DbDataReaderExtensions.CanGetColumnSchema(DbDataReader) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy DbDataReader może uzyskać schemat kolumny.Gets a value that indicates whether a DbDataReader can get a column schema.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool CanGetColumnSchema(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader);
public static bool CanGetColumnSchema (this System.Data.Common.DbDataReader reader);
static member CanGetColumnSchema : System.Data.Common.DbDataReader -> bool
<Extension()>
Public Function CanGetColumnSchema (reader As DbDataReader) As Boolean

Parametry

reader
DbDataReader

DbDataReader, które mają być sprawdzane pod kątem obsługi schematu kolumn.The DbDataReader to be checked for column schema support.

Zwraca

true, jeśli DbDataReader może uzyskać schemat kolumny; w przeciwnym razie false.true if the DbDataReader can get a column schema; otherwise, false.

Dotyczy