EdmFunctions.CurrentUtcDateTime Metoda

Definicja

Tworzy obiekt DbFunctionExpression , który wywołuje kanoniczną funkcję "CurrentUtcDateTime".Creates a DbFunctionExpression that invokes the canonical 'CurrentUtcDateTime' function.

public:
 static System::Data::Common::CommandTrees::DbFunctionExpression ^ CurrentUtcDateTime();
public static System.Data.Common.CommandTrees.DbFunctionExpression CurrentUtcDateTime ();
static member CurrentUtcDateTime : unit -> System.Data.Common.CommandTrees.DbFunctionExpression
Public Function CurrentUtcDateTime () As DbFunctionExpression

Zwraca

DbFunctionExpression

Nowy obiekcie DbFunctionExpression, który zwraca bieżącą datę i godzinę UTC jako wystąpienie Edm. DateTime.A new DbFunctionExpression that returns the current UTC date and time as an Edm.DateTime instance.

Dotyczy