DbConnection.Dispose Metoda

Definicja

Przeciążenia

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element DbConnection i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the DbConnection and optionally releases the managed resources.

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element DbConnection i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the DbConnection and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Wartość true, aby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane, a wartość false, aby zwolnić tylko zasoby niezarządzane.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Dispose()

Wykonuje zdefiniowane przez aplikację zadania skojarzone ze zwalnianiem lub resetowaniem zasobów niezarządzanych.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Dotyczy