Convert::ToInt16( ds, geMean ), Convert::ToInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt32", Convert::ToInt32( ds, null ), Convert::ToInt32( ds, geMean ), Convert::ToInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt64", Convert::ToInt64( ds, null ), Convert::ToInt64( ds, geMean ), Convert::ToInt64( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSByte", Convert::ToSByte( ds, null ), Convert::ToSByte( ds, geMean ), Convert::ToSByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSingle", Convert::ToSingle( ds, null ), Convert::ToSingle( ds, geMean ), Convert::ToSingle( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt16", Convert::ToUInt16( ds, null ), Convert::ToUInt16( ds, geMean ), Convert::ToUInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt32", Convert::ToUInt32( ds, null ), Convert::ToUInt32( ds, geMean ), Convert::ToUInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt64", Convert::ToUInt64( ds, null ), Convert::ToUInt64( ds, geMean ), Convert::ToUInt64( ds, median ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the "
  "Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods "
  "\ngenerates the following output. The example "
  "displays the values \nreturned by the methods, "
  "using several IFormatProvider objects.\n" );
  
  // To call a [ParamArray] method in C++, you cannot just
  // list the parameters, you need to build an array.
  array<Double>^dataElem = gcnew array<Double>(6);
  dataElem[ 0 ] = 10.5;
  dataElem[ 1 ] = 22.2;
  dataElem[ 2 ] = 45.9;
  dataElem[ 3 ] = 88.7;
  dataElem[ 4 ] = 156.05;
  dataElem[ 5 ] = 297.6;
  DataSet^ ds1 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds1 );
  dataElem = gcnew array<Double>(5);
  dataElem[ 0 ] = 359999.95;
  dataElem[ 1 ] = 425000;
  dataElem[ 2 ] = 499999.5;
  dataElem[ 3 ] = 775000;
  dataElem[ 4 ] = 1695000;
  DataSet^ ds2 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds2 );
}

/*
This example of the Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:30:23 2003-05-13 15:29:39 2003-05-13 15:29:47
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 08:05:19 2003-05-20 22:54:57 2003-05-19 10:21:59
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
using System;
using System.Collections;

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
public enum AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
public class AverageInfo : IFormatProvider
{
  protected AverageType AvgType;

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  public AverageInfo( AverageType avgType )
  {
    this.AvgType = avgType;
  }

  // This method returns a reference to the containing object
  // if an object of AverageInfo type is requested.
  public object GetFormat( Type argType )
  {
    if ( argType == typeof( AverageInfo ) )
      return this;
    else
      return null;
  }

  // Use this property to set or get the type of averaging.
  public AverageType TypeOfAverage
  {
    get { return this.AvgType; }
    set { this.AvgType = value; }
  }
}

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// return an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
public class DataSet : IConvertible
{
  protected ArrayList   data;
  protected AverageInfo  defaultProvider;

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  public DataSet( params double[ ] values )
  {
    data = new ArrayList( values );
    defaultProvider =
      new AverageInfo( AverageType.ArithmeticMean );
  }

  // Add additional values with this method.
  public int Add( double value )
  {
    data.Add( value );
    return data.Count;
  }

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  public double this[ int index ]
  {
    get
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        return (double)data[ index ];
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.get] Index out of range." );
    }
    set
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        data[ index ] = value;

      else if( index == data.Count )
        data.Add( value );
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.set] Index out of range." );
    }
  }

  // This property returns the number of elements in the object.
  public int Count
  {
    get { return data.Count; }
  }

  // This method calculates the average of the object's elements.
  protected double Average( AverageType avgType )
  {
    double SumProd;

    if( data.Count == 0 )
      return 0.0;

    switch( avgType )
    {
      case AverageType.GeometricMean:

        SumProd = 1.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd *= (double)data[ Index ];

        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow(
          Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count );

      case AverageType.ArithmeticMean:

        SumProd = 0.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd += (double)data[ Index ];

        return SumProd / data.Count;

      case AverageType.Median:

        if( data.Count % 2 == 0 )
          return ( (double)data[ data.Count / 2 ] +
            (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] ) / 2.0;
        else
          return (double)data[ data.Count / 2 ];

      default:
        return 0.0;
    }
  }

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  protected AverageInfo GetAverageInfo( IFormatProvider provider )
  {
    AverageInfo avgInfo = null;

    if( provider != null )
      avgInfo = (AverageInfo)provider.GetFormat(
        typeof( AverageInfo ) );

    if ( avgInfo == null )
      return defaultProvider;
    else
      return avgInfo;
  }

  // Calculate the average and limit the range.
  protected double CalcNLimitAverage( double min, double max,
    IFormatProvider provider )
  {
    // Get the format provider and calculate the average.
    AverageInfo avgInfo = GetAverageInfo( provider );
    double avg = Average( avgInfo.TypeOfAverage );

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }

  // The following elements are required by IConvertible.

  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  public TypeCode GetTypeCode( )
  {
    return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean( IFormatProvider provider )
  {
    // ToBoolean is false if the dataset is empty.
    if( data.Count <= 0 )
    {
      return false;
    }

    // For median averaging, ToBoolean is true if any
    // non-discarded elements are nonzero.
    else if( AverageType.Median ==
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    {
      if (data.Count % 2 == 0 )
        return ( (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0 ||
          (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] != 0.0 );
      else
        return (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0;
    }

    // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
    // true if any element of the dataset is nonzero.
    else
    {
      for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
        if( (double)data[ Index ] != 0.0 )
          return true;
      return false;
    }
  }

  public byte ToByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage(
      Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) );
  }

  public char ToChar( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      Char.MinValue, Char.MaxValue, provider ) ) );
  }

  // Convert to DateTime by adding the calculated average as
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
  // always returned.
  public DateTime ToDateTime( IFormatProvider provider )
  {
    double seconds =
      Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage );
    try
    {
      return DateTime.Now.AddSeconds( seconds );
    }
    catch( ArgumentOutOfRangeException )
    {
      return seconds < 0.0 ? DateTime.MinValue : DateTime.MaxValue;
    }
  }

  public decimal ToDecimal( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
    // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
    // following limits must be used.
    return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage(
      -79228162514264330000000000000.0,
      79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  public double ToDouble( IFormatProvider provider )
  {
    return Average( GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage );
  }

  public short ToInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage(
      Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) );
  }

  public int ToInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage(
      Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) );
  }

  public long ToInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
    // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
    // limits must be used.
    return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage(
      -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  public SByte ToSByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage(
      SByte.MinValue, SByte.MaxValue, provider ) );
  }

  public float ToSingle( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage(
      Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt16 ToUInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      UInt16.MinValue, UInt16.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt32 ToUInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage(
      UInt32.MinValue, UInt32.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt64 ToUInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
    // UInt64 value, so the following limit must be used.
    return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage(
      0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  public object ToType( Type conversionType,
    IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ChangeType( Average(
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage ),
      conversionType );
  }

  public string ToString( IFormatProvider provider )
  {
    AverageType avgType = GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage;
    return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType,
      Average( avgType ) );
  }
}

class IConvertibleProviderDemo
{
  // Display a DataSet with three different format providers.
  public static void DisplayDataSet( DataSet ds )
  {
    string   fmt  = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
    AverageInfo median = new AverageInfo( AverageType.Median );
    AverageInfo geMean =
      new AverageInfo( AverageType.GeometricMean );

     // Display the dataset elements.
    if( ds.Count > 0 )
    {
      Console.Write( "\nDataSet: [{0}", ds[ 0 ] );
      for( int iX = 1; iX < ds.Count; iX++ )
        Console.Write( ", {0}", ds[ iX ] );
      Console.WriteLine( "]\n" );
    }

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default",
      "Geometric Mean", "Median");
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------",
      "--------------", "------");
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean",
      Convert.ToBoolean( ds, null ),
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ),
      Convert.ToBoolean( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte",
      Convert.ToByte( ds, null ),
      Convert.ToByte( ds, geMean ),
      Convert.ToByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar",
      Convert.ToChar( ds, null ),
      Convert.ToChar( ds, geMean ),
      Convert.ToChar( ds, median ) );
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" +
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}",
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, null ),
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ),
      Convert.ToDateTime( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal",
      Convert.ToDecimal( ds, null ),
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ),
      Convert.ToDecimal( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble",
      Convert.ToDouble( ds, null ),
      Convert.ToDouble( ds, geMean ),
      Convert.ToDouble( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16",
      Convert.ToInt16( ds, null ),
      Convert.ToInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32",
      Convert.ToInt32( ds, null ),
      Convert.ToInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64",
      Convert.ToInt64( ds, null ),
      Convert.ToInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToInt64( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte",
      Convert.ToSByte( ds, null ),
      Convert.ToSByte( ds, geMean ),
      Convert.ToSByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle",
      Convert.ToSingle( ds, null ),
      Convert.ToSingle( ds, geMean ),
      Convert.ToSingle( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16",
      Convert.ToUInt16( ds, null ),
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32",
      Convert.ToUInt32( ds, null ),
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64",
      Convert.ToUInt64( ds, null ),
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt64( ds, median ) );
  }

  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine( "This example of " +
      "the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods " +
      "\ngenerates the following output. The example " +
      "displays the values \nreturned by the methods, " +
      "using several IFormatProvider objects.\n" );

    DataSet ds1 = new DataSet(
      10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 );
    DisplayDataSet( ds1 );

    DataSet ds2 = new DataSet(
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 );
    DisplayDataSet( ds2 );
  }
}

/*
This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
Imports System.Collections

Module IConvertibleProviderDemo

  ' Define the types of averaging available in the class 
  ' implementing IConvertible.
  Enum AverageType as Short
    None = 0
    GeometricMean = 1
    ArithmeticMean = 2
    Median = 3
  End Enum

  ' Pass an instance of this class to methods that require an 
  ' IFormatProvider. The class instance determines the type of 
  ' average to calculate.
  Public Class AverageInfo
    Implements IFormatProvider

    Protected AvgType   As AverageType

    ' Specify the type of averaging in the constructor.
    Public Sub New( avgType As AverageType )
      Me.AvgType = avgType
    End Sub

    ' This method returns a reference to the containing object 
    ' if an object of AverageInfo type is requested. 
    Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
      Implements IFormatProvider.GetFormat

      If argType Is GetType( AverageInfo ) Then
        Return Me
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Function 

    ' Use this property to set or get the type of averaging.
    Public Property TypeOfAverage( ) As AverageType
      Get
        Return Me.AvgType
      End Get
      Set( ByVal value as AverageType )
        Me.AvgType = value
      End Set
    End Property
  End Class 

  ' This class encapsulates an array of Double values and implements 
  ' the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
  ' return an average of the array elements in one of three types: 
  ' arithmetic mean, geometric mean, or median. 
  Public Class DataSet
    Implements IConvertible

    Protected data       As ArrayList
    Protected defaultProvider  As AverageInfo
      
    ' Construct the object and add an initial list of values.
    ' Create a default format provider.
    Public Sub New( ParamArray values( ) As Double )
      data = New ArrayList( values )
      defaultProvider = New AverageInfo( _
        AverageType.ArithmeticMean ) 
    End Sub
      
    ' Add additional values with this method.
    Public Function Add( value As Double ) As Integer
      data.Add( value )
      Return data.Count
    End Function
      
    ' Get, set, and add values with this indexer property.
    Default Public Property Item(index As Integer) As Double
      Get
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          Return System.Convert.ToDouble( data( index ) )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.get] Index out of range." )
        End If
      End Get
      Set
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          data( index ) = value
         
        ElseIf index = data.Count Then
          data.Add( value )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.set] Index out of range." )
        End If
      End Set
    End Property
     
    ' This property returns the number of elements in the object.
    Public ReadOnly Property Count( ) As Integer
      Get
        Return data.Count
      End Get
    End Property

    ' This method calculates the average of the object's elements.
    Protected Function Average( ByVal avgType As AverageType ) As Double

      Dim SumProd As Double 
      Dim Index  As Integer

      If data.Count = 0 Then Return 0.0

      Select Case avgType
        
        Case AverageType.GeometricMean

          SumProd = 1.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd *= data( Index )
          Next Index
          
          ' This calculation will not fail with negative 
          ' elements.
          Return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( _
            Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count )

        Case AverageType.ArithmeticMean

          SumProd = 0.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd += data( Index )
          Next Index

          Return SumProd / data.Count 

        Case AverageType.Median

          If data.Count Mod 2 = 0 Then
            Return ( data( data.Count \ 2 ) + _
              data( data.Count \ 2 - 1 ) ) / 2.0
          Else
            Return data( data.Count \ 2 ) 
          End If
      End Select
    End Function

    ' Get the AverageInfo object from the caller's format 
    ' provider, or use the local default.
    Protected Function GetAverageInfo( _
      provider As IFormatProvider ) As AverageInfo

      Dim avgInfo As AverageInfo = Nothing

      If Not provider Is Nothing Then
        avgInfo = provider.GetFormat( GetType( AverageInfo ) )
      End If

      Return IIf( avgInfo Is Nothing, defaultProvider, avgInfo )
      
    End Function      

    ' Calculate the average and limit the range.
    Protected Function CalcNLimitAverage( min As Double, _
      max As Double, provider as IFormatProvider ) As Double

      ' Get the format provider and calculate the average.
      Dim avgInfo As AverageInfo = GetAverageInfo( provider )
      Dim avg As Double = Average( avgInfo.TypeOfAverage )

      ' Limit the range, based on the minimum and maximum values 
      ' for the type.
      Return IIf( avg > max, max, IIf( avg < min, min, avg ) )

    End Function

    ' The following elements are required by IConvertible.

    ' None of these conversion functions throw exceptions. When
    ' the data is out of range for the type, the appropriate
    ' MinValue or MaxValue is used.
    Public Function GetTypeCode( ) As TypeCode _
      Implements IConvertible.GetTypeCode
      Return TypeCode.Object
    End Function

    Function ToBoolean( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

      ' ToBoolean is false if the dataset is empty.
      If data.Count <= 0 Then
        Return False

      ' For median averaging, ToBoolean is true if any 
      ' non-discarded elements are nonzero.
      ElseIf AverageType.Median = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage Then

        If data.Count Mod 2 = 0 Then
          Return ( data( data.Count \ 2 ) <> 0.0 Or _
            data( data.Count \ 2 - 1 ) <> 0.0 )
        Else
          Return data( data.Count \ 2 ) <> 0.0
        End If

      ' For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
      ' true if any element of the dataset is nonzero. 
      Else
        Dim Index As Integer
        For Index = 0 To data.Count - 1
          If data( Index ) <> 0.0 Then Return True
        Next Index
        Return False
      End If
    End Function

    Function ToByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As Byte _
      Implements IConvertible.ToByte
      Return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( _
        Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToChar( ByVal provider As IFormatProvider ) As Char _
      Implements IConvertible.ToChar
      Return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( _
        CalcNLimitAverage( 0.0, &HFFFF, provider ) ) )
    End Function

    ' Convert to DateTime by adding the calculated average as 
    ' seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
    ' always returned.
    Function ToDateTime( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      DateTime Implements IConvertible.ToDateTime
      Dim seconds As Double = Average( _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
      Try
        Return DateTime.Now.AddSeconds( seconds )
      Catch ex As ArgumentOutOfRangeException 
        Return IIf( seconds < 0.0, DateTime.MinValue, _
          DateTime.MaxValue )
      End Try
    End Function

    Function ToDecimal( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

      ' The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      ' Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
      ' following limits must be used.
      Return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( _
        -79228162514264330000000000000.0, _
        79228162514264330000000000000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToDouble( ByVal provider As IFormatProvider) As _
      Double Implements IConvertible.ToDouble
      Return Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    End Function

    Function ToInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Short Implements IConvertible.ToInt16
      Return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( _
        Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Integer Implements IConvertible.ToInt32
      Return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( _
        Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As Long _
      Implements IConvertible.ToInt64

      ' The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
      ' Int64.MaxValue to invalid Long values, so the following 
      ' limits must be used.
      Return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( _
        -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) )
    End Function

    Function ToSByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      SByte Implements IConvertible.ToSByte

      ' SByte.MinValue and SByte.MaxValue are not defined in
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( _
        -128, 127, provider ) )
    End Function

    Function ToSingle( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Single Implements IConvertible.ToSingle
      Return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( _
        Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt16 Implements IConvertible.ToUInt16

      ' UInt16.MinValue and UInt16.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( _
        0, &HFFFF, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt32 Implements IConvertible.ToUInt32

      ' UInt32.MinValue and UInt32.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( _
        0, 4294967295, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt64 Implements IConvertible.ToUInt64

      ' UInt64.MinValue and UInt64.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic. The Double conversion would have rounded 
      ' UInt64.MaxValue, so the following limit must be used.
      Return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( _
        0, 18446744073709550000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToType( ByVal conversionType As Type, _
      ByVal provider As IFormatProvider) As Object _
      Implements IConvertible.ToType
      Return Convert.ChangeType( Average( GetAverageInfo( _
        provider ).TypeOfAverage ), conversionType )
    End Function

    Overloads Function ToString( ByVal provider As IFormatProvider _
      ) As String Implements IConvertible.ToString
      Dim avgType as AverageType = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage
      Return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, _
        Average( avgType ) )
    End Function
  End Class
  
  ' Display a DataSet with three different format providers.
  Sub DisplayDataSet( ds As DataSet )

    Dim fmt  As String   = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}"
    Dim median As AverageInfo = New AverageInfo( AverageType.Median )
    Dim geMean As AverageInfo = _
      New AverageInfo( AverageType.GeometricMean )
    Dim iX   As Integer

    ' Display the dataset elements.
    If ds.Count > 0 Then
      Console.Write( vbCrLf & "DataSet: [{0}", ds( 0 ) )
      For iX = 1 To ds.Count - 1
        Console.Write( ", {0}", ds( iX ) )
      Next iX
      Console.WriteLine( "]" & vbCrLf )
    End If

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", _
      "Geometric Mean", "Median" )
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", _
      "--------------", "------" )
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", _
      Convert.ToBoolean( ds, Nothing ), _
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), _
      Convert.ToBoolean( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", _
      Convert.ToByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", _
      Convert.ToChar( ds, Nothing ), _
      Convert.ToChar( ds, geMean ), _
      Convert.ToChar( ds, median ) )
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" & _
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", _
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), _
      Convert.ToDateTime( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", _
      Convert.ToDecimal( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), _
      Convert.ToDecimal( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", _
      Convert.ToDouble( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), _
      Convert.ToDouble( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", _
      Convert.ToInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", _
      Convert.ToInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", _
      Convert.ToInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt64( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", _
      Convert.ToSByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToSByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", _
      Convert.ToSingle( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), _
      Convert.ToSingle( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", _
      Convert.ToUInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", _
      Convert.ToUInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", _
      Convert.ToUInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt64( ds, median ) )
  End Sub
  
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Convert.To<Type>( Object, " & _
      "IFormatProvider ) methods " & vbCrLf & "generates " & _
      "the following output. The example displays the " & _
      "values " & vbCrLf & "returned by the methods, " & _
      "using several IFormatProvider objects." & vbCrLf )
     
    Dim ds1 As New DataSet( 10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 )
    DisplayDataSet( ds1 )
     
    Dim ds2 As New DataSet( _
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 )
    DisplayDataSet( ds2 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Convert.To<Type>( Object, IFormatProvider ) methods
' generates the following output. The example displays the values
' returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
' 
' DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            103         59         67
' ToChar             g          ;          C
' ToDateTime  2003-05-13 14:52:53 2003-05-13 14:52:09 2003-05-13 14:52:17
' ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToInt16           103         59         67
' ToInt32           103         59         67
' ToInt64           103         59         67
' ToSByte           103         59         67
' ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
' ToUInt16           103         59         67
' ToUInt32           103         59         67
' ToUInt64           103         59         67
' 
' DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            255         255         255
' ToChar             ?          ?          ?
' ToDateTime  2003-05-22 07:27:49 2003-05-20 22:17:27 2003-05-19 09:44:29
' ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToInt16          32767        32767        32767
' ToInt32          751000       631577       500000
' ToInt64          751000       631577       500000
' ToSByte           127         127         127
' ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
' ToUInt16          65535        65535        65535
' ToUInt32         751000       631577       500000
' ToUInt64         751000       631577       500000

Uwagi

Wartość zwracana jest wynikiem wywołania IConvertible.ToInt32 metody typu podstawowego value .The return value is the result of invoking the IConvertible.ToInt32 method of the underlying type of value.

provider umożliwia użytkownikowi określenie informacji o konwersji specyficznych dla kultury o zawartości value .provider enables the user to specify culture-specific conversion information about the contents of value. Na przykład jeśli value jest to, String który reprezentuje liczbę, provider można dostarczyć informacje specyficzne dla kultury dotyczące notacji używanej do reprezentowania tego numeru.For example, if value is a String that represents a number, provider could supply culture-specific information about the notation used to represent that number.

Typy podstawowe ignorują, provider ale można użyć parametru, jeśli value jest typem zdefiniowanym przez użytkownika, który implementuje IConvertible interfejs.The base types ignore provider; however, the parameter may be used if value is a user-defined type that implements the IConvertible interface.

Dotyczy

ToInt32(String, IFormatProvider)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący liczbę na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem, korzystając z określonych informacji o formatowaniu specyficznych dla kultury.Converts the specified string representation of a number to an equivalent 32-bit signed integer, using the specified culture-specific formatting information.

public:
 static int ToInt32(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static int ToInt32 (string value, IFormatProvider provider);
static member ToInt32 : string * IFormatProvider -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As String, provider As IFormatProvider) As Integer

Parametry

value
String

Ciąg zawierający liczbę, którą należy przekształcić.A string that contains the number to convert.

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z liczbą w value , lub 0 (zero), jeśli value jest null .A 32-bit signed integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Wyjątki

value nie składa się z opcjonalnego znaku, po którym następuje sekwencja cyfr (od 0 do 9).value does not consist of an optional sign followed by a sequence of digits (0 through 9).

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza MinValue lub równa MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie zdefiniowano NumberFormatInfo obiekt niestandardowy, który rozpoznaje ciąg "pos" jako znak dodatni i ciąg "ujemna" jako znak ujemny.The following example defines a custom NumberFormatInfo object that recognizes the string "pos" as the positive sign and the string "neg" as the negative sign. Następnie próbuje przekonwertować każdy element tablicy ciągów liczbowych na liczbę całkowitą przy użyciu tego dostawcy i NumberFormatInfo dostawcy dla niezmiennej kultury.It then attempts to convert each element of a numeric string array to an integer using both this provider and the NumberFormatInfo provider for the invariant culture.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Create a custom NumberFormatInfo object and set its two properties
   // used by default in parsing numeric strings.
   NumberFormatInfo customProvider = new NumberFormatInfo();
   customProvider.NegativeSign = "neg ";
   customProvider.PositiveSign = "pos ";

   // Add custom and invariant provider to an array of providers.
   NumberFormatInfo[] providers = { customProvider, NumberFormatInfo.InvariantInfo };

   // Define an array of strings to convert.
   string[] numericStrings = { "123456789", "+123456789", "pos 123456789",
                 "-123456789", "neg 123456789", "123456789.",
                 "123,456,789", "(123456789)", "2147483648",
                 "-2147483649" };

   // Use each provider to parse all the numeric strings.
   for (int ctr = 0; ctr <= 1; ctr++)
   {
     IFormatProvider provider = providers[ctr];
     Console.WriteLine(ctr == 0 ? "Custom Provider:" : "Invariant Provider:");
     foreach (string numericString in numericStrings)
     {
      Console.Write("{0,15} --> ", numericString);
      try {
        Console.WriteLine("{0,20}", Convert.ToInt32(numericString, provider));
      }
      catch (FormatException) {
        Console.WriteLine("{0,20}", "FormatException");
      }
      catch (OverflowException) {
        Console.WriteLine("{0,20}", "OverflowException");
      }
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Custom Provider:
//       123456789 -->      123456789
//      +123456789 -->   FormatException
//     pos 123456789 -->      123456789
//      -123456789 -->   FormatException
//     neg 123456789 -->      -123456789
//      123456789. -->   FormatException
//      123,456,789 -->   FormatException
//      (123456789) -->   FormatException
//      2147483648 -->  OverflowException
//      -2147483649 -->   FormatException
//
//    Invariant Provider:
//       123456789 -->      123456789
//      +123456789 -->      123456789
//     pos 123456789 -->   FormatException
//      -123456789 -->      -123456789
//     neg 123456789 -->   FormatException
//      123456789. -->   FormatException
//      123,456,789 -->   FormatException
//      (123456789) -->   FormatException
//      2147483648 -->  OverflowException
//      -2147483649 -->  OverflowException
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   ' Create a custom NumberFormatInfo object and set its two properties
   ' used by default in parsing numeric strings.
   Dim customProvider As New NumberFormatInfo()
   customProvider.NegativeSign = "neg "
   customProvider.PositiveSign = "pos "

   ' Add custom and invariant provider to an array of providers.
   Dim providers() As NumberFormatInfo = { customProvider, NumberFormatInfo.InvariantInfo }
   
   ' Define an array of strings to convert.
   Dim numericStrings() As String = { "123456789", "+123456789", "pos 123456789", _
                     "-123456789", "neg 123456789", "123456789.", _
                     "123,456,789", "(123456789)", "2147483648", _
                     "-2147483649" } 
   
   ' Use each provider to parse all the numeric strings.
   For ctr As Integer = 0 To 1
     Dim provider As IFormatPRovider = providers(ctr)
     Console.WriteLine(IIf(ctr = 0, "Custom Provider:", "Invariant Provider:"))
     For Each numericString As String In numericStrings
      Console.Write("{0,15} --> ", numericString)
      Try
        Console.WriteLine("{0,20}", Convert.ToInt32(numericString, provider))
      Catch e As FormatException
        Console.WriteLine("{0,20}", "FormatException") 
      Catch e As OverflowException
        Console.WriteLine("{0,20}", "OverflowException")         
      End Try
     Next
     Console.WriteLine()
   Next         
  End Sub 
End Module 
' The example displays the following output:
'    Custom Provider:
'       123456789 -->      123456789
'      +123456789 -->   FormatException
'     pos 123456789 -->      123456789
'      -123456789 -->   FormatException
'     neg 123456789 -->      -123456789
'      123456789. -->   FormatException
'      123,456,789 -->   FormatException
'      (123456789) -->   FormatException
'      2147483648 -->  OverflowException
'      -2147483649 -->   FormatException
'    
'    Invariant Provider:
'       123456789 -->      123456789
'      +123456789 -->      123456789
'     pos 123456789 -->   FormatException
'      -123456789 -->      -123456789
'     neg 123456789 -->   FormatException
'      123456789. -->   FormatException
'      123,456,789 -->   FormatException
'      (123456789) -->   FormatException
'      2147483648 -->  OverflowException
'      -2147483649 -->  OverflowException

Uwagi

Wartość zwracana jest wynikiem wywołania Int32.Parse metody w value .The return value is the result of invoking the Int32.Parse method on value.

provider jest IFormatProvider wystąpieniem, które uzyskuje NumberFormatInfo obiekt.provider is an IFormatProvider instance that obtains a NumberFormatInfo object. NumberFormatInfoObiekt zawiera informacje specyficzne dla kultury o formacie value .The NumberFormatInfo object provides culture-specific information about the format of value. Jeśli provider ma wartość null , NumberFormatInfo jest używana dla bieżącej kultury.If provider is null, the NumberFormatInfo for the current culture is used.

Jeśli wolisz nie obsługiwać wyjątku, jeśli konwersja nie powiedzie się, możesz wywołać Int32.TryParse metodę zamiast.If you prefer not to handle an exception if the conversion fails, you can call the Int32.TryParse method instead. Zwraca Boolean wartość wskazującą, czy konwersja zakończyła się powodzeniem, czy niepowodzeniem.It returns a Boolean value that indicates whether the conversion succeeded or failed.

Dotyczy

ToInt32(String, Int32)

Konwertuje ciąg reprezentujący liczbę z określonej podstawy do równoważnej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.Converts the string representation of a number in a specified base to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::String ^ value, int fromBase);
public static int ToInt32 (string value, int fromBase);
static member ToInt32 : string * int -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As String, fromBase As Integer) As Integer

Parametry

value
String

Ciąg zawierający liczbę, którą należy przekształcić.A string that contains the number to convert.

fromBase
Int32

Podstawa liczby w value , która musi mieć wartość 2, 8, 10 lub 16.The base of the number in value, which must be 2, 8, 10, or 16.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z liczbą w value , lub 0 (zero), jeśli value jest null .A 32-bit signed integer that is equivalent to the number in value, or 0 (zero) if value is null.

Wyjątki

fromBase nie ma 2, 8, 10 lub 16.fromBase is not 2, 8, 10, or 16.

-lub--or-

value, która reprezentuje numer ze znakiem innym niż podstawowa 10, jest poprzedzona znakiem minus.value, which represents a non-base 10 signed number, is prefixed with a negative sign.

value zawiera znak, który nie jest prawidłową cyfrą w bazie określonej przez fromBase .value contains a character that is not a valid digit in the base specified by fromBase. Komunikat o wyjątku wskazuje, że nie ma cyfr do przekonwertowania, jeśli pierwszy znak w value jest nieprawidłowy; w przeciwnym razie komunikat wskazuje, że value zawiera nieprawidłowe znaki końcowe.The exception message indicates that there are no digits to convert if the first character in value is invalid; otherwise, the message indicates that value contains invalid trailing characters.

value, która reprezentuje numer ze znakiem innym niż podstawowa 10, jest poprzedzona znakiem minus.value, which represents a non-base 10 signed number, is prefixed with a negative sign.

-lub--or-

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza MinValue lub równa MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Uwagi

Jeśli fromBase jest 16, można przystąpić do prefiksu numeru określonego przez value parametr z "0x" lub "0x".If fromBase is 16, you can prefix the number specified by the value parameter with "0x" or "0X".

Ze względu na to, że znak ujemny nie jest obsługiwany dla reprezentacji liczbowych niepodstawowych 10, ToInt32(String, Int32) Metoda zakłada, że liczby ujemne używają reprezentacji uzupełnienia.Because the negative sign is not supported for non-base 10 numeric representations, the ToInt32(String, Int32) method assumes that negative numbers use two's complement representation. Innymi słowy, Metoda zawsze interpretuje jako bit znaku najwyższego typu binarnego o największej kolejności (bit 31).In other words, the method always interprets the highest-order binary bit of an integer (bit 31) as its sign bit. W związku z tym można napisać kod, w którym niepodstawowy numer 10, który jest poza zakresem Int32 typu danych, jest konwertowany na Int32 wartość bez metody zgłaszania wyjątku.As a result, it is possible to write code in which a non-base 10 number that is out of the range of the Int32 data type is converted to an Int32 value without the method throwing an exception. Poniższy przykład zwiększa się Int32.MaxValue o jeden, konwertuje liczbę wyników na jego reprezentację w postaci ciągu szesnastkowego, a następnie wywołuje ToInt32(String, Int32) metodę.The following example increments Int32.MaxValue by one, converts the resulting number to its hexadecimal string representation, and then calls the ToInt32(String, Int32) method. Zamiast zgłaszać wyjątek, Metoda wyświetla komunikat "0x80000000 konwertuje do-2147483648".Instead of throwing an exception, the method displays the message, "0x80000000 converts to -2147483648."

// Create a hexadecimal value out of range of the integer type. 
String^ value1 = Convert::ToString((static_cast<__int64>(int::MaxValue)) + 1, 16);
// Convert it back to a number.
try {
  int number = Convert::ToInt32(value1, 16);
  Console::WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value1, number);
}
catch (OverflowException ^e) {
  Console::WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an integer.", value1);
}
// The example displays the following output:
//   0x80000000 converts to -2147483648.
// Create a hexadecimal value out of range of the Integer type.
string value = Convert.ToString((long) int.MaxValue + 1, 16);
// Convert it back to a number.
try
{
  int number = Convert.ToInt32(value, 16);
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number.ToString());
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an integer.", value);
}
' Create a hexadecimal value out of range of the Integer type.
Dim value As String = Convert.ToString(CLng(Integer.MaxValue) + 1, 16)
' Convert it back to a number.
Try
  Dim number As Integer = Convert.ToInt32(value, 16)
  Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, number)
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an integer.", value)
End Try

Podczas wykonywania operacji binarnych lub przeliczeń liczbowych programista ma obowiązek sprawdzić, czy metoda używa reprezentacji liczbowej odpowiedniej do zinterpretowania określonej wartości.When performing binary operations or numeric conversions, it is always the responsibility of the developer to verify that a method is using the appropriate numeric representation to interpret a particular value. Jak pokazano na poniższym przykładzie, można upewnić się, że metoda obsługuje przepełnienia odpowiednio przez pobranie znaku wartości liczbowej przed przekonwertowaniem go na jego reprezentację w postaci ciągu szesnastkowego.As the following example illustrates, you can ensure that the method handles overflows appropriately by first retrieving the sign of the numeric value before converting it to its hexadecimal string representation. Zgłoś wyjątek, jeśli oryginalna wartość była dodatnia, ale konwersja z powrotem do liczby całkowitej daje wartość ujemną.Throw an exception if the original value was positive but the conversion back to an integer yields a negative value.

__int64 sourceNumber2 = (static_cast<__int64>(int::MaxValue)) + 1;
bool isNegative = Math::Sign(sourceNumber2) == -1;
String^ value2 = Convert::ToString(sourceNumber2, 16);
int targetNumber;
try {
  targetNumber = Convert::ToInt32(value2, 16);
  if (!(isNegative) & (targetNumber & 0x80000000) != 0)
   throw gcnew OverflowException();
  else
   Console::WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value2, targetNumber);
}
catch (OverflowException ^e) {
  Console::WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an integer.", value2);
}
// The example displays the following output:
//    Unable to convert '0x80000000' to an integer.
// Create a hexadecimal value out of range of the Integer type.
long sourceNumber = (long) int.MaxValue + 1;
bool isNegative = Math.Sign(sourceNumber) == -1;
string value = Convert.ToString(sourceNumber, 16);
int targetNumber;
try
{
  targetNumber = Convert.ToInt32(value, 16);
  if (!(isNegative) & (targetNumber & 0x80000000) != 0)
   throw new OverflowException();
  else
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber);
}
catch (OverflowException)
{
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an integer.", value);
}
// Displays the following to the console:
//  Unable to convert '0x80000000' to an integer.
' Create a hexadecimal value out of range of the Integer type.
Dim sourceNumber As Long = CLng(Integer.MaxValue) + 1
Dim isNegative As Boolean = (Math.Sign(sourceNumber) = -1)
Dim value As String = Convert.ToString(sourceNumber, 16)
Dim targetNumber As Integer
Try
  targetNumber = Convert.ToInt32(value, 16)
  If Not isNegative And ((targetNumber And &H80000000) <> 0) Then
   Throw New OverflowException()
  Else 
   Console.WriteLine("0x{0} converts to {1}.", value, targetNumber)
  End If  
Catch e As OverflowException
  Console.WriteLine("Unable to convert '0x{0}' to an integer.", value)
End Try 
' Displays the following to the console:
'  Unable to convert '0x80000000' to an integer.

Dotyczy

ToInt32(UInt64)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określoną 64-bitową liczbę całkowitą bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 64-bit unsigned integer to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::UInt64 value);
public static int ToInt32 (ulong value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static int ToInt32 (ulong value);
static member ToInt32 : uint64 -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt32 : uint64 -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As ULong) As Integer

Parametry

value
UInt64

64-bitowa liczba całkowita bez znaku do przekonwertowania.The 64-bit unsigned integer to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Atrybuty

Wyjątki

value jest większa niż MaxValue .value is greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy z nieoznaczonymi długimi liczbami całkowitymi do podpisanej liczby całkowitej.The following example attempts to convert each element in an array of unsigned long integers to a signed integer.

ulong[] numbers = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue };
int result;
foreach (ulong number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt64 value 0 to a Int32 value 0.
//  Converted the UInt64 value 121 to a Int32 value 121.
//  Converted the UInt64 value 340 to a Int32 value 340.
//  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int32 type.
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 121, 340, UInt64.MaxValue }
Dim result As Integer
For Each number As ULong In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt32(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt64 value 0 to a Int32 value 0.
'  Converted the UInt64 value 121 to a Int32 value 121.
'  Converted the UInt64 value 340 to a Int32 value 340.
'  The UInt64 value 18446744073709551615 is outside the range of the Int32 type.

Dotyczy

ToInt32(Object)

Konwertuje wartość określonego obiektu na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified object to a 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::Object ^ value);
public static int ToInt32 (object value);
static member ToInt32 : obj -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

Obiekt, który implementuje IConvertible interfejs, lub null .An object that implements the IConvertible interface, or null.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem równa value lub zero Jeśli value ma wartość null .A 32-bit signed integer equivalent to value, or zero if value is null.

Wyjątki

value nie jest w odpowiednim formacie.value is not in an appropriate format.

value nie implementuje IConvertible interfejsu.value does not implement the IConvertible interface.

-lub--or-

Konwersja nie jest obsługiwana.The conversion is not supported.

value reprezentuje liczbę, która jest mniejsza MinValue lub równa MaxValue .value represents a number that is less than MinValue or greater than MaxValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy obiektów na liczbę całkowitą.The following example attempts to convert each element in an object array to an integer.

object[] values = { true, -12, 163, 935, 'x', new DateTime(2009, 5, 12),
          "104", "103.0", "-1",
          "1.00e2", "One", 1.00e2, 16.3e42};
int result;

foreach (object value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (InvalidCastException) {
   Console.WriteLine("No conversion to an Int32 exists for the {0} value {1}.",
            value.GetType().Name, value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Boolean value True to the Int32 value 1.
//  Converted the Int32 value -12 to the Int32 value -12.
//  Converted the Int32 value 163 to the Int32 value 163.
//  Converted the Int32 value 935 to the Int32 value 935.
//  Converted the Char value x to the Int32 value 120.
//  No conversion to an Int32 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
//  Converted the String value 104 to the Int32 value 104.
//  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
//  Converted the String value -1 to the Int32 value -1.
//  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
//  The String value One is not in a recognizable format.
//  Converted the Double value 100 to the Int32 value 100.
//  The Double value 1.63E+43 is outside the range of the Int32 type.
Dim values() As Object = { True, -12, 163, 935, "x"c, #5/12/2009#, _
              "104", "103.0", "-1", _
              "1.00e2", "One", 1.00e2, 16.3e42}
Dim result As Integer

For Each value As Object In values
  Try
   result = Convert.ToInt32(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not in a recognizable format.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("No conversion to an Int32 exists for the {0} value {1}.", _
            value.GetType().Name, value)
            
  End Try
Next              
' The example displays the following output:
'  Converted the Boolean value True to the Int32 value 1.
'  Converted the Int32 value -12 to the Int32 value -12.
'  Converted the Int32 value 163 to the Int32 value 163.
'  Converted the Int32 value 935 to the Int32 value 935.
'  Converted the Char value x to the Int32 value 120.
'  No conversion to an Int32 exists for the DateTime value 5/12/2009 12:00:00 AM.
'  Converted the String value 104 to the Int32 value 104.
'  The String value 103.0 is not in a recognizable format.
'  Converted the String value -1 to the Int32 value -1.
'  The String value 1.00e2 is not in a recognizable format.
'  The String value One is not in a recognizable format.
'  Converted the Double value 100 to the Int32 value 100.
'  The Double value 1.63E+43 is outside the range of the Int32 type.

Uwagi

Jeśli value nie jest null , ta metoda otacza wywołanie do IConvertible.ToInt32 implementacji typu podstawowego value .Ifvalue is not null, this method wraps a call to the IConvertible.ToInt32 implementation of the underlying type of value.

Dotyczy

ToInt32(SByte)

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Konwertuje wartość określoną 8-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 8-bit signed integer to the equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::SByte value);
public static int ToInt32 (sbyte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static int ToInt32 (sbyte value);
static member ToInt32 : sbyte -> int
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToInt32 : sbyte -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As SByte) As Integer

Parametry

value
SByte

8-bitowa liczba całkowita ze znakiem do przekonwertowania.The 8-bit signed integer to convert.

Zwraca

Int32

8-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 8-bit signed integer that is equivalent to value.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy podpisanych bajtów na liczbę całkowitą.The following example converts each element in an array of signed bytes to an integer.

sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue };
int result;

foreach (sbyte number in numbers)
{
  result = Convert.ToInt32(number);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
           number.GetType().Name, number,
           result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted the SByte value -128 to the Int32 value -128.
//    Converted the SByte value -1 to the Int32 value -1.
//    Converted the SByte value 0 to the Int32 value 0.
//    Converted the SByte value 10 to the Int32 value 10.
//    Converted the SByte value 127 to the Int32 value 127.
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -1, 0, 10, SByte.MaxValue }
Dim result As Integer

For Each number As SByte In numbers
  result = Convert.ToInt32(number)
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
           number.GetType().Name, number, _
           result.GetType().Name, result)
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the SByte value -128 to the Int32 value -128.
'    Converted the SByte value -1 to the Int32 value -1.
'    Converted the SByte value 0 to the Int32 value 0.
'    Converted the SByte value 10 to the Int32 value 10.
'    Converted the SByte value 127 to the Int32 value 127.

Dotyczy

ToInt32(Int64)

Konwertuje wartość określoną 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 64-bit signed integer to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(long value);
public static int ToInt32 (long value);
static member ToInt32 : int64 -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Long) As Integer

Parametry

value
Int64

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem do przekonwertowania.The 64-bit signed integer to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Wyjątki

value jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy długich liczb całkowitych na liczbę całkowitą.The following example attempts to convert each element in an array of long integers to an integer.

long[] numbers = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue };
int result;
foreach (long number in numbers)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(number);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.",
            number.GetType().Name, number);
  }
}
// The example displays the following output:
//  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int32 type.
//  Converted the Int64 value -1 to the Int32 value -1.
//  Converted the Int64 value 0 to the Int32 value 0.
//  Converted the Int64 value 121 to the Int32 value 121.
//  Converted the Int64 value 340 to the Int32 value 340.
//  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int32 type.
Dim numbers() As Long = { Int64.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int64.MaxValue }
Dim result As Integer
For Each number As Long In numbers
  Try
   result = Convert.ToInt32(number)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is outside the range of the Int32 type.", _
            number.GetType().Name, number)
  End Try
Next
' The example displays the following output:
'  The Int64 value -9223372036854775808 is outside the range of the Int32 type.
'  Converted the Int64 value -1 to the Int32 value -1.
'  Converted the Int64 value 0 to the Int32 value 0.
'  Converted the Int64 value 121 to the Int32 value 121.
'  Converted the Int64 value 340 to the Int32 value 340.
'  The Int64 value 9223372036854775807 is outside the range of the Int32 type.

Dotyczy

ToInt32(Int32)

Zwraca określoną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem; nie jest wykonywana żadna rzeczywista konwersja.Returns the specified 32-bit signed integer; no actual conversion is performed.

public:
 static int ToInt32(int value);
public static int ToInt32 (int value);
static member ToInt32 : int -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Integer) As Integer

Parametry

value
Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która ma zostać zwrócona.The 32-bit signed integer to return.

Zwraca

Int32

value jest zwracany bez zmian.value is returned unchanged.

Dotyczy

ToInt32(Int16)

Konwertuje wartość określoną 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 16-bit signed integer to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(short value);
public static int ToInt32 (short value);
static member ToInt32 : int16 -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Short) As Integer

Parametry

value
Int16

16-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która ma zostać przekształcona.The 16-bit signed integer to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy 16-bitowych liczb całkowitych ze znakiem na liczbę całkowitą.The following example converts each element in an array of 16-bit signed integers to an integer.

short[] numbers= { Int16.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int16.MaxValue };
int result;

foreach (short number in numbers)
{
  result = Convert.ToInt32(number);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.",
            number.GetType().Name, number,
            result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Int16 value -32768 to a Int32 value -32768.
//  Converted the Int16 value -1 to a Int32 value -1.
//  Converted the Int16 value 0 to a Int32 value 0.
//  Converted the Int16 value 121 to a Int32 value 121.
//  Converted the Int16 value 340 to a Int32 value 340.
//  Converted the Int16 value 32767 to a Int32 value 32767.
Dim numbers() As Short = { Int16.MinValue, -1, 0, 121, 340, Int16.MaxValue }
Dim result As Integer

For Each number As Short In numbers
  result = Convert.ToInt32(number)
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to a {2} value {3}.", _
            number.GetType().Name, number, _
            result.GetType().Name, result)
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the Int16 value -32768 to a Int32 value -32768.
'  Converted the Int16 value -1 to a Int32 value -1.
'  Converted the Int16 value 0 to a Int32 value 0.
'  Converted the Int16 value 121 to a Int32 value 121.
'  Converted the Int16 value 340 to a Int32 value 340.
'  Converted the Int16 value 32767 to a Int32 value 32767.

Dotyczy

ToInt32(Double)

Konwertuje wartość określonej liczby zmiennoprzecinkowej o podwójnej precyzji na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified double-precision floating-point number to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(double value);
public static int ToInt32 (double value);
static member ToInt32 : double -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Double) As Integer

Parametry

value
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która ma zostać przekształcona.The double-precision floating-point number to convert.

Zwraca

Int32

value, zaokrąglony do najbliższej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.value, rounded to the nearest 32-bit signed integer. Jeśli value jest w połowie między dwoma liczbami całkowitymi, zwracana jest liczba parzysta, czyli 4,5 jest konwertowana na 4, a 5,5 jest konwertowana na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Wyjątki

value jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy Double wartości na liczbę całkowitą.The following example attempts to convert each element in an array of Double values to an integer.

double[] values= { Double.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98,
          0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Double.MaxValue };
int result;

foreach (double value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", value);
  }
}
//  -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int32 type.
//  -13800000000 is outside the range of the Int32 type.
//  Converted the Double value '-1023.299' to the Int32 value -1023.
//  Converted the Double value '-12.98' to the Int32 value -13.
//  Converted the Double value '0' to the Int32 value 0.
//  Converted the Double value '9.113E-16' to the Int32 value 0.
//  Converted the Double value '103.919' to the Int32 value 104.
//  Converted the Double value '17834.191' to the Int32 value 17834.
//  1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int32 type.
Dim values() As Double = { Double.MinValue, -1.38e10, -1023.299, -12.98, _
              0, 9.113e-16, 103.919, 17834.191, Double.MaxValue }
Dim result As Integer

For Each value As Double In values
  Try
   result = Convert.ToInt32(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", value)
  End Try  
Next                 
'  -1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int32 type.
'  -13800000000 is outside the range of the Int32 type.
'  Converted the Double value '-1023.299' to the Int32 value -1023.
'  Converted the Double value '-12.98' to the Int32 value -13.
'  Converted the Double value '0' to the Int32 value 0.
'  Converted the Double value '9.113E-16' to the Int32 value 0.
'  Converted the Double value '103.919' to the Int32 value 104.
'  Converted the Double value '17834.191' to the Int32 value 17834.
'  1.79769313486232E+308 is outside the range of the Int32 type.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt32(Decimal)

Konwertuje wartość określonej liczby dziesiętnej na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified decimal number to an equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::Decimal value);
public static int ToInt32 (decimal value);
static member ToInt32 : decimal -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Decimal) As Integer

Parametry

value
Decimal

Liczba dziesiętna, która ma zostać przekształcona.The decimal number to convert.

Zwraca

Int32

value, zaokrąglony do najbliższej 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.value, rounded to the nearest 32-bit signed integer. Jeśli value jest w połowie między dwoma liczbami całkowitymi, zwracana jest liczba parzysta, czyli 4,5 jest konwertowana na 4, a 5,5 jest konwertowana na 6.If value is halfway between two whole numbers, the even number is returned; that is, 4.5 is converted to 4, and 5.5 is converted to 6.

Wyjątki

value jest większa niż MaxValue lub mniejsza niż MinValue .value is greater than MaxValue or less than MinValue.

Przykłady

Poniższy przykład próbuje skonwertować każdy element w tablicy Decimal wartości na liczbę całkowitą.The following example attempts to convert each element in an array of Decimal values to an integer.

decimal[] values= { Decimal.MinValue, -1034.23m, -12m, 0m, 147m,
          199.55m, 9214.16m, Decimal.MaxValue };
int result;

foreach (decimal value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.",
            value.GetType().Name, value,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.",
            value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int32 type.
//  Converted the Decimal value '-1034.23' to the Int32 value -1034.
//  Converted the Decimal value '-12' to the Int32 value -12.
//  Converted the Decimal value '0' to the Int32 value 0.
//  Converted the Decimal value '147' to the Int32 value 147.
//  Converted the Decimal value '199.55' to the Int32 value 200.
//  Converted the Decimal value '9214.16' to the Int32 value 9214.
//  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int32 type.
Dim values() As Decimal = { Decimal.MinValue, -1034.23d, -12d, 0d, 147d, _
              199.55d, 9214.16d, Decimal.MaxValue }
Dim result As Integer

For Each value As Decimal In values
  Try
   result = Convert.ToInt32(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.", _
            value.GetType().Name, value, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("{0} is outside the range of the Int32 type.", _
            value)
  End Try  
Next                 
' The example displays the following output:
'  -79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int32 type.
'  Converted the Decimal value '-1034.23' to the Int32 value -1034.
'  Converted the Decimal value '-12' to the Int32 value -12.
'  Converted the Decimal value '0' to the Int32 value 0.
'  Converted the Decimal value '147' to the Int32 value 147.
'  Converted the Decimal value '199.55' to the Int32 value 200.
'  Converted the Decimal value '9214.16' to the Int32 value 9214.
'  79228162514264337593543950335 is outside the range of the Int32 type.

Zobacz też

Dotyczy

ToInt32(DateTime)

Wywołanie tej metody zawsze zgłasza InvalidCastException .Calling this method always throws InvalidCastException.

public:
 static int ToInt32(DateTime value);
public static int ToInt32 (DateTime value);
static member ToInt32 : DateTime -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As DateTime) As Integer

Parametry

value
DateTime

Wartość daty i godziny, która ma zostać przekształcona.The date and time value to convert.

Zwraca

Int32

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Nie jest zwracana żadna wartość.No value is returned.

Wyjątki

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported.

Dotyczy

ToInt32(Char)

Konwertuje wartość określonego znaku Unicode na odpowiednik 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified Unicode character to the equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(char value);
public static int ToInt32 (char value);
static member ToInt32 : char -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Char) As Integer

Parametry

value
Char

Znak Unicode, który ma zostać przekształcony.The Unicode character to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy Char wartości na liczbę całkowitą.The following example converts each element in an array of Char values to an integer.

char[] chars = { 'a', 'z', '\u0007', '\u03FF',
         '\u7FFF', '\uFFFE' };
int result;

foreach (char ch in chars)
{
  try {
   result = Convert.ToInt32(ch);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.",
            ch.GetType().Name, ch,
            result.GetType().Name, result);
  }
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to an Int32.",
            ((int)ch).ToString("X4"));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted the Char value 'a' to the Int32 value 97.
//    Converted the Char value 'z' to the Int32 value 122.
//    Converted the Char value '' to the Int32 value 7.
//    Converted the Char value 'Ͽ' to the Int32 value 1023.
//    Converted the Char value '翿' to the Int32 value 32767.
//    Converted the Char value '￾' to the Int32 value 65534.
Dim chars() As Char = { "a"c, "z"c, ChrW(7), ChrW(1023), _
            ChrW(Short.MaxValue), ChrW(&hFFFE) }
Dim result As Integer
            
For Each ch As Char in chars
  Try
   result = Convert.ToInt32(ch)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.", _
            ch.GetType().Name, ch, _
            result.GetType().Name, result)
  Catch e As OverflowException
   Console.WriteLine("Unable to convert u+{0} to an Int32.", _
            AscW(ch).ToString("X4"))
  End Try
Next  
' The example displays the following output:
'    Converted the Char value 'a' to the Int32 value 97.
'    Converted the Char value 'z' to the Int32 value 122.
'    Converted the Char value '' to the Int32 value 7.
'    Converted the Char value 'Ͽ' to the Int32 value 1023.
'    Converted the Char value '翿' to the Int32 value 32767.
'    Converted the Char value '￾' to the Int32 value 65534.

Uwagi

ToInt32(Char)Metoda zwraca 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem, która reprezentuje jednostkę kodu zakodowaną w formacie UTF-16 value .The ToInt32(Char) method returns a 32-bit signed integer that represents the UTF-16 encoded code unit of the value argument. Jeśli value nie jest małą częścią zastępczą lub górną częścią zastępczą, ta wartość zwracana reprezentuje również punkt kodu Unicode wartości.If value is not a low surrogate or a high surrogate, this return value also represents the Unicode code point of value.

Dotyczy

ToInt32(Byte)

Konwertuje wartość określonej 8-bitowej liczby całkowitej bez znaku na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the value of the specified 8-bit unsigned integer to the equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(System::Byte value);
public static int ToInt32 (byte value);
static member ToInt32 : byte -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Byte) As Integer

Parametry

value
Byte

8-bitowa liczba całkowita bez znaku do przekonwertowania.The 8-bit unsigned integer to convert.

Zwraca

Int32

32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, która jest równoważna z value .A 32-bit signed integer that is equivalent to value.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje każdy element w tablicy bajtów na liczbę całkowitą.The following example converts each element in an array of bytes to an integer.

byte[] bytes = { Byte.MinValue, 14, 122, Byte.MaxValue};
int result;

foreach (byte byteValue in bytes)
{
  result = Convert.ToInt32(byteValue);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.",
           byteValue.GetType().Name, byteValue,
           result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted the Byte value 0 to the Int32 value 0.
//    Converted the Byte value 14 to the Int32 value 14.
//    Converted the Byte value 122 to the Int32 value 122.
//    Converted the Byte value 255 to the Int32 value 255.
Dim bytes() As Byte = { Byte.MinValue, 14, 122, Byte.MaxValue}
Dim result As Integer

For Each byteValue As Byte In bytes
  result = Convert.ToInt32(byteValue)
  Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to the {2} value {3}.", _
           byteValue.GetType().Name, byteValue, _
           result.GetType().Name, result)
Next
' The example displays the following output:
'    Converted the Byte value 0 to the Int32 value 0.
'    Converted the Byte value 14 to the Int32 value 14.
'    Converted the Byte value 122 to the Int32 value 122.
'    Converted the Byte value 255 to the Int32 value 255.

Dotyczy

ToInt32(Boolean)

Konwertuje określoną wartość logiczną na równoważną 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem.Converts the specified Boolean value to the equivalent 32-bit signed integer.

public:
 static int ToInt32(bool value);
public static int ToInt32 (bool value);
static member ToInt32 : bool -> int
Public Shared Function ToInt32 (value As Boolean) As Integer

Parametry

value
Boolean

Wartość logiczna, która ma zostać przekształcona.The Boolean value to convert.

Zwraca

Int32

Liczba 1, jeśli value jest true ; w przeciwnym razie 0.The number 1 if value is true; otherwise, 0.

Przykłady

Poniższy przykład konwertuje Boolean wartości true i false na liczby całkowite.The following example converts the Boolean values true and false to integers.

bool falseFlag = false;
bool trueFlag = true;

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag,
         Convert.ToInt32(falseFlag));
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag,
         Convert.ToInt32(trueFlag));
// The example displays the following output:
//    False converts to 0.
//    True converts to 1.
Dim falseFlag As Boolean = False
Dim trueFlag As Boolean = True

Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", falseFlag, _
         Convert.ToInt32(falseFlag))
Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", trueFlag, _
         Convert.ToInt32(trueFlag))
' The example displays the following output:
'    False converts to 0.
'    True converts to 1.

Dotyczy