DbDataReader.IDataRecord.GetData(Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetData(Int32) .For a description of this member, see GetData(Int32).

 virtual System::Data::IDataReader ^ System.Data.IDataRecord.GetData(int ordinal) = System::Data::IDataRecord::GetData;
System.Data.IDataReader IDataRecord.GetData (int ordinal);
abstract member System.Data.IDataRecord.GetData : int -> System.Data.IDataReader
override this.System.Data.IDataRecord.GetData : int -> System.Data.IDataReader
Function GetData (ordinal As Integer) As IDataReader Implements IDataRecord.GetData

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

IDataReader

Wystąpienie, IDataReader które ma być używane, gdy pole wskazuje więcej zdalnych danych strukturalnych.An instance of IDataReader to be used when the field points to more remote structured data.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DbDataReader wystąpienie jest rzutowane do IDataRecord interfejsu.It can be used only when the DbDataReader instance is cast to an IDataRecord interface.

Dotyczy

Zobacz też