DbCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wykonuje tekst polecenia względem połączenia.When overridden in a derived class, executes the command text against the connection.

protected:
 abstract System::Data::Common::DbDataReader ^ ExecuteDbDataReader(System::Data::CommandBehavior behavior);
protected abstract System.Data.Common.DbDataReader ExecuteDbDataReader (System.Data.CommandBehavior behavior);
abstract member ExecuteDbDataReader : System.Data.CommandBehavior -> System.Data.Common.DbDataReader
Protected MustOverride Function ExecuteDbDataReader (behavior As CommandBehavior) As DbDataReader

Parametry

behavior
CommandBehavior

Wystąpienie elementu CommandBehavior.An instance of CommandBehavior.

Zwraca

DbDataReader

Zadanie reprezentujące operację.A task representing the operation.

Wyjątki

Wystąpił błąd podczas wykonywania tekstu polecenia.An error occurred while executing the command text.

Nieprawidłowa CommandBehavior wartość.An invalid CommandBehavior value.

Dotyczy

Zobacz też