DbDataReader.GetDbDataReader(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca DbDataReader obiekt dla numeru porządkowego kolumny, który może zostać zastąpiony przez implementację specyficzną dla dostawcy.Returns a DbDataReader object for the requested column ordinal that can be overridden with a provider-specific implementation.

protected:
 virtual System::Data::Common::DbDataReader ^ GetDbDataReader(int ordinal);
protected virtual System.Data.Common.DbDataReader GetDbDataReader (int ordinal);
abstract member GetDbDataReader : int -> System.Data.Common.DbDataReader
override this.GetDbDataReader : int -> System.Data.Common.DbDataReader
Protected Overridable Function GetDbDataReader (ordinal As Integer) As DbDataReader

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

DbDataReader

Obiekt DbDataReader.A DbDataReader object.

Dotyczy

Zobacz też